60,5 mln EUR na projekty w ramach EIC Transition, wspierającego transformację wyników badań zrealizowanych w ramach programów badawczych EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) lub ERC (European Research Council) Proof of Concept w przełomowe innowacje i nowe działalności.

 

I. Kto może aplikować?

Pojedynczy wnioskodawcy (MŚP, firmy typu spin-off, start-upy, organizacje badawcze, uniwersytety), jako małe konsorcja (dwóch partnerów) lub konsorcja trzech do pięciu różnych niezależnych podmiotów prawnych z siedzibą w co najmniej trzech różnych kwalifikujących się krajach. Duzi przedsiębiorcy mogą aplikować wyłącznie w konsorcjach. Wnioski muszą opierać się na wynikach kwalifikujących się projektów EIC Pathfinder, FET lub ERC Proof of Concept. Są to konkursy, które realizują badania na bardzo wczesnych etapach rozwoju technologii charakteryzujące się poziomem zaawansowania technologicznego (TRL) na poziomie 1-4.

 • EIC Pathfinder - w ramach tego konkursu wspierane jest opracowanie podstaw naukowych stanowiących podstawę przełomowych technologii. Program ten, zapewnia wsparcie dla najwcześniejszych etapów badań i rozwoju naukowego, technologicznego lub deep-tech.
 • FET (Future and Emerging Technologies)program ten inwestuje w transformacyjne badania pionierskie i innowacje o dużym potencjalnym wpływie na technologię, z korzyścią dla naszej gospodarki i społeczeństwa. FET zapewnia unikalne połączenie wysoce ryzykownych, długoterminowych, multidyscyplinarnych i opartych na współpracy badań pionierskich, które kładą podwaliny pod radykalnie nowe technologie nowej generacji. Przekształca weryfikację koncepcji w zastosowania i systemy przemysłowe.
 • ERC Proof of Concept - są to inicjatywy organizowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, skupiające się na wspieraniu badań najwyższej jakości w Europie poprzez konkurencyjne finansowanie oraz wspieranie kierowanych przez badaczy badań pionierskich we wszystkich dziedzinach, w oparciu o doskonałość naukową.

Projekty zgłaszane do EIC Transition, realizowane w ramach konkursów EIC Pathfinder, FET lub ERC Proof of Concept na moment składania wniosku muszą spełniać następujące wymagania:

 • projekt powinien być w trakcie realizacji i  trwać już co najmniej 12 miesięcy lub
 • nie powinien skończyć się więcej niż 24 miesiące od momentu złożenia wniosku.

 

II. Czego powinny dotyczyć projekty?

Projekty zgłoszone do EIC Transition powinny dotyczyć zarówno rozwoju technologii, jak i przewidywać działania mające na celu komercjalizację opracowanej technologii i możliwość jego wdrożenia na rynek, w miarę możliwości z uwzględnieniem i w oparciu o wcześniejsze opinie klientów lub użytkowników. Dofinansowanie EIC Transition przeznaczone jest dla projektów obejmujących czynności od walidacji w laboratorium (4 TRL) po demonstrację prototypu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (5/6 TRL). Niemniej, oczekuje się, że na etapie aplikowania, beneficjenci powinni mieć już pomysł na wprowadzenie technologii na rynek.

W założeniach, EIC Transition ma pozwolić na zwiększenie poziomu TRL danego rozwiązania (w zależności od tego na jakim poziomie TRL jest w momencie ubiegania się o wsparcie), do poziomu umożliwiającego ubieganie się o dofinansowanie kolejnego etapu rozwoju, przykładowo w ramach EIC Accelerator, który oferuje wsparcie dla projektów o TRL od 5 /6 do 8. 

Podobnie jak w innych konkursach EIC, w przypadku EIC Transition, wnioski można składać w ramach dwóch inicjatyw:

 • EIC Transition Open, który nie ma z góry określonych priorytetów tematycznych i jest otwarty na wnioski z dowolnej dziedziny nauki, technologii lub aplikacji (z wyłączeniem innowacji, które znacząco szkodzą środowisku, dobrobytowi społecznemu lub przeznaczone są głównie do zastosowań wojskowych lub w innych dziedzinach, które są wyłączone z finansowania Unii Europejskiej na zasadach ogólnych) lub  
 • EIC Transition Challenges w predefiniowanych obszarach tematycznych nowych i strategicznych technologii. W tym roku są to:
  • Green digital devices for the future - skupiające się na nowoczesnych technologiach cyfrowych, urządzeniach do przetwarzania informacji, komponentach sprzętowych, które nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne i przyczyniają się do zmniejszenia ilości zużywanej przez nich energii.
  • Process and system integration of clean energy technologies - skupiające się na rozwoju technologii energetycznych, w tym paliw odnawialnych.
  • RNA-based therapies and diagnostics for complex or rare genetic diseases - Skupiające się na opracowywaniu nowych terapii i metod opartych na RNA w celu leczenia złożonych lub rzadkich chorób genetycznych.

 

III. Szybka ścieżka procesowania wniosku

W ramach zmian wprowadzonych dla programów EIC w 2022 r, dla EIC Transition wprowadzono przyspieszoną ścieżkę ubiegania się o dotację. Projekty w ramach szybkiej ścieżki omijają pierwszą część składania wniosku tzw. short-application, natomiast obowiązuje je złożenie pełnej aplikacji (full proposal) na zasadach ogólnych konkursu. Wszystkie projekty zgłaszane w ramach EIC Transition idą tym trybem.

 

IV. Jaka jest forma i wielkość dofinansowania?

W ramach programu dofinansowaniu podlega 100% kosztów kwalifikowanych. Dotacje przyznawane są w formie grantu, a ich wartość wynosi co do zasady do 2,5 mln EUR (lub więcej jeżeli zostanie to właściwie uzasadnione). 

 

V. Do kiedy należy złożyć wniosek?

W tym roku terminy do złożenia wniosku o dotację przypadają na 4 maja 2022 r. i 28 września 2022 r.

 

Komentarz

EIC Transition pozwala na rozwój i wykorzystanie pomysłów, które otrzymały dofinansowania w ramach schematów programu EIC i innych programów Komisji Europejskiej wspierających rozwój technologii na etapie badań podstawowych i wczesnych badań przemysłowych/aplikacyjnych. Wraz z nimi, oraz EIC Accelerator, który wspiera projekty na wyższym poziomie zaawansowania technologicznego, EIC Transition daje możliwość kompleksowego wsparcia rozwoju nowych technologii (produktów i procesów) od pomysłu do rynku.

Z drugiej strony jego połączenie z programami, których rezultaty kwalifikują się do wsparcia, daje możliwość zrealizowania przez przedsiębiorcę jedynie badań przemysłowych/aplikacyjnych w jakiejś dziedzinie, czego nie umożliwiają programy krajowe dostępne w Polsce. W ramach polskich programów wspieranych z funduszy Unii Europejskiej, elementem koniecznym każdego projektu realizowanego przez przedsiębiorstwo są eksperymentalne prace rozwojowe, które zaczynają się od TRL 7. W tym zakresie EIC Transition jest unikalny i może stanowić interesującą propozycję.

W razie Państwa zainteresowania programem, zapraszamy do kontaktu. Bardzo chętnie porozmawiamy o Państwa pomysłach i przedstawimy naszą ofertę współpracy.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że w chwili obecnej trwa nabór wniosków do programu Granty na Eurogranty, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do programów dotacyjnych oferowanych na poziomie Komisji Europejskiej, w tym EIC.