Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9 lutego rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach  programu „„Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

 

Do rozdysponowania w programie przeznaczono ponad 5 miliardów złotych.

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorstwom spełniającym łącznie następujące warunki:

  • prowadzą działalności energochłonną w sektorach sklasyfikowanych jako szczególnie narażone na skutki obecnego kryzysu (ich lista stanowi załącznik do tymczasowych ram kryzysowych, informowaliśmy o tym Państwa w tej publikacji);
  • koszty nabycie przez przedsiębiorstwo energii elektrycznej i gazu wynoszą co najmniej 3% wartości produkcji w 2021 roku lub w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku stanowi łącznie nie mniej niż 6% jego wartości produkcji.

Maksymalna kwota wsparcia w ramach grupy kapitałowej wynosi równowartość 4 milionów euro. Dodatkowo w przypadku obniżenie wskaźnika EBITDA o co najmniej 40% w 2022 roku kwota wsparcia może wzrosnąć do równowartości 50 milionów euro. 

Co istotne wnioski przyjmowane będą przez 14 dni kalendarzowych, od daty publikacji informacji o naborze to jest do dnia 22 lutego.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków o dofinansowanie GWD, o czym informowaliśmy Państwa we wcześniejszej publikacji.  

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami udzielania wsparcia i rozważenie możliwości złożenia wniosku aplikacyjnego. 

Zespół PwC z chęcią wyjaśni Państwu szczegóły programu, jak również może wesprzeć Państwa przedsiębiorstwo w procesie aplikowania i rozliczania pomocy.