Przyjęto zaktualizowane kryteria wyboru projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 wraz z metodologią dla działania „Ścieżka SMART” w 1. Priorytecie FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców”. Nowe zasady przywołują znane na rynku dotacji reguły obowiązujące w ramach dawnej „Szybkiej Ścieżki”.


Największą nowością jest jednak podział oceny na dwa etapy, co ma służyć wyłonieniu do dalszego procesu projektów najlepiej wpisujących się w założenia konkursu. Zmianom przyświecała również potrzeba szybszej oceny projektów, która dotychczas wynosiła nawet 7 miesięcy.

Nowości w kryteriach wyboru projektów 

Podobnie jak w zeszłorocznych naborach, każdy wniosek zostanie oceniony zgodnie z kryteriami obligatoryjnymi, które będą oceniane na zasadzie “spełnia” albo “nie spełnia”; a także z kryteriami rankingującymi, które posiadają system punktowy. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą uzyskać maksymalnie 25 pkt, a projekt dużego przedsiębiorcy 13 pkt. Standardowo od liczby zdobytych punktów będzie zależała pozycja projektu na liście rankingowej. 

Niezmiennie, moduł B+R jest częścią obligatoryjną dla dużych przedsiębiorstw, a dla MŚP obowiązkowy jest moduł B+R albo Wdrożenie innowacji. 

Nowa formuła oceny zakłada dwa etapy: 

  1. I etap - ocena kryteriów obligatoryjnych wspólnych dla projektu oraz określonych kryteriów dla modułów B+R oraz Wdrożenie innowacji. 
  2. II etap - ocena pozostałych kryteriów obligatoryjnych wspólnych jak i dla poszczególnych modułów, a także kryteria rankingujące i rozstrzygające.


Lista kryteriów “Ścieżka SMART”

I ETAP

Kryteria obligatoryjne wspólne dla Projektu (ocena TAK/NIE)

Kwalifikowalność wnioskodawcy

Zgodność z zakresem naboru (jeśli dotyczy)

Kryteria obligatoryjne dla modułów (ocena TAK/NIE)

 

Moduł B+R

Wdrożenie innowacji

1    

Charakter badawczo-rozwojowy modułu

Wyniki prac B+R jako przedmiot wdrożenia

Innowacyjność rezultatu prac B+R

Innowacyjność przedmiotu wdrożenia

 

Jak wskazują powyższe kryteria etapu I, w ocenie projektów niezmiernie ważnym czynnikiem - można powiedzieć wręcz, że elementarnym - jest innowacyjność rezultatu projektu, a także charakter badawczo-rozwojowy (B+R) projektu. Aby spełnić to kryterium i mieć szansę na dalsze procedowanie wniosku, należy porównać innowację z najlepszymi rozwiązaniami konkurencyjnymi, które obecnie są oferowane na rynku oraz wykazać, iż będzie ono lepiej zaspokajało pewne zidentyfikowane potrzeby rynkowe. W zależności od rodzaju i skali innowacji, porównanie może przybierać różną formę. Szerzej o tej tematyce pisaliśmy na PwC Studio.

W przypadku niespełnienia kryteriów z I Etapu projekt nie będzie oceniany w ramach II Etapu.

 

II ETAP

Kryteria obligatoryjne wspólne dla Projektu (ocena TAK/NIE)

1  

Projekt spełnia efekt zachęty

Zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu

Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji

Projekt jest zgody z Kartą Praw Podstawowych

Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju

Projekt obejmuje moduł obligatoryjny

8

Współpraca przedsiębiorców innych niż MŚP

9

Zgodność z zakresem naboru (jeśli dotyczy) – moduły fakultatywne

 

Kryteria obligatoryjne dla modułów (ocena TAK/NIE)

Moduł B+R

Wdrożenie innowacji

Infrastruktura B+R

Cyfryzacja

Zazielenienie przedsiębio- rstw

Kompetencje 

Internacjona- lizacja

-

-

Istota

modułu

Istota

modułu

Istota

modułu

Istota

modułu

Istota

modułu

Potencjał

do realizacji

modułu

Potencjał

do realizacji

modułu

Potencjał

do realizacji

modułu

Potencjał

do realizacji

modułu

Potencjał

do realizacji

modułu

-

-

Potencjał do wdrożenia wyników modułu

Zapotrzebo-wanie rynkowe i opłacalność

-

-

-

-

-

Plan prac B+R i wydatki modułu

Budżet modułu

Budżet modułu

Budżet modułu

Budżet modułu

Budżet modułu

Budżet modułu

Wskaźniki modułu

Wskaźniki modułu

Wskaźniki modułu

Wskaźniki modułu

Wskaźniki modułu

Wskaźniki modułu

Wskaźniki modułu

Zgodność z KIS

Zgodność z KIS

Zgodność z KIS

Zgodność z KIS

Zgodność z KIS

Zgodność z KIS

Zgodność z KIS

Moduł nie dotyczy działalności wykluczo- nych ze wsparcia

Moduł nie dotyczy działalności wykluczo- nych ze wsparcia

Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia

Moduł nie dotyczy działaln- ości wykluczo-nych ze wsparcia

Moduł nie dotyczy działalności wykluczo- nych ze wsparcia

Moduł nie dotyczy działalności wykluczo- nych ze wsparcia

Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia

 

