Transformacja cyfrowa wymaga od przedsiębiorstw i instytucji publicznych ciągłego postępu technologicznego we wszystkich dziedzinach życia. Dzięki niej administracja publiczna będzie musiała stawić czoła znacznym wyzwaniom w różnych obszarach działalności publicznej, gospodarczej i społecznej. Proces transformacji cyfrowej jest skomplikowany i wymaga indywidualnego podejścia, uwzględniającego dojrzałość organizacji i gotowość do szybkiego reagowania na zmiany.


Narzędziem do sprawnego przeprowadzenia procesu transformacji cyfrowej jest
Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 będący kontynuacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w ramach nowej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich 2021-2027. 

Program ten ma na celu wzmocnienie kolejnego etapu cyfrowej transformacji kraju, przyspieszenie wejścia w cyfrową przyszłość oraz poszerzenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego. Dodatkowo, planowane jest podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników instytucji sektora publicznego, zwiększenie dostępu do nowoczesnych e-usług oraz poprawa cyberbezpieczeństwa. 

Budżet Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 to około 2 mld euro, a zakładaną formą wsparcia są dotacje.

 

W jakim celu?

Główne cele programu obejmują budowę społeczeństwa gigabitowego w Polsce, udostępnienie zaawansowanych e-usług umożliwiających elektroniczne załatwianie spraw obywateli i przedsiębiorców, zapewnienie cyberbezpieczeństwa, rozwój gospodarki opartej na danych wykorzystujących najnowsze technologie cyfrowe, rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań dla problemów społeczno-gospodarczych oraz wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych.

 

Dla kogo?

Wsparcie z programu jest kierowane przede wszystkim do:

 • administracji publicznej, 
 • przedsiębiorców, 
 • organizacji pozarządowych, 
 • podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 
 • podmiotów leczniczych,
 • instytucji kultury.

 

Aktualne nabory

Obecnie w harmonogramie planowany jest jeden nabór w trybie konkurencyjnym skierowany do administracji publicznej z Priorytetu FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe. Pozostałe aktualne nabory to konkursy niekonkurencyjne skierowane do Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Nazwa działania: Działanie FERC 02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji:

 • Typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów kultury;
 • Dla kogo?: administracja publiczna, Służby publiczne;
 • Termin naboru: wrzesień 2024 - listopad 2024;
 • Budżet naboru: 400 mln PLN;
 • Na co?: digitalizacja zasobów kultury, budowa i rozbudowa infrastruktury do przechowywania i udostępniania danych.

 

Na co jeszcze można otrzymać dofinansowanie?

W kolejnych aktualizacjach Harmonogramu wyczekiwać będziemy kontynuacji konkursów z niniejszego działania dotyczących kolejnych typów projektów:

 • cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych;
 • cyfrowe udostępnienie zasobów nauki;
 • cyfrowe dane przedsiębiorców;

oraz uruchomienia działań z następującego zakresu:

 • zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego - 800 mln EUR:
 • dostęp do internetu o przepustowości minimum 100 Mb/s dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw,
 • dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s w miejscach istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych – 478 mln EUR;
 • wzmocnienie krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa – 200 mln EUR;
 • cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji – 260 mln EUR;
 • cyfrowa współpraca międzysektorowa – 100 mln EUR;
 • wsparcie umiejętności cyfrowych – 100 mln EUR.


Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat przedstawionego Programu, bądź innych dostępnych lub planowanych do uruchomienia form wsparcia zachęcamy do kontaktu z zespołem Pomocy Publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania w tym zakresie.