W drugiej połowie stycznia w województwie śląskim planowane jest ogłoszenie naboru w ramach Działania FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Już teraz zapraszamy Państwa do zapoznania się z dostępnymi kryteriami wyboru projektów.

 

Zgodnie z harmonogramem naborów, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości planuje w dniu 25 stycznia 2024 r. ogłosić długo wyczekiwany konkurs dla projektów badawczo-rozwojowych, realizujących prace przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub same prace eksperymentalno-rozwojowe, a także dla projektów obejmujących tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. Uzupełniająco, jako element każdego projektu B+R, możliwe będzie uzyskanie wsparcia na prace przedwdrożeniowe. Wdrożenie wyników prac B+R będzie dopuszczalne w dwóch wariantach: jako moduł w projekcie badawczo-rozwojowym lub jako odrębny typ projektu (nabór dla projektów obejmujących wyłącznie wdrożenie wyników prac B+R planowany jest od grudnia 2024 r. do stycznia 2025 r.).

Zaplanowany na początek 2024 r. konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, a także partnerstw przedsiębiorstw lub partnerstw przedsiębiorstw i organizacji badawczych. 

Warto pamiętać, że projekty będą musiały wpisywać się w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego oraz że inwestycja musi być realizowana na terytorium województwa śląskiego (bez wymogu posiadania siedziby na tym obszarze) a konsorcjantami mogą być także podmioty spoza regionu i kraju. 

Minimalna wartość dofinansowania projektu B+R, o jaką będą mogli ubiegać się Wnioskodawcy to 2 mln PLN, natomiast poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi do 80%, w zależności od rodzaju i lokalizacji projektu, wielkości przedsiębiorstwa lub innych warunków specyficznych dla danego modułu. W przypadku finansowania projektu realizowanego w konsorcjum, partner będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę może uzyskać maksymalny poziom dofinansowania w wysokości 100%. Warto podkreślić, że wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R będzie realizowane, podobnie jak w Ścieżce SMART, wyłącznie w formie dotacji warunkowej.

Okres na realizację projektu od chwili podpisania umowy o dofinansowanie wynosi:

 • 1 rok dla projektów dot. tworzenia lub rozwoju zaplecza B+R, 
 • 2 lata dla projektów dot. realizacji prac B+R (w przypadku realizacji wyłącznie tych prac), 
 • 3 lata dla projektów dot. realizacji prac B+R wraz z wdrożeniem ich wyników. 

Obecnie znane są już kryteria wyboru projektów obejmujących prace B+R oraz infrastrukturę B+R w przedsiębiorstwach. Zgodnie z zapewnieniami Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości kryteria te nie powinny ulec zasadniczym zmianom. W związku z tym w dalszej części artykułu omówiliśmy dla Państwa sposób oceny projektów, a także kryteria ich wyboru. Skupiliśmy się przede wszystkim na kryteriach merytorycznych punktowanych, ponieważ to one będą decydowały o miejscu projektu na liście rankingowej, a tym samym o przyznaniu lub nieprzyznaniu wsparcia dla przedsięwzięcia w przypadku, gdy łączna wartość wnioskowanego wsparcia przewyższy dostępną w konkursie alokację środków.

Ocena projektów przeprowadzona zostanie w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący kryteria. W ramach niniejszego konkursu Wnioskodawcy będą musieli spełnić dwa typy kryteriów:

 • formalne zero-jedynkowe, z których część może podlegać uzupełnieniom - spełnienie tych kryteriów jest warunkiem dalszej oceny projektu, 
 • merytoryczne: zero-jedynkowe (ich spełnienie jest warunkiem dalszej oceny projektu) oraz punktowane (to od nich zależy miejsce projektu na liście rankingowej).

W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tę samą liczbę punktów a wartość alokacji przeznaczonej na nabór nie pozwoli na zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich projektów, o wyborze projektu do dofinansowania zadecydują kryteria rozstrzygające.

W ramach oceny projektów pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych punktowanych, Wnioskodawcy będą mogli otrzymać punkty za:

1) Realizację projektu przez partnerstwo (max. 2 pkt.). Punkty zostaną przyznane w przypadku realizacji projektu w formule partnerskiej, w której liderem będzie przedsiębiorstwo.

2) Współpracę z partnerami z innych regionów / państw (max. 2 pkt).  Punkty zostaną przyznane  w przypadku realizacji projektu z partnerem z innego państwa lub innego regionu lub w przypadku wykorzystywania wiedzy lub wykazania komplementarności do innych projektów realizowanych poza granicami Polski.

3) Doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych (max. 4 pkt.). Punkty zostaną przyznane, gdy Wnioskodawca posiada dokument GUS PNT- 01, będący potwierdzeniem prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, gdy dysponuje niezbędnym zapleczem kadrowym, odpowiednim dla założonego w projekcie zakresu prac B+R (w tym pracownikami B+R) oraz gdy dysponuje własnym działem B+R, rozumianym jako komórka zajmująca się działalnością badawczo-rozwojową, wydzielona w schemacie organizacyjnym przedsiębiorstwa.

