Już 19 stycznia 2024 roku zostanie ogłoszony nabór wniosków na dofinansowanie projektów badawczo - rozwojowych dla MŚP, dużych przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Konkurs podzielono na dwa oddzielne działania, powiązane z obszarem geograficznym: jeden będzie dotyczył województwa dolnośląskiego z wyłączeniem powiatu zgorzeleckiego, drugi natomiast wyłącznie powiatu zgorzeleckiego.

 

Konkurs zostanie ogłoszony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Priorytetu 1 “Fundusze Europejskie na rzecz Dolnego Śląska”, Działanie FEDS.01.02 “Innowacyjne przedsiębiorstwa”. Dokumentacja dla konkursu zostanie opublikowana 19 stycznia 2024, a wnioski będzie można składać już od 15 lutego 2024 r., przy czym nabór dla województwa dolnośląskiego zakończy się 19 marca, natomiast dla powiatu zgorzeleckiego 26 marca.

Alokacja środków przewidziana na ten konkurs wynosi 155 977 500 zł dla projektów z woj. Dolnośląskiego (bez powiatu zgorzeleckiego) i 44 565 000 zł dla projektów z powiatu zgorzeleckiego. Poziom dofinansowania wydatków wyniesie do 70% wydatków kwalifikowanych.

W ramach składanych wniosków, przedsiębiorcy i jednostki naukowe będą mogły ubiegać o środki na realizację projektów dotyczących prowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Projekty mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). Efektem projektu powinien być etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie. 

Projekty mogą być realizowane przez MŚP samodzielnie lub we współpracy z innym MŚP albo innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami badawczymi. Duże przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa typu mid-caps czyli „spółka o średniej kapitalizacji” - przedsiębiorstwo zatrudniające nie więcej niż 3000 pracowników, niebędące MŚP ani małą spółką o średniej kapitalizacji) oraz jednostki naukowe mogą otrzymać wsparcie tylko pod warunkiem współpracy z MŚP co najmniej w okresie realizacji projektu. Zakres takiej współpracy musi dotyczyć co najmniej działań badawczych i innowacyjnych wspieranych w ramach projektu. Przedsiębiorstwa typu small mid-caps (czyli „małe spółki o średniej kapitalizacji” - przedsiębiorstwa niebędące MŚP i zatrudniające do 499 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 100 mln euro, a roczna suma bilansowa – 86 mln euro) mogą realizować projekty samodzielnie lub we współpracy z MŚP lub organizacjami badawczymi.

Fakultatywnym komponentem wniosku może być również tworzenie/rozbudowa infrastruktury służącej do prowadzenia działalności B+R w przedsiębiorstwie. Wsparcie obejmuje zakup aparatury i sprzętu niezbędnego do prowadzenia prac badawczych, a warunkiem jest przedstawienie agendy badawczej, uzasadniającej inwestycję w infrastrukturę B+R. 

W ramach projektu będzie można również zakwalifikować prace przedwdrożeniowe (np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku jako kontynuacja komponentu badawczego), działania w zakresie cyfryzacji, podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym realizacji prac B+R oraz w zakresie ochrony własności intelektualnej związanej z projektem.

Wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to minimum 100 tys. zł i maksymalnie 10 mln zł (pomoc na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności). 

Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem środków na innowacyjne projekty B+R i planujecie Państwo realizację projektu na obszarze województwa dolnośląskiego to zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.