Organ wydający:
WSA Kraków
Data:
2024-04-23
Sygnatura:
I SA/Kr 238/24
WSA w Krakowie orzekł, że na gruncie art. 38eb ustawy o CIT nieuprawniona jest zawężająca wykładnia pojęcia „dla zastosowań przemysłowych”, a dla definicji robota przemysłowego znaczenie ma całość procesu i cyklu produkcyjnego, ze wszystkimi etapami, również tymi towarzyszącymi, przygotowawczymi, także obejmującymi kontrolę jakości, a także tymi, które są niezbędne do tego, aby ten produkt był gotowy do sprzedaży.Stan faktyczny sprawy

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wystąpiła Spółka prowadząca działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się: sprzedażą detaliczną wyrobów farmaceutycznych prowadzoną w aptekach, produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych oraz sprzedażą detaliczną kosmetyków i artykułów toaletowych, która jest prowadzona w aptekach. 

Spółka rozważa zakup robota, który byłby wykorzystywany do działalności apteki, zwłaszcza do usprawnienia przyjmowania dostaw, procesów związanych z określeniem poziomu zapasu lekarstw i innych produktów, wzmocnienia poziomu kontroli dostępu do lekarstw, usprawnienia czasu realizacji recepty. Do funkcjonalności robota należą także: dbanie o właściwą temperaturę przechowywania leków (w tym leków, które mogą być surowcem farmaceutycznym przy sporządzaniu leków recepturowych), skanowanie kodów kreskowych produktów, sortowanie produktów. 

Wskazano, że rozważany do zakupu robot będzie również wspierał produkcję leków recepturowych poprzez: gromadzenie i przechowywanie surowców, dostarczenie surowca z miejsca magazynowania, przechowywanie już wyprodukowanych leków recepturowych. 

W związku z zamiarem skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 38eb ustawy o CIT (dalej: ulga na robotyzację), Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji by potwierdzić możliwość skorzystania z ulgi na robotyzację.

 

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS) wydał indywidualną interpretację podatkową w dniu 17 stycznia 2024 r. o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.633.2023.1.MK, w której stwierdził, iż przedstawiony przez Spółkę robot nie spełnia definicji robota przemysłowego na gruncie ulgi na robotyzację, w następujących słowach:

Stwierdzić zatem należy, że roboty wykorzystywane w celach magazynowych (właściwe przechowywanie, sortowanie), oraz dystrybucyjnych (kontrola zapasów, usprawnienie realizacji zamówienia) nie będą spełniały definicji robota przemysłowego określonej w art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT, ponieważ nie będą wykorzystywane "dla zastosowań przemysłowych" (tj. w produkcji różnego rodzaju towarów i wyrobów), a tym samym nie będą mogły skorzystać z ulgi na robotyzację. Robot który będzie wspierał produkcję leków recepturowych poprzez gromadzenie i przechowywanie surowców, dostarczenie surowca z miejsca magazynowania i przechowywanie wyprodukowanych już leków recepturowych nie będzie robotem przemysłowym. Robot apteczny nie uczestniczy w procesie produkcji tylko wykorzystywany jest w związku z czynnościami magazynowymi i dystrybucyjnymi”.

DKIS stwierdził, że w ramach ulgi na robotyzację terminy „przemysł” i „zastosowania przemysłowe” należy rozumieć ściśle, co wyklucza utożsamianie „przemysłu” z procesami zachodzącymi już po wyprodukowaniu towarów, umożliwiającymi wejście towarów do obrotu, ich dystrybucję.Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (dalej: WSA w Krakowie)  rozpoznał sprawę i przychylił się do stanowiska Spółki oraz uchylił zaskarżoną interpretację.

Stanowisko Spółki zaprezentowane we wniosku o interpretację indywidualną znajduje potwierdzenie, w ocenie sądu, w przepisach prawa, na które powołuje się Spółka. WSA w Krakowie zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż przepisy przewidują m.in., że robot przemysłowy, ma służyć w procesie produkcyjnym, a także w cyklu produkcyjnym podatnika, co wyłącza – zdaniem sądu - możliwość przyjęcia takiego bardzo zwężającego znaczenia pojęcia „przemysłowe”, „zastosowanie przemysłowe”. 

