Potwierdzenie innowacyjności projektu oraz wstępne rozrysowanie ścieżki do jej osiągnięcia jest jednym z kluczowych etapów w procesie konstruowania wniosku.

Barbara Brzezińska, manager, zespół Pomocy publicznej i Innowacji
Drugi artykuł z cyklu „GameINN w pigułce”, w którym przedstawimy dwa kluczowe aspekty, które w największym stopniu decydują o sukcesie składanych wniosków.

Struktura projektu, czyli co i jak chcemy zrobić?

Pierwszym z wyzwań w momencie rozpoczęcia prac nad wnioskiem, jest opracowanie jasnej i przejrzystej struktury zaplanowanych prac. Dobrze ułożony projekt stanowi bowiem jeden z kluczowych elementów oceny, jak również punkt odniesienia dla większości pozostałych elementów wniosku np. budżetu. Innymi słowy, opis prac zaplanowanych w projekcie musi obronić charakter badawczo-rozwojowy projektu, ale również uzasadnić zaplanowane przez wnioskodawcę koszty.

W praktyce, większość zespołów deweloperskich wie jakie rezultaty zamierza osiągnąć. Założenia programu GameINN wymagają jednak każdorazowo przedstawienia tego pomysłu w większych szczegółach, uwzględniając metody jakimi będą prowadzone prace i koncepcję na realizację kolejnych etapów projektu. Dobrze rozpisana struktura projektu powinna bowiem przypominać praktyczny przewodnik, który pozwoli zrozumieć oceniającym jego planowany przebieg krok po kroku. Zatem każdy etap projektu powinien posiadać precyzyjnie zdefiniowane ryzyka oraz kamienie milowe.

Powyższa instrukcja wydaje się brzmieć całkiem łatwo i wykonalnie, prawda? Patrząc jednak przez pryzmat naszych dotychczasowych doświadczeń, zidentyfikować można co najmniej kilka obszarów, które najczęściej sprawiają trudności i stanowić mogą podstawę do odrzucenia wniosku, w tym:

  • dokonanie nieodpowiedniego podziału na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe,
  • nieprzedstawienie wariantów podejścia do dalszej realizacji projektu w przypadku nieosiągnięcia danego kamienia milowego,
  • brak precyzyjnych, obiektywnych i mierzalnych parametrów, pozwalających na potwierdzenie osiągnięcia danego kamienia milowego.

To są jednak oczywiście tylko wybrane zagrożenia stojące w tym miejscu przed wnioskodawcami.

Innowacyjność projektu, czyli czy faktycznie mamy pomysł na „efekt wow”?

Program GameINN jest programem dedykowanym realizacji projektów badawczo-rozwojowych w branży gier wideo. Oznacza to, że w rezultacie przeprowadzonych prac musi dojść do opracowania (a następnie także wdrożenia) rozwiązania, które docelowo stanowić będzie innowację co najmniej w skali naszego kraju. Innymi słowy, dofinansowanie w ramach programu GameINN przeznaczone jest wyłącznie na rzecz realizacji projektów, które pozwolą na stworzenie nowych rozwiązań i funkcjonalności, które nie są w posiadaniu przynajmniej rodzimych producentów gier lub są dostępne „na półce”.

Jak to udowodnić? Z pomocą przychodzi konstrukcja wniosku, w którym to wielokrotnie musimy wykazać przewagi pomiędzy planowanym przez nas rozwiązaniem, a systemami i narzędziami obecnymi dotychczas na rynku. Wykazanie odpowiedniej innowacyjności projektu jest również jednym z kluczowych elementów oceny wniosku, warto więc naprawdę podejść do tego aspektu solidnie, a przede wszystkim przekuć rezultat przeprowadzonego badania w odpowiednie słowa.

Jestem przekonany o innowacyjności mojego rozwiązania i mam pomysł na jego opracowanie – co dalej?

Potwierdzenie innowacyjności projektu oraz wstępne rozrysowanie ścieżki do jej osiągnięcia jest jednym z kluczowych etapów w procesie konstruowania wniosku. Na wnioskodawcę czyha jednak jeszcze szereg innych zagrożeń np. stworzenie odpowiedniego budżetu oraz skompletowanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu, których część omówimy w ostatnim artykule serii. Postaramy się także nakreślić istotę i  podstawowe zasady rozliczania pozyskanych środków.