Ogłoszono nabory w ramach konkursu EIC na rok 2022 r. W ramach tej inicjatywy, doszło do wprowadzenia nowych, korzystnych zmian dla aplikantów. Program prac EIC 2022 zawiera szereg nowych elementów, które uwzględniają wnioski wyciągnięte z realizacji programu prac EIC w roku 2021 oraz mają za zadanie  jeszcze bardziej wspierać politykę innowacyjną Komisji Europejskiej.

 

Zmiany w EIC Pathfinder:  

Doprecyzowanie procedury right-to-react.

W ramach zmian w 2022 r. doprecyzowano ramy czasowe przebiegu procedury right-to react, która pozwala na odniesienie się do komentarzy ekspertów EIC. Na zasadach zeszłorocznych, wnioskodawca miał 7 dni na odniesienie się do komentarzy ekspertów, bez doprecyzowania kiedy możliwe jest otrzymanie wiadomości zwrotnej w zakresie zgłoszonego projektu. Tegoroczne zmiany zakładają, że informacja zwrotna o projekcie wysyłana będzie poprzez portal Funding & Tenders Portal, w ciągu 1,5-2,5 miesiąca po terminie końcowym przyjmowania wniosków w danej rundzie. Wnioskodawca w odpowiedzi na to, będzie miał 8 dni kalendarzowych aby odnieść się do komentarzy ekspertów.

 

Zmiany w EIC Accelerator:  

I. Umożliwienie wnioskodawcom ubiegania się o dofinansowanie w ramach komponentu inwestycyjnego kwoty składników inwestycyjnych powyżej 15 mln EUR pod pewnymi warunkami. 

Dotychczas maksymalną kwotę komponentu inwestycyjnego dotacji, o jaką wnioskodawca mógł się ubiegać było 15 mln EUR. W 2022 r. wprowadzono odstępstwo od tej zasady dla projektów posiadających poziom zaawansowania technologicznego TRL 9 w zakresie:

  • technologii o znaczeniu strategicznym dla Unii, 
  • technologii, których wprowadzenie wiązałoby się z konkurowaniem z globalnymi przedsiębiorstwami, 
  • technologii, których realizowanie wymaga nakładów finansowych przekraczający możliwości dostępne w Europie.

II. Poszerzenie definicji “działalności prowadzonych przez kobiety” w celu uznania roli kobiet na stanowiskach zarządu poza dyrektorem generalnym.

Zmiany wprowadzone w ramach realizacji programu EIC skupiają się również na wsparciu działalności, kierowanych przez kobiety. Program z 2021 r. zakładał m.in promowanie kobiet innowatorek, zawężając to kryterium do kobiet będących tylko na stanowisku dyrektora zarządzającego. W ramach programu na rok 2022 r, Komisja postanowiła poszerzyć to kryterium i stworzyć definicje “działalności MŚP prowadzonych przez kobiety” oraz “konsorcjów prowadzonych przez kobiety”. Zgodnie z tegorocznymi  zasadami, MŚP kierowane przez kobiety, oznacza firmy, w których stanowisko dyrektora generalnego, dyrektora ds. technologii lub dyrektora naukowego, zajmuje kobieta, w momencie składania wniosku, rozmowy kwalifikacyjnej i przyznawania wsparcia finansowego Unii Europejskiej, natomiast za konsorcja kierowane przez kobiety uznano takie konsorcja, w których co najmniej 50% liderów, w tym koordynatorów konsorcjum, stanowią kobiety.

III. Przyśpieszona ścieżka (Fast-track) dla programu EIC Transition.

Wprowadzono przyspieszoną ścieżkę ubiegania się o dotację w ramach EIC Accelerator dla projektów wytworzonych w ramach inicjatywy EIC Transition, EIC Pathfinder, Future and Emerging Technologies lub ERC Proof of Concept projects. Projekty w ramach ścieżki Fast-track omijają pierwszą fazę część składania wniosku tzw. short-application, przechodząc od razu do złożenia pełnej aplikacji (full proposal)  na zasadach ogólnych konkursu.

IV. Zwiększenie częstotliwości terminów na składanie pełnej aplikacji. 

W roku 2022 r. zwiększona zostanie liczba terminów na złożenie, ostatecznej aplikacji wniosku o dotację z dwóch do trzech. W tym roku, terminy te przypadają na 23 marca 2022 r., 15 czerwca 2022 r. i 5 października 2022 r.