Kluczowymi kryteriami dla Wnioskodawców są:  

  1. Istota modułu -  w zakresie tego kryterium Instytucja będzie skupiała się m.in. na ocenie czy cel projektu został jasno określony, czy realizacja modułu jest istotnym i niezbędnym elementem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa, czy agenda badawcza jest realistyczna oraz czy zawiera wszystkie konieczne elementy. Co ważne, kryterium na II etapie będzie podlegało ocenie jedynie dla modułów fakultatywnych, ponieważ moduł B+R lub Wdrożenie innowacji oceniony zostanie pod tym kątem w ramach etapu I.
  2. Potencjał do realizacji modułu - w zakresie tego kryterium Instytucja będzie skupiała się m.in. na ocenie czy, planowane w module działania są gotowe do podjęcia, w tym wnioskodawca posiada niezbędne do realizacji modułu pozwolenia, koncesje, prawa własności intelektualnej. Istotne jest także zagwarantowanie odpowiednich zasobów technicznych, kadrowych oraz finansowych do realizacji modułów.Należy również skrupulatnie zaplanować harmonogram realizacji działań w module - powinien on być jasno sprecyzowany i realistyczny oraz uwzględniać zidentyfikowane kluczowe ryzyka mogące wystąpić podczas realizacji. 
  3. Budżet modułu - w zakresie tego kryterium Instytucja będzie skupiała się m.in. na ocenie czy poszczególne pozycje w budżecie są kwalifikowalne zgodnie z katalogiem wskazanym w Przewodniku kwalifikowalności, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków, czy wydatki w ramach modułu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu, czy wydatki są zgodne z określonymi limitami. Ważne jest zatem zaplanowanie budżetu z dużą starannością, dokonując wcześniej rozeznania rynku, a także szczegółowej analizy zasobów niezbędnych do realizacji projektu.

Co szczególnie istotne - nowa minimalna kwota wydatków w ramach modułu obligatoryjnego, tj. B+R lub Wdrożenie innowacji (dla MŚP) to 3 mln zł. 

Kryteria rankingujące wspólne dla Projektu

 1

Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R

 0/1/3/12

2

Potencjał innowacji do transformacji rynku 

0/3/5

3

Ekoinnowacja na poziomie kraju

0/1/2

4

Innowacja cyfrowa na poziomie kraju

0/1/2

5

Współpraca w związku z projektem

 0/2

6

Społeczne znaczenie innowacji

0/2

 

Największą liczbę punktów można zdobyć dzięki wysokiemu poziomowi innowacji będącej efektem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach projektu. Wskazuje na to zarówno powyższa skala punktowa, jak i zakres pierwszego etapu oceny, który ma za zadanie przesiać projekty o niższym potencjale innowacyjnym i badawczo-rozwojowym. Dlatego też kluczową kwestią jest, aby już w początkowej fazie prac dokonać dokładnej analizy koncepcji samego projektu. Niezmiennie, nie określono minimalnej liczby punktów, którą musi zdobyć projekt.

 

Zmiany także w zakresie wydatków

Zmiany nie ominęły również zasad kwalifikowalności wydatków. Warto zaznaczyć, że w ramach modułu B+R Ścieżki SMART, udostępnione zostały wytyczne dotyczące linii pilotażowych. Istotną kwestią jest zmiana zasad dotyczących kwalifikowania kosztów elementów linii pilotażowych – wydatki związane z nabyciem elementów linii pilotażowych/demonstracyjnych/prototypów należy kwalifikować:

  1. jako amortyzacja (aparatura i sprzęt) - jeśli nabywane elementy spełniają definicję środka trwałego, kwalifikowane są odpisy amortyzacyjne przez okres i w zakresie, w jakim będą wykorzystane do realizacji prac B+R;
  2. jako dostawy (inne niż środki trwałe) – w przypadku zakupu materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, które nie spełniają definicji środków trwałych (niezależnie od wewnętrznej polityki rachunkowości Wnioskodawcy). W tej kategorii kosztów nie mieszczą się wydatki na zakup maszyn i urządzeń, które mogłyby stanowić odrębny środek trwały, nawet jeśli te maszyny i urządzenia będą zainstalowane jako elementy w prototypie lub linii pilotażowej/ demonstracyjnej.

 

Komentarz PwC

Nasi specjaliści zapewnią Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie projektowym. Oferujemy przeprowadzenie profesjonalnych warsztatów ukierunkowanych na analizę kwalifikowalności projektu zgodnie z wymaganiami konkursu, co przy uwzględnieniu powyższych zmian może mieć kluczowe znaczenia dla powodzenia przedsięwzięcia. Pomożemy również przygotować kompletny wniosek o dofinansowanie projektu, a także poprowadzimy Państwa przez cały proces oceny wniosku, uwzględniając etap uzupełnień projektu i uczestnictwa w panelu eksperckim.

Ogłoszenie pełnej dokumentacji konkursu już 23 maja 2024 r., nabór zaplanowano od 27 czerwca do 24 października 2024 r. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.