Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: “NFOŚiGW”) ogłosił nabór do programu “Wodoryzacja Gospodarki” (dalej: “Program”). Celem Programu jest wsparcie technologii, dotyczących budowy, wdrożenia oraz komercjalizacji innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. Program przyczyni się do osiągnięcia celów ramowych określonych w działaniu B2.1.1 w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Program realizowany będzie w latach 2023-2026, a  przewidziane nim środki wydatkowane będą, aż do 30 czerwca 2026 r. 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu kluczowe informacje o naborze:

  • alokacja przeznaczona na nabór wynosi 1,19 mld zł, w tym:
    • dla bezzwrotnych form finansowania: 493 mln zł,
    • dla zwrotnych form finansowania: 700 mln zł,
  • wnioski aplikacyjne przyjmowane będą od 3 czerwca do 2 września 2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków;
  • okres kwalifikowalności kosztów przypada od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2026 r.

 

Dla Kogo?

Z programu będą mogły skorzystać dwie grupy odbiorców:

  • wszyscy przedsiębiorcy, przy czym koniecznym warunkiem do skorzystania z dofinansowania jest posiadanie w momencie wypłaty dofinansowania, zakładu lub oddziału na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  • uczelnie prowadzące działalność naukową.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

W naborze będą realizowane przedsięwzięcia zgodne z nową zasadą horyzontalną „nie czyń znaczącej szkody” (zasadą DNSH), w odniesieniu do 6 celów środowiskowych. Przyjmuje się, że przedsięwzięcia dotyczące:

  • wdrożenia technologii wodorowych w kierunku niskoemisyjnej lub bezemisyjnej gospodarki - kwalifikują się jako wnoszące istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu;
  • budowy, wdrożenia oraz komercjalizacji innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem - jeśli jednostki transportowe powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą przeznaczone do transportu paliw kopalnych, to cel szczegółowy zostanie spełniony.

W zakresie programu przewiduje się wsparcie dla dwóch rodzajów przedsięwzięć:

  • przedsięwzięcia o charakterze badawczo – rozwojowym, dotyczące nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem;
  • przedsięwzięcia dotyczące zwiększenia mocy produkcyjnych dla innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. 

 

Forma i warunki dofinansowania

W Programie przewidziano dwa mechanizmy dofinansowania:

  • dotacja;
  • dotacje i pożyczka łącznie na to samo przedsięwzięcie (dofinansowanie w formie pożyczki nie zostanie udzielone w przypadku gdy wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji dla finansowania łącznego zostanie odrzucony).

Intensywność dofinansowania

  • dotacja:
    • dofinansowanie w formie dotacji do wysokości maksymalnej intensywności pomocy publicznej wskazanej w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
    • do 85% kosztów kwalifikowanych - jeżeli dotacja nie stanowi pomocy publicznej;
  • pożyczka:
    • w wysokości różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych, a wartością dofinansowania w formie dotacji udzielonej na to przedsięwzięcie; 
    • pożyczka może być udzielana wyłącznie na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

Warunki dofinansowania

  • minimalna wartość środków kwalifikowanych pojedynczego projektu w programie - 10 mln zł;
  • maksymalna możliwa do uzyskania kwota:
    • dotacji - 150 mln zł;
    • pożyczki - do 300 mln zł;
  • pożyczka będzie udzielana na warunkach rynkowych na okres maksymalnie 15 lat.W uzasadnionych przypadkach okres finansowania przedsięwzięcia w formie pożyczki, może być inny, jednak nie dłuższy niż 25 lat;
  • dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

 

Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

Kryteria punktowane oceny obejmują m.in. takie aspekty jak: wykonalność projektu, potencjał unikniętej emisji CO2 oraz innych gazów cieplarnianych, zapotrzebowanie rynkowe, stopień zaawansowania prac B+R, innowacyjność rozwiązania, wsparcie potencjału europejskiego.

 

Komentarz PwC 

Program “Wodoryzacja Gospodarki”, kształtuje się jako kolejny program, dzięki któremu możliwe będzie osiągnięcie wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy celów ramowych, a także stanowi wsparcie projektów dotyczących innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat tej, bądź innych dostępnych lub planowanych do uruchomienia form wsparcia zachęcamy do kontaktu z zespołem Pomocy Publicznej PwC. Nasz doświadczony zespół z chęcią odpowie na wszelkie Państwa pytania dotyczące zbliżających się możliwości dotacyjnych, jak również innych kwestii związanych z Programem.