English

 

Od 16 maja do 15 lipca 2024 r. przyjmowane będą wnioski w ramach ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) konkursu z Krajowego Planu Odbudowy wspierającego transport intermodalny.


Polska z racji swojego położenia pełni bardzo istotną rolę w transporcie logistyce w Europie. Stale rozbudowywana sieć dróg to jednak za mało, aby mówić o poprawnej i kompletnej sieci transportowej. Jedynie rozwiązania obejmujące wykorzystanie dróg lądowych, kolejowych i wodnych pozwolą na szybki, bezkolizyjny transport dużych mas towarów.

Ogłoszony konkurs pozwoli na rozwój taboru transportowego jak również na rozwój infrastruktury kolejowej w ramach sieci transeuropejskiej TEN-T.

Budżet w ramach komponentu E2.1.3. – Transport intermodalny to 781,6 mln zł.

 

Na co?

Inwestycje kolejowe z racji swojej skali i złożoności, konieczności zapewnienia interoperacyjności z innymi metodami transportu wymagają ogromnych nakładów inwestycyjnych.

Do wydatków możliwych do sfinansowania w ramach projektu zalicza się;

  • budowa/przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym infrastruktury dedykowanej;
  • zakup/modernizacja urządzeń do obsługi terminali intermodalnych;
  • nabycie/udoskonalenie i wdrożenie systemów informatycznych do obsługi terminali intermodalnych oraz systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym;
  • zakup nowego/użytkowanego i zmodernizowanego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego do wykonywania transportu intermodalnego;
  • nabycie nowego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego do wykonywania transportu intermodalnego.

W ramach naboru możliwa jest realizacja projektów, zawierających kilka z wymienionych powyżej komponentów.

Co istotne, terminale drogowo-kolejowe objęte wsparciem w ramach projektu muszą być zlokalizowane na sieci TEN-T (Transeuropejska sieć transportowa).

Lista wpisanych linii kolejowych dostępna jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

 

Dla kogo?

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są:

  • podmioty zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania transportu intermodalnego;
  • przedsiębiorcy z państw członkowskich UE, którzy wykonują lub będą wykonywać na terytorium RP działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego;
  • podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową zapewniającą bezpośredni dostęp do terminali intermodalnych.

 

Na jakich zasadach?

Wnioski przyjmowane będą od 16 maja 2024 r. do 15 lipca 2024 r. wyłącznie poprzez dedykowaną aplikację WOD2021.

Wnioski składane w ramach naboru muszą uzyskać pozytywną ocenę, złożonego w ramach prekwalifikacji wniosku o udzielenie pomocy publicznej.

Wniosek o udzielenie pomocy publicznej może być złożony w ramach prekwalifikacji lub równocześnie z wnioskiem o objęcie przedsięwzięcia wsparciem (jeśli nie był składany wcześniej).

Maksymalny dopuszczalny poziom pomocy publicznej dla tego typu inwestycji to 50 % wydatków kwalifikowalnych.

 

Komentarz PwC

Transport intermodalny cechuje się nie tylko większą efektywnością w porównaniu do transportu drogowego, może być również zdecydowanie bardziej przyjazny środowisku jak również konkurencyjny kosztowo.

W ramach KPO zakładano co najmniej 5% wzrost zdolności przeładunkowych terminali,

które otrzymały dofinansowanie pomiędzy 2020 r. a połową 2026 r. Patrząc na obecne tendencje w transporcie, jest to założenie jak najbardziej realne. Liczba transportowanych przez Polskę towarów ulegnie najprawdopodobniej dalszemu zwiększaniu wraz z rozpoczęciem procesu odbudowy Ukrainy.

Zespół Pomocy Publicznej PwC z chęcią odpowie na Państwa pytania dotyczące tego naboru, bądź innych form wsparcia w zakresie infrastruktury. Zachęcamy do kontaktu.