Zdaniem WSA w Krakowie w przywołanym przepisie ustawodawca chciał wskazać wszystkie etapy produkcji, także te etapy, które są etapami towarzyszącymi, przygotowawczymi, także obejmującymi kontrolę jakości czy etapy, które są niezbędne do tego, aby ten produkt był gotowy do sprzedaży. 

W ocenie WSA w Krakowie stanowisko, które zaprezentował DKIS, jest stanowiskiem zbyt zawężającym i wyłączającym możliwość rozwoju robotyzacji w procesie przemysłowym.

Sąd nie zgadza się także z argumentacją, że apteka nie może być potraktowana jako podmiot wykonujący pewne czynności, do których może znaleźć zastosowanie robot przemysłowy.

Mając na uwadze powyższe, w analizowanej sprawie WSA w Krakowie wskazał na prawo do skorzystania z ulgi na robotyzację przez Spółkę.

 

Komentarz PwC

DKIS wskazał, iż w ramach ulgi na robotyzację terminy „przemysł” i „zastosowania przemysłowe” należy rozumieć ściśle, co wyklucza utożsamianie „przemysłu” z procesami zachodzącymi już po wyprodukowaniu towarów, umożliwiającymi wejście towarów do obrotu, ich dystrybucję. W związku z złożeniem skargi na wydaną indywidualną interpretację podatkową przez Spółkę, WSA w Krakowie uznał, iż powyższe stanowisko DKIS jest nieprawidłowe. 

WSA w Krakowie, prawidłowo stwierdził, iż stanowisko DKIS jest stanowiskiem zbyt zawężającym i wyłączającym możliwość rozwoju procesu robotyzacji w procesie przemysłowym, w takim jednak charakterze ogólnym. Równocześnie nie zgodził się z interpretacją, iż Spółka prowadząca działalność w ramach apteki nie może być potraktowana jako podmiot wykonujący pewne czynności, do których może znaleźć zastosowanie robot przemysłowy.

Co istotne, przedstawione przez WSA w Krakowie stanowisko może przynieść również korzyści podatnikom z innych sektorów, gdzie ich praca może być wspierana poprzez wykorzystanie robotów przemysłowych.

Warto podkreślić, że stanowisko wyrażone przez WSA w Krakowie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. Przykładowo można wskazać na wyroki WSA w Warszawie i Gliwicach.

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 6 czerwca 2023 roku, o sygn. III SA/Wa 160/23, w podobnym stanie faktycznym wskazał, iż:

“Z opisanego stanu zawartego we wniosku wynika bowiem, iż funkcją maszyny będzie wsparcie w produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych. Ten element przedstawionego stanu całkowicie został pominięty przez Organ. Skoro bowiem, w jego ocenie, zastosowanie przemysłowe należy odnosić wyłącznie do produkcji, z niewiadomych przyczyn nie zgodzono się ze stanowiskiem Spółki, iż nabycie maszyny nie pozwoli Stronie skorzystać z tzw. ulgi na robotyzację, skoro Robot między innymi ma właśnie służyć do wytwarzania leków i wyrobów farmaceutycznych. W tym miejscu zaakcentować należy, że przepisy w żadnej mierze nie ograniczają przedmiotowej ulgi do podmiotów z sektora produkcyjnego.”

Równocześnie w orzeczeniu z dnia 12 lipca 2023 roku WSA w Gliwicach o sygn. I SA/Gl 119/23 wskazał:

“Tymczasem, na gruncie tej sprawy organ zawężając językowe znaczenie wyrażenia "dla zastosowań przemysłowych" przyjął rezultat interpretacyjny art. 38eb ust. 3 u.p.d.o.p., który był niekorzystny dla podatnika. Uczynił to, pomimo tego, że możliwy był do uzyskania inny rezultat interpretacyjny tego przepisu, nie zawężający jego brzmienia, taki jaki został zaproponowany przez skarżącą i zaaprobowany przez Sąd.”

Powyższe orzecznictwo, wskazuje na konieczność stosowania szerokiego pojęcia “dla zastosowań przemysłowych”, co przekłada się na znacznie szerszy zakres stosowania ulgi na robotyzację.

 

Powyższej wskazane informacje zostały przeanalizowane na podstawie uzasadnienia ustnego wydanego przez WSA w Krakowie, w związku z czym PwC wskazuje na fakt, iż uzasadnienia pisemne mogą różnić się od uzasadnień ustnych, tym samym istnieje możliwość zmiany szczegółowych informacji.