Zgodnie z założeniami programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu” (dalej: “Program”), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił drugi nabór wniosków w ramach Programu, którego celem jest promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji dla przemysłu. 

 

Działania podejmowane w ramach Programu mają przyczynić się do osiągnięcia celów ramowych dotyczących klimatu i energetyki określonych na poziomie krajowym oraz celów długoterminowych określonych w Porozumieniu Paryskim. 

Przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz jednostek wytwórczych pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Poniżej przedstawiamy Państwu kluczowe informacje o naborze:

 • alokacja przeznaczona na nabór wynosi 3 468 000 000 zł;
 • wnioski aplikacyjne przyjmowane będą od 22 kwietnia do 19 grudnia 2025 r. lub do wyczerpania alokacji środków;
 • kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – do 2 000 000 000 zł;
 • kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – do 1 468 000 000 zł.

 

Dla kogo?

Ze wsparcia w ramach Programu będą mogli skorzystać: 

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW na budowę lub/i rozbudowę instalacji, z których nie więcej niż 30% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej. Ponadto dofinansowanie dla wskazanych przedsiębiorców dotyczyć będzie jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW.
 • Pozostali przedsiębiorcy na budowę lub/i rozbudowę instalacji, z których nie więcej niż 50 % ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej. Ponadto dofinansowanie dotyczyć będzie jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kluczowym aspektem dofinansowania w ramach Programu są inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: ciepło odpadowe, energię ze źródeł odnawialnych, paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór. 

Ponadto dofinansowaniem może zostać objęta część uzupełniająca inwestycji w postaci:

 • przyłącza do sieci należącego do beneficjenta projektu oraz 
 • magazynu energii zintegrowanego z jednostką wytwórczą.

Wyłączone ze wsparcia są instalacje współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami (np. biomasa) w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego, a także instalacje termicznego przekształcania odpadów lub innych paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych.

 

Na jakich zasadach?

W Programie przewidziano dwa mechanizmy dofinansowania, tj. dofinansowanie w formie pożyczki oraz dotacji. 

Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance" obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

Dofinansowanie w formie pożyczki:

 • alokacja dla dofinansowania w formie pożyczki w kwocie do 2 mld zł;
 • pożyczka może zostać udzielona w kwocia do 300 mln zł i pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji;
 • pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 15 lat i nie podlega umorzeniu. 

Dofinansowanie w formie dotacji:

 • alokacja dla dofinansowania w formie dotacji w kwocie do 1,468 mld zł;
 • w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW dotacja może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji;
 • w przypadku przedsiębiorców nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii mniejszej niż 50 MW warunkiem udzielenia dofinansowania w formie dotacji jest zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych;
 • dofinansowanie nie będzie udzielane na koszty inwestycji, które:
  • zostały zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • zostały sfinansowane z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, oraz innych środków budżetu Unii Europejskiej;
 • okres trwałości inwestycji wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

 

Komentarz PwC

Program stanowi atrakcyjną formę finansowania inwestycji zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstw. Dzięki dostępnym w Programie wsparciu, możliwe jest zrealizowanie inwestycji na rzecz jednostek wytwórczych pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Ponadto, jako jeden z nielicznych programów pozwala uzyskać tak naprawdę dotację do działań w zakresie efektywności energetycznej. Programy alternatywne dostępne na rynku mają bardzo często formę pożyczek, bez komponentu dotacyjnego. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani konkursem, zapraszamy do kontaktu. Nasz doświadczony zespół z chęcią odpowie na wszelkie Państwa pytania dotyczące zbliżających się możliwości dotacyjnych, jak również innych kwestii związanych ze wsparciem efektywności energetycznej i kogeneracji energii w Państwa przedsiębiorstwie.