4) Rozwój działalności B+R Wnioskodawcy (max. 5 pkt.). Punkty zostaną przyznane, gdy Wnioskodawca w swojej działalności chroni własność intelektualną m.in. posiada wzory użytkowe i przemysłowe, patenty, znaki towarowe, oznaczenia pochodzenia, gdy współpracował/współpracuje w ramach sieci badawczych, w tym międzynarodowych oraz gdy posiada strategię rozwoju działalności B+R w przedsiębiorstwie.

5) Posiadanie lub deklarację posiadania Certyfikatu ISO/IEC 17025 (max. 2 pkt.). Punkty zostaną przyznane za posiadanie lub deklarację uzyskania certyfikatu ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Aby otrzymać punkty w tym kryterium w przypadku projektu dotyczącego rozwoju istniejącej lub utworzenia nowej infrastruktury B+R, Wnioskodawca powinien albo posiadać aktualny certyfikat, albo zadeklarować, że do zakończenia projektu (najpóźniej w chwili składania wniosku o płatność końcową) przedstawi złożony wniosek o wydanie certyfikatu. Z kolei w przypadku projektu obejmującego wyłącznie prace B+R punkty zostaną przyznane, gdy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca będzie posiadał aktualny certyfikat jakości.

6) Dodatkowe efekty (max. 6 pkt.). Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy realizacja projektu zapewni osiągnięcie efektów: 

 • społecznych: wartość dodana prac B+R dla społeczeństwa, użyteczność społeczna rezultatów prac B+R oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych,
 • środowiskowych: pozytywy wpływ prac B+R na środowisko, rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, adaptacja do zmian klimatycznych, zielone zamówienia, zrównoważony rozwój,
 • gospodarczych: nowe ścieżki rozwoju z wykorzystaniem zrealizowanych prac B+R, wpływ na rozwój branży, potencjał projektu w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji.

7) Badania w obszarze Green Deal lub Digital Europe lub Europejskiej Agencji Kosmicznej (max. 1 pkt.). Punkt zostanie przyznany w przypadku, gdy prace B+R objęte projektem dotyczą badań w obszarze związanym z Europejskim Zielonym Ładem, Programem Cyfrowa Europa lub Europejską Agencją Kosmiczną.

8) Wpisywanie się projektu w Agendę Polityczną Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA Policy Agenda) (max. 1 pkt.). Punkt zostanie przyznany w przypadku, gdy projekt wykazuje efekt synergii z Programem Horyzont Europa.

9) Efektywność i opłacalność realizacji projektu (max. 6 pkt.). Jest to jednocześnie I kryterium rozstrzygające. Punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy realizacja projektu zapewni osiągnięcie efektów:

 • finansowych: proporcjonalność efektów finansowych w stosunku do planowanych do poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych, zasobów ludzkich, know-how itp.,
 • jakościowych: wzrost liczebności kadry pracowniczej/podniesienie kompetencji pracowników/zaangażowanie zespołu badawczego i/lub rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa o nowe obszary badań/wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa,
 • ilościowych: proporcjonalność liczby planowanych do wdrożenia produktów będących wynikiem realizacji projektu w stosunku do planowanych do poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych, zasobów ludzkich, know-how itp.

10) Zapotrzebowanie rynku na produkt (max. 3 pkt.). Jest to jednocześnie II kryterium rozstrzygające. Punkty zostaną przyznane, gdy produkt powstały w wyniku realizacji projektu będzie zdolny do efektywnego konkurowania z innymi produktami z tej samej branży, które istnieją na rynku międzynarodowym, gdy w wyniku wdrożenia produktu będącego efektem realizacji projektu nastąpi wejście na nowe rynki oraz gdy produkt powstały w efekcie realizacji projektu zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie rynkowe.

11) Wdrożenie rezultatów projektu planowane na terenie województwa śląskiego (max. 2 pkt.). Jest to jednocześnie III kryterium rozstrzygające. Punkty zostaną przyznane, gdy rezultaty projektu zostaną wdrożone na obszarze województwa śląskiego do działalności przedsiębiorstwa wnioskującego samodzielnie lub w formule partnerskiej.

W wyniku oceny spełnienia kryteriów merytorycznych projekt może otrzymać maksymalnie 34 punkty w kryteriach punktowanych. Pozytywną ocenę merytoryczną otrzyma projekt, który spełni wszystkie kryteria zero-jedynkowe oraz uzyska co najmniej 14 punktów w wyniku oceny kryteriów punktowanych. Jednocześnie widzimy możliwość, że instytucja organizująca konkurs podzieli powyższe kryteria w zależności od typu projektu realizowanego przez przedsiębiorcę, co oznacza, że niektóre z tych kryteriów będą związane albo z pracami badawczo-rozwojowymi, albo z infrastrukturą badawczo-rozwojową. 

Nabór na projekty B+R w województwie śląskim rusza już niebawem. Dlatego już teraz warto rozważyć uczestnictwo w konkursie i wykorzystać szansę na pozyskanie wsparcia działalności badawczo-rozwojowej Państwa przedsiębiorstw. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami z Zespołu Pomocy Publicznej, którzy szczegółowo przybliżą Państwu zasady naboru i pomogą zweryfikować Państwa pomysł na projekt w odniesieniu do kryteriów oraz wymogów konkursowych.