Jak zapowiadaliśmy w naszym poprzednim artykule, 19 stycznia br. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła otwarty nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu FEDŚ, poddziałanie 1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw dla województwa dolnośląskiego (dla powiatu zgorzeleckiego ogłoszono analogiczny, odrębny, dodatkowy nabór). Opublikowany regulamin konkursu potwierdza przekazane już Państwu treści. Poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje uszczegóławiające, wynikające z dokumentacji naboru.

Planowany budżet konkursu to 155 977 500 PLN dla projektów realizowanych w dowolnej lokalizacji objętej obszarem województwa. Dodatkowy budżet konkursu dla powiatu zgorzeleckiego to 44 565 000 PLN.

 

W ramach konkursu ogólnowojewódzkiego wnioski można składać od 15 lutego do 19 marca br. W konkursie dla powiatu zgorzeleckiego nabór będzie realizowany w terminie od 15 lutego do 26 marca br.

 

W obu konkursach dofinansowane mogą zostać przedsięwzięcia polegające na przeprowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, przy czym te ostatnie są obligatoryjne w projekcie (badania podstawowe nie mogą uzyskać wsparcia). Projekty przyczynić się mają do opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, innowacje w procesie biznesowym). Efektem każdego z projektów powinien być poziom gotowości technologicznej umożliwiający komercjalizację opracowanej innowacji. 

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność na terenie Dolnego Śląska, w tym:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
 • przedsiębiorstwa duże, mid-caps oraz small mid-caps wyłącznie we współpracy z MŚP
 • jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z MŚP

Przedsiębiorstwa mają również możliwość skorzystania z fakultatywnego komponentu dot. wsparcia na tworzenie/rozbudowę własnej infrastruktury B+R.

 

Ostatecznym terminem zakończenia realizacji projektu jest 30 października 2026 r.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

 

Ponieważ środki finansowe na wsparcie pochodzić będą z trzech źródeł, a intensywność wsparcia zróżnicowania będzie pod względem czasowym, terytorialnym, podmiotowym i rodzajowym, model finansowania jest nieco skomplikowany, jednak dzięki nowym premiom, również duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się nawet o 70% dofinansowania dla kosztów kwalifikowalnych. Poniżej prezentujemy Państwu poziomy dofinansowania na poszczególne elementy i etapy projektu:

 • Maksymalna intensywność wsparcia dla wydatków finansowanych w ramach pomocy na badania przemysłowe 

Status Wnioskodawcy

Mikroprzedsiębiorstwo

Małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwo

Duże przedsiębiorstwo

Badania przemysłowe

70%

70%

65%

55%

Badania przemysłowe z uwzględnieniem premii (art. 25 GBER ust. 6 lit b)

70%

70%

70%

65%

Badania przemysłowe z uwzględnieniem premii (art. 25 GBER ust. 6 lit d)

70%

70%

70%

70%

 

 • Maksymalna intensywność wsparcia dla wydatków finansowanych w ramach pomocy na eksperymentalne prace rozwojowe 

Status Wnioskodawcy

Mikroprzedsiębiorstwo

Małe przedsiębiorstwo

Średnie przedsiębiorstwo

Duże przedsiębiorstwo

Eksperymentalne prace rozwojowe

50%

50%

40%

30%

Eksperymentalne prace rozwojowe z uwzględnie premii (art. 25 GBER ust. 6 lit b)

60%

60%

50%

40%

Eksperymentalne prace rozwojowe z uwzględnie premii (art. 25 GBER ust. 6 lit d)

70%

70%

60%

50%

 

 • Maksymalna intensywność wsparcia dla wydatków finansowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, podlegających dofinansowaniu w komponencie infrastruktura B+R

Obszar województwa dolnośląskiego/okres wsparcia

miast Wrocław w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. 

miasto Wrocław w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

pozostałe obszary województwa dolnośląskiego 

Mikro i małe przedsiębiorstwa

40%

35%

45%

Średnie przedsiębiorstwa

30%

25%

35%

Duże przedsiębiorstwa

20%

15%

25%

 

 • Maksymalna intensywność wsparcia dla wydatków finansowanych w ramach pomocy de minimis to 70% kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 300 000 euro). W ramach pomocy de minimis finansowane będą mogły być prace przedwdrożeniowe (np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku jako kontynuacja komponentu badawczego), działania w zakresie cyfryzacji, podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym realizacji prac B+R oraz w zakresie ochrony własności intelektualnej związanej z projektem.

 

Wymagania dodatkowe w ramach konkursów:

 • koszty prac przedwdrożeniowych nie mogą łącznie przekroczyć limitu 15% wydatków kwalifikowalnych projektu;
 • koszty tworzenia/rozbudowy własnej infrastruktury B+R nie mogą przekroczyć 49% wydatków kwalifikowalnych projektu;
 • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w przypadku dużych przedsiębiorstw nie mogą przekroczyć 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu;
 • koszty pośrednie – stawka ryczałtowa – nie mogą przekroczyć 7% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu; nie mogą przekroczyć 40% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Termin kwalifikowalności wydatków:

 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną (pomoc na  badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, regionalna pomoc inwestycyjna) – ze względu na konieczność spełnienia efektu zachęty – okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, z wyłączeniem prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności. 
 • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2021 r.mogą być realizowane i kwalifikowane od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

Nabór 1.2.A Projekty B+R FEDŚ jest doskonałą alternatywą dla konkursów ogólnokrajowych, jak np. FENG ścieżka SMART. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dofinansowaniem prac B+R, zapraszamy do kontaktu!