English

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapowiedziało rozpoczęcie konkursu na projekty zamawiane w ramach programu GOSPOSTRATEG, którego celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Program ma na celu wybór wykonawców tzw. projektu zamawianego i obejmuje zagadnienie badawcze („Program rozwoju magazynowania wodoru w kawernach solnych dla wzmocnienia krytycznej infrastruktury energetycznej Polski”), które zostało zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 

Przedmiot wsparcia

NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują: 

 • badania podstawowe,
 • badania przemysłowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • prace przedwdrożeniowe (obowiązkowe w projekcie).

 

Budżet konkursu i wysokość wsparcia

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 20 mln zł.

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. Lider konsorcjum i konsorcjanci mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

 

Wnioskodawcy

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z niebędących przedsiębiorstwem (w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014):

 • jednostek naukowych, 
 • spółek prawa handlowego, 
 • fundacji,
 • stowarzyszeń.

Cele szczegółowe zamawianych projektów obejmują wskazanie konkretnych rozwiązań w zakresie:

 • wskazania lokalizacji i określenia potencjału struktur solnych do budowy w nich magazynów wodoru,
 • określenia potencjału produkcji wodoru z OZE w rejonie występowania złóż soli, w których możliwe będzie wykonanie magazynów wodoru,
 • określenia uśrednionych kosztów magazynowania wodoru,
 • opracowania wytycznych bezpiecznego magazynowania i dystrybucji wodoru,
 • identyfikacji i możliwości pełnego wykorzystania polskiego potencjału naukowego i inżynierskiego w zakresie masowego gromadzenia wodoru w strukturach solnych,
 • określenia sposobu uzyskania akceptacji społecznej dla magazynowania wodoru w kawernach solnych, celem wzmacniania kapitału społecznego dla tego kierunku w polityce energetycznej państwa,
 • wskazania zakresu niezbędnych prac badawczo-rozwojowych z zakresu technologii, konstrukcji i materiałów niezbędnych do masowego gromadzenia wodoru w kawernach solnych, 
 • identyfikacji braków i rekomendacji rozwiązań legislacyjnych.

Maksymalna liczba podmiotów w konsorcjum wynosi 5, w tym co najmniej dwie jednostki naukowe.

 

Termin naboru

Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 maja 2024 r.

Zakończenie naboru wniosków: 14 sierpnia 2024 r., godz. 16:00

 

Komentarz PwC

Magazynowanie wodoru w kawernach solnych w celu wzmocnienia krytycznej infrastruktury energetycznej Polski wymaga wielu badań, których rezultaty mogą przyczynić się do polepszenia stanu polskiej infrastruktury energetycznej

Zachęcamy wszystkie podmioty uprawnione do wnioskowania i zapoznanie się ze szczegółami konkurs. Nasz zespół z chęcią odpowie na Państwa pytania w tym zakresie, jak również wesprze Państwa w procesie pozyskiwania wsparcia. Zachęcamy do kontaktu.