10 lutego br. zawieszono do odwołania ruch na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach. Firmy z województwa podlaskiego działające w strefie przygranicznej, które poniosły straty w związku z tą decyzją, będą mogły ubiegać się o rządową pomoc.

 

Dla kogo

Rekompensata będzie przysługiwała podmiotom z branży:

  • turystycznej,
  • gastronomicznej,
  • sprzedaży detalicznej
  • kantorów wymiany walut.

 

Zasady wnioskowania o wsparcie

Warunkiem ubiegania się o rekompensatę będzie:

  • niezaleganie z należnościami publicznymi oraz,
  • uzyskanie 50 proc. spadku przychodów w miesiącu objętym zamknięciem przejścia w porównaniu do odpowiedniego miesiąca referencyjnego (jeden z dwóch poprzednich lub – co do zasady – analogiczny w roku ubiegłym).

Rekompensata będzie wypłacana na wniosek, przez wojewodę właściwego ze względu na położenie zamkniętego przejścia granicznego i maksymalnie 3 razy w roku, tj. za 3 określone miesiące (wojewoda będzie mógł – w akcie prawa miejscowego – zwiększyć wymiar pomocy o kolejne miesiące). 

 

Wysokość pomocy

Wsparcie będzie miała charakter pomocy de minimis. 

Wysokość wsparcia będzie iloczynem kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie 3490 zł) i liczby osób zgłoszonych przez podmiot do ubezpieczenia. 

Zaproponowane rozwiązania dotyczą nie tylko zamkniętego przejścia w Bobrownikach, ale również ewentualnych przyszłych, analogicznych sytuacji.

Wojewoda, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będzie mógł przyznać rekompensatę również podmiotom innym niż wyżej wskazane, które prowadzą działalność na obszarze powiatu, w którym położone jest zamknięte przejście graniczne.