Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił szczegóły naboru w ramach “Kredytu Technologicznego”. Wnioski o wsparcie będą przyjmowane od 23 marca do 31 maja 2023 r. Alokacja przeznaczona na najbliższą rundę konkursową to 578 mln złotych.

 

Udzielane wsparcie przyjmować będzie formę premii technologicznej, tj. dotacji na spłatę części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów poniesionych przez beneficjenta.

O założeniach programu informowaliśmy Państwa w naszej wcześniejszej publikacji. 

 

Dla Kogo?

O wsparcie ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski oraz posiadające zdolność kredytową (poza częścią regionu warszawskiego stołecznego, w tym m.st. Warszawa, gdzie poziom dofinansowania wynosi 0%).

 

Na co?

Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorców we wdrażaniu własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej, lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług. 

Wydatkami kwalifikowanymi w ramach „Kredytu Technologicznego” mogą być np.:

  • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
  • nabycie albo wytworzenia środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie oraz ochrony  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • raty z tytułu umowy leasingu,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych,
  • koszty związane z uzyskaniem patentów.

 

Na jakich zasadach?

Poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych i uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. 

Pomoc przyznawana będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Maksymalne intensywności pomocy na obszarach nią objętych, można zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji mikro i małych przedsiębiorstw.

Nie przewidziano minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć równowartości 50 milionów euro

 

Dalsze kroki

Kredyt technologiczny to kolejny mechanizm wsparcia przedsiębiorców uruchomiony w ostatnim czasie. Może stanowić ciekawą alternatywę dla modułu wdrożenie w ramach trwającej obecnie rundy konkursowe “Ścieżki SMART”.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat tej, bądź innych dostępnych lub planowanych do uruchomienia form wsparcia zachęcamy do kontaktu z zespołem Pomocy Publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania w tym zakresie.