 

Zmiany w EIC Transition:  

I. Wprowadzenie postanowień mających na celu zwiększenie liczby zapraszanych do etapu rozmów kwalifikujących z Jury EICMŚP lub konsorcjów prowadzonych przez kobiety, jeśli zgłaszane przez nie projekty spełniają wszystkie progi kryteriów oceny.

W ramach oceny złożonych wniosków, Jury programu EIC będzie zapraszało na rozmowy tych wnioskodawców, których projekty otrzymają największą ilość punktów a kwota dotacji, o jaką się ubiegają wynosi dwukrotność posiadanego przez wnioskodawcę budżetu. W ramach wprowadzonych postanowień, jeżeli z puli projektów spełniających kryteria oceny uprawniające do etapu Jury EIC, co najmniej 30% będzie złożone przez MŚP lub konsorcja kierowane przez kobiety, to tylko wnioskodawcy z tej puli, zostaną zaproszeni na bezpośrednie rozmowy z Jury EIC. Jeżeli takich projektów będzie mniej niż 30%, do tego etapu oceny będą dopuszczane najlepiej ocenione wnioski innych podmiotów.

II. Zwiększenie częstotliwości terminów na składanie pełnej aplikacji.

W roku 2022 r. z jednego do dwóch zwiększona zostanie liczba terminów na złożenie, ostatecznej aplikacji wniosku o dotację (full proposal). W  tym roku, terminy te przypadają na 4 maja 2022 r. i 28 września 2022 r.

 

Zmiany wspólne

I. Usprawniony proces otrzymywania Seal of Exellence.

Seal of Excellence umożliwia otrzymanie dofinansowania w ramach innych programów  oferowanych przez Komisję Europejską. Program na zasadach obowiązujących w 2021 r. zakładał, że możliwość otrzymania Seal of Excellence mają tylko MŚP ubiegające się o finansowanie w ramach EIC Transition lub EIC Accelerator, które:

  • spełniały kryteria finansowania,
  • złożyły wniosek, który został zaklasyfikowany do drugiego etapu oceny (tj. do rozmowy kwalifikującej z Jury EIC),
  • w wyniku rozmowy z Jury EIC, wykazały niewystarczający poziom ryzyka danej technologii lub nie było potrzeby wsparcia danego projektu środkami z Unii Europejskiej lub projekt nie został zakwalifikowany jako innowacyjny.

Zmiany w 2022 r. umożliwiają otrzymanie Seal of Excellence, w ramach aplikowania o dofinansowanie z EIC Transition lub EIC Accelerator, nie tylko na etapie nieotrzymania dotacji po rozmowie kwalifikującej z Jury EIC, ale i w sytuacji, gdy złożona przez nas pełna aplikacja wniosku nie przejdzie do kolejnego etapu, będącego rozmową z Jury. W takiej sytuacji, jeżeli aplikacja spełnia kryterium oceny ale projekty tego typu nie są bezpośrednio dofinansowane w ramach EIC, istnieje możliwość otrzymania Seal of Excellence. W związku z tym, konieczność spełnienia wszystkich zeszłorocznych przesłanek została znacząco zmniejszona. W ramach zmiany wprowadzono obowiązywanie tej zasady wstecz tj. również do aplikantów, którzy złożyli pełne aplikacje w czerwcu zeszłego roku.  Dodatkowo w sytuacji gdy wnioskodawca po przejściu etapu rozmowy z jury EIC nie otrzyma Seal of Excellence, to zgodnie z wprowadzonymi zmianami, musi to zostać odpowiednio uargumentowane przez oceniających ekspertów.

 

Komentarz

Obecnie, kiedy nowa perspektywa finansowa nie ruszyła w Polsce pełną parą i konkursy wspierające projekty B+R przedsiębiorstw są rzadkością, wsparcie w ramach programów EIC jest świetną okazją dla MŚP. Okazją tym lepszą, że polskie małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania do opracowania dokumentacji aplikacyjnej do programów dotacyjnych oferowanych na poziomie Komisji Europejskiej (wśród których jest właśnie EIC) w ramach programu Granty na Eurogranty organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.  Nabór do Grantów na Eurogranty jest obecnie realizowany i potrwa do 11 sierpnia 2022 r. Szczegóły dotyczące aplikowania o tę formę wsparcia znajdziecie Państwo w oddzielnym artykule.

W razie pytań i zainteresowania aplikowaniem  o powyższe dotacje, zapraszamy do kontaktu.

Zespół pomocy PwC posiada doświadczenie w aplikowaniu zarówno o wsparcie w ramach programu EIC, jak również programu Granty na Eurogranty.