Ścieżka SMART jest największym instrumentem dotacyjnym w Polsce (budżet wynosi ok. 4,3 mld EUR), finansującym projekty B+R, inwestycyjne oraz tzw. miękkie. W ramach konkursu SMART przedsiębiorcy mają do wyboru kilka modułów, które mają odpowiadać ich realnym potrzebom w zakresie rozwoju działalności. Nabory wniosków są skierowane do podmiotów zarówno z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów przemysłowych, przemysłowo-naukowych i przemysłowych z organizacjami pozarządowymi. W ramach jednego wniosku aplikacyjnego przedsiębiorca może sfinansować wiele potrzeb niezbędnych dla rozwoju firmy. 

 

Moduły Ścieżki SMART to:

 1. B+R,
 2. Infrastruktura B+R,
 3. Wdrożenie innowacji, 
 4. Internacjonalizacja,
 5. Cyfryzacja, 
 6. Zazielenienie przedsiębiorstw, 
 7. Kompetencje.

Projekt musi obowiązkowo zawierać minimum 1 moduł obligatoryjny – w przypadku MŚP to Moduł B+R lub Moduł wdrożenie innowacji, a w przypadku przedsiębiorstw innych niż MŚP Moduł B+R.  

Poniżej przedstawiamy Państwu krótką charakterystykę każdego z ww. modułów.

 

1. Moduł B+R

 • Przedmiot wsparcia: projekty polegające na przeprowadzeniu prac B+R, których celem jest opracowanie innowacji produktowej lub w procesie biznesowym w skali co najmniej krajowej. Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania może być dofinansowane w ramach tego samego projektu, w Module wdrożenie innowacji lub poza projektem.
 • Intensywność wsparcia: przedsiębiorstwa: od 25% do 80% (w zależności od kategorii badań i wielkości podmiotu), jednostki naukowe/organizacje pozarządowe: 100% (w zakresie realizacji projektu w ramach działalności niegospodarczej).
 • Koszty kwalifikowane: wynagrodzenia kadry B+R, podwykonawstwo, amortyzacja (sprzętu, budynków WNiP), dzierżawa/ wieczyste użytkowanie gruntów, zakup WNiP, dostawy inne niż środki trwałe (np. materiały, sprzęt laboratoryjny, elementy do budowy prototypu), usługi zewnętrzne (np. pomocnicze, wynajem aparatury badawczej/powierzchni laboratoryjnej).
 • Dodatkowe informacje: (1) Minimalnie 20 % kosztów kwalifikowalnych całego projektu musi zostać przeznaczona na moduł B+R, w przypadku jeśli w projekcie jest więcej niż jeden moduł; (2) Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw: 1 mln PLN.

 

2. Wdrożenie B+R

 • Przedmiot wsparcia: wdrożenie na terenie RP wyników prac B+R zrealizowanych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, których efektem będzie wdrożenie na rynek innowacyjnego co najmniej w skali kraju      produktu/procesu.
 • Intensywność wsparcia: od 15% do 70% (w zależności od regionu i wielkości przedsiębiorstwa).
 • Koszty kwalifikowane: roboty budowlane, grunty/nieruchomości zabudowane, środki trwałe/dostawy (nabycie/leasing), wartości niematerialne i prawne (nabycie), usługi zewnętrzne (wsparcie innowacji i doradztwo), wydatki na zabezpieczenie umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

 

3. Moduł infrastruktura B+R

 • Przedmiot wsparcia: inwestycja w infrastrukturę badawczą na terytorium RP (utworzenie centrum B+R lub jego rozwój), w celu realizacji agendy badawczej przedsiębiorcy.
 • Intensywność wsparcia: od 15% do 70% (w zależności od regionu i wielkości przedsiębiorstwa).
 • Koszty kwalifikowane: roboty budowlane, grunty/nieruchomości zabudowane, środki trwałe/dostawy (nabycie/leasing), wartości niematerialne i prawne (nabycie).

