English

 

23 maja ogłoszono dwa nabory w ramach ścieżki SMART. Łączny budżet obu konkursów przekracza kwotę trzech miliardów złotych. Środki te przeznaczone będą na: realizację prac B+R, wdrażanie innowacji, rozwój infrastruktury badawczej, poprawę kompetencji pracowników, inwestycje w cyfryzację i zazielenianie przedsiębiorstwa, a także na internacjonalizację


To kolejne konkursy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), wcześniejsze nabory ścieżki Smart odbyły się 2023 roku.

Wnioski w ramach obu konkursów przyjmowane będa od 27 czerwca do 24 października.

Wsparcie dla podmiotów z sektora MŚP udzielane będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Duże Spółki otrzymają wsparcie w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).


Wsparcie dla MŚP

Kwota przeznaczona na konkurs ogłoszony przez PARP to aż dwa miliardy sto dwanaście milionów złotych. 

Konkurs przeznaczony będzie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs będzie miał charakter modułowy, tzn. przedsiębiorstwa będą miały możliwość uzyskania wsparcia z kilku obszarów w ramach jednego wniosku. Przewidziano realizację siedmiu modułów, z czego projekt będzie musiał obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów obligatoryjnych: Moduł B+R lub Moduł wdrożenie innowacji. 

Wnioskodawcy będą mogli dodatkowo zdecydować czy chcą uwzględnić we wniosku zadania w ramach pozostałych modułów (Szczegółowe omówienie modułów w dalszej części publikacji).

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji. Poziom dofinansowanie uzależniony jest od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji projektu. Przewidziany poziom dofinansowania wynosi od 15% do 80% kosztów kwalifikowanych

Przewidziano również minimalną wartość kosztów kwalifikowanych na poziomie trzech milionów złotych.  

Maksymalną możliwą do przyznania pomocą jest kwota pięćdziesięciu milionów złotych.


Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw

Konkurs dla dużych przedsiębiorstw przeprowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). 

Na realizację konkursu przeznaczono osiemset dziewięćdziesiąt milionów złotych.

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie dużym przedsiębiorstwom. Przy czym wnioskodawcy (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie.

W przeciwieństwie do konkursu dla MŚP, tutaj modułem obligatoryjnym jest jedynie moduł B+R. Wnioskodawca może uwzględnić w projekcie działania w ramach pozostałych sześciu modułów.

Minimalną wartością kosztów kwalifikowanych (dla modułu B+R) jest kwota trzech milionów złotych. 

Maksymalną kwotą wsparcia jest siedemdziesiąt milionów złotych.

Wysokość uzyskanego wsparcia uzależniona jest od rodzaju przyznanej pomocy publicznej w ramach modułów.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych modułów prezentujemy w poniższej tabeli:

Nazwa modułu

Zakres tematyczny

Moduł B+R

Celem realizacji modułu, jest wsparcie prac badawczych i rozwojowych  prowadzących do opracowania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju. Wsparcie udzielone może zostać, zarówno na kompleksowy proces prowadzenia prac badawczych, bądź też na wybrane jego części.

Moduł wdrożenie innowacji

Celem realizacji modułu, jest wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczych i rozwojowych (zarówno będących wynikiem realizacji modułu B+R, jak i innych już posiadanych przez wnioskodawcę). Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie krajowym.

Moduł infrastruktura B+R

Moduł umożliwia dofinansowanie powstanie centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP. 

Centrum badawczo-rozwojowe musi umożliwiać realizację określonej we wniosku agendy badawczej prowadzącej do powstania innowacji produktowej lub procesowej.

Moduł cyfryzacja

Moduł wspierał będzie przeprowadzenie cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa. Realizacja modułu musi prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Moduł zazielenienie przedsiębiorstw

Moduł wspierał będzie zieloną transformację przedsiębiorstw (takich jak gospodarka odpadami, efektywność energetyczna, zmniejszenie emisyjności itp.)

Moduł kompetencje

Realizacja modułu pozwoli na zwiększenie kompetencji pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstwa.

Moduł internacjonalizacja

Moduł wspierał będzie działania związane z zagraniczną promocją produktów oraz uzyskaniem zagranicznej ochrony praw własności przemysłowej.Komentarz PwC

Projekty badawcze i rozwojowe są niezwykle istotne dla konkurencyjności przedsiębiorstw. Stale zmieniające się oczekiwania konsumentów, presja ze strony konkurencji ale również np. zmiany regulacyjne powodują konieczność ciągłego doskonalenia produktów. 

Wsparcie w ramach ścieżki Smart dzięki koncepcji modułowej, ma unikalny charakter. Pozwala w ramach jednego wniosku rozwiązać wiele wyzwań, przed którymi stoją przedsiębiorcy. 

Możliwość uwzględnienia rozwiązań z zakresu cyfrowej i zielonej transformacji również stanowi odpowiedź na realne potrzeby firm.

To już kolejny nabór w ramach tego działania, posiadamy już doświadczenia związane z przygotowaniem wniosków w poprzednich rundach, które pozwalają nam na przygotowanie najwyższej jakości aplikacji.

Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tych naborów, bądź innych form wsparcia zachęcamy do kontaktu z Zespołem Pomocy Publicznej PwC. Z chęcią doradzimy Państwu w tej kwestii.