Celem programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym wprowadzenia w okresie wrzesień 2021 r. – czerwiec 2022 r. stanu wyjątkowego i czasowego zakazu przebywania na części obszarów województwa podlaskiego i lubelskiego. Przedsiębiorcy, którzy w związku z wydarzeniami na granicy z Białorusią mieli utrudnioną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej mogą do 23 czerwca 2023 r. wnioskować o rządowe wsparcie.

 

Za wypłatę pomocy finansowej dla przedsiębiorców będzie odpowiadał Polski Fundusz Rozwoju. Aby uzyskać wsparcie zainteresowani powinni złożyć wniosek do odpowiedniego kompetencyjnie wojewody, następnie wojewoda w terminie 30 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę kompletnego i poprawnego wniosku wydaje decyzję w sprawie udzielenia wsparcia finansowego.

Beneficjent musi być podmiotem, u którego w jakimkolwiek miesiącu okresu wyrównawczego  nastąpi spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w stosunku do analogicznego miesiąca okresu  referencyjnego.

Okres wyrównawczy - oznacza okres objęty stanem wyjątkowym oraz zakazem przebywania, za który Wnioskodawca ubiega się o przyznanie Wsparcia Finansowego. Jest to okres pomiędzy 2 września 2021 r. a 30 czerwca 2022 r.

Okres referencyjny - oznacza okres analogiczny do okresu wyrównawczego w okresie wrzesień 2018 r. - czerwiec 2019 r.

Dla potrzeb wyliczenia wartości wsparcia finansowego, wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia m.in. dokumentacji i dowodów potwierdzających wartość poniesionych kosztów operacyjnych, uzyskanych przychodów ze sprzedaży.

W stosunku do wnioskodawców, którzy nie prowadzili działalności na obszarze objętym wsparciem w okresie referencyjnym (tj. nie będą w stanie przedstawić wysokości osiągniętych przychodów ze sprzedaży w okresie referencyjnym), jako „iloraz: różnicy przychodów ze sprzedaży w okresie referencyjnym i przychodów ze sprzedaży w okresie wyrównawczym oraz przychodów ze sprzedaży w okresie referencyjnym" przyjęta zostanie uśredniona wartość tego ilorazu wyliczona na podstawie pozostałych, kompletnych wniosków rozpoznanych w ramach programu, w których wskazano wysokość przychodów ze sprzedaży dla okresu referencyjnego.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność:

  • gospodarczą w zakresie gastronomii;
  • organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego;
  • w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego;
  • przedsiębiorcy lub rolnicy świadczący usługi hotelarskie oraz usługi pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Zachęcamy przedsiębiorców z województwa lubelskiego i podlaskiego do skorzystania z powyższego rozwiązania, które może stanowić impuls do ich ponownego rozwoju i pokrycia start z referencyjnego okresu.