 

4. Moduł cyfryzacja

 • Przedmiot wsparcia:  inwestycje dot. transformacji cyfrowych, polegające na wprowadzeniu specjalistycznych rozwiązań cyfrowych prowadzących do wdrożenia innowacji produktowej lub w procesie biznesowym co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.
 • Intensywność wsparcia: regionalna pomoc inwestycyjna od 15% do 70% (w zależności od regionu i wielkości przedsiębiorstwa), pomoc dla MŚP 50%.
 • Koszty kwalifikowane: roboty budowlane, grunty oraz nieruchomości zabudowane, zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości, WNiP, usługi zewnętrzne w tym dedykowane wsparciu innowacji oraz doradztwo zewnętrzne 
 • Dodatkowe informacje: transformacja cyfrowa jest definiowana jako proces transformacji technologicznej, procesowej i organizacyjnej; przedsiębiorcy powinni zaplanować m.in. wykorzystanie rozwiązań cyfrowych oraz zasobów danych w celu coraz większego usieciowienia wewnętrznej struktury, zmiany relacji z klientami, dostawcami i podwykonawcami, zmiany modelu biznesowego, zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa, obniżenia kosztów funkcjonowania oraz ulepszenia produktu/usługi.

 

5. Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw

 • Przedmiot wsparcia: transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym m.in. ekoprojektowanie, weryfikacja technologii środowiskowych, przeprowadzanie środowiskowej oceny cyklu życia lub oceny śladu środowiskowego produktu lub wdrożenie płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw.
 • Intensywność wsparcia: do 80% (uzależniona od regionu, wielkości przedsiębiorstwa i typu inwestycji środowiskowej).
 • Koszty kwalifikowane: roboty budowlane, grunty/nieruchomości zabudowane, środki trwałe/dostawy (nabycie/leasing), wartości niematerialne i prawne (nabycie), usługi zewnętrzne (wsparcie innowacji i doradztwo), dodatkowe koszty inwestycji (w zakresie np. OZE, kogeneracji, efektywności energetycznej).

 

6. Moduł kompetencje

 • Przedmiot wsparcia: zdobywanie, rozwój lub doskonalenie kompetencji pracowników lub kadry zarządzającej w szczególności w jednym z obszarów: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, cyfryzacji, polityki klimatycznej, gospodarki obiegu zamkniętego, ekoprojektowania, gospodarki niskoemisyjnej,  internacjonalizacji,  ochrony własności przemysłowej czy kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.
 • Intensywność wsparcia: od 50% do 70% (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa)
 • Koszty kwalifikowane: (1) wynagrodzenia wykładowców, w tym ich koszty operacyjne takie jak: koszty zakwaterowania, koszty podróży, koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane podczas szkolenia; (2) koszty wynajmu sal szkoleniowych z wyposażeniem; (3) koszty materiałów szkoleniowych; (4) koszty administracyjne związane z organizacją I obsługą szkolenia.
 • Dodatkowe informacje: limit kosztów kwalifikowalnych w module kompetencje  wynosi do 15 % kosztów kwalifikowalnych wybranego przez Wnioskodawcę modułu obligatoryjnego. 

 

7. Moduł internacjonalizacja

 • Przedmiot wsparcia: promocja zagraniczna produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach projektu, zmierzającego m.in. do wsparcia procesu komercjalizacji wyników prac B+R za granicą.
 • Intensywność wsparcia: 50%
 • Koszty kwalifikowane: dostawy (inne niż środki trwałe) dot. udziału w targach, usługi zewnętrzne (doradztwo, rezerwacja targów), koszty wsparcia uczestników projektu w tym udział w targach krajowych lub/i zagranicznych, usługi zewnętrzne (udział w targach krajowych, zagranicznych, organizacja misji przyjazdowych),  koszty wstępnego orzeczenia, usługi zewnętrzne dot. prawa własności przemysłowej.
 • Dodatkowe informacje: limit kosztów kwalifikowalnych w module internacjonalizacja wynosi do 20 % kosztów kwalifikowalnych wybranego przez Wnioskodawcę modułu obligatoryjnego.

 

Harmonogram naborów w 2023 roku:

I NABÓR 21 lutego – 9 maja

 • nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 4 450 mln zł
 • nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 667 mln zł

II NABÓR 10 maja – 30 czerwca

 • nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 890 mln zł
 • nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 667 mln zł

III NABÓR 6 lipca – 31 sierpnia nabór rzecz dostępności

 • dla MŚP – alokacja 222 mln zł
 • dla dużych – alokacja 445 mln zł

IV NABÓR 26 października – 9 stycznia

 • nabór dla konsorcjów MŚP – alokacja 222 mln zł
 • nabór dla konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z dużymi przedsiębiorcami lub organizacjami badawczymi lub NGO oraz dla konsorcjów przedsiębiorstw dużych z MŚP lub organizacjami badawczymi lub NGO  – alokacja 1 335 mln zł.