W marcu 2021 r. Komisja Europejska powołała Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) z budżetem na lata 2021-2027 wynoszącym ponad 10 miliardów EUR. Środki te zostaną przeznaczone na projektowanie i rozwój przełomowych innowacji.

 

EIC został oparty na „Horyzoncie 2020” i stanowi jedną z nowych inicjatyw programu „Horyzont Europa”. Inicjatywa ma charakter unikatowy w skali globalnej: łączy badania nad nowymi i rozwijanymi technologiami z akceleratorem startupów i dedykowanym funduszem kapitałowym, tj. funduszem EIC dysponującym finansowaniem o wartości 3 mld EUR.

Pierwszy roczny program prac EIC zakłada możliwości finansowania w wysokości ponad 1,5 mld EUR w 2021 r.

 

Kluczowe charakterystyki EIC

EIC zakłada wsparcie pionierskich przedsięwzięć i projektów w ramach następujących inicjatyw:

  • Akcelerator” EIC – wsparcie na opracowywanie i skalowanie przełomowych innowacji, skierowane do MŚP, w tym start-upów i przedsiębiorstw typu spin-out. Instrument wprowadza nowy system ubiegania się o wsparcie, zgodnie z którym aplikowanie można rozpocząć w dowolnym momencie w ramach uproszczonej procedury.
  • Nowy system finansowania w ramach instrumentu Transformacja” EIC – wspierać będzie przekształcanie wyników badań z instrumentu „Pioneer” w innowacje (przedsiębiorstwa uzupełniające, partnerstwa handlowe, itp.).
  • Zespół kierowników programów EIC – poniesie odpowiedzialność za opracowywanie wizji przełomowych rozwiązań technologicznych i innowacji, np. w zakresie terapii komórkowej i genowej czy zielonego wodoru. Ponadto, będzie zarządzać portfelami projektów EIC i zgromadzi potencjalnych interesariuszy w celu urealnienia koncepcji.
  • Wsparcie utalentowanych innowatorek, w tym program przywództwa kobieta także wsparcie innowacyjnych MŚP z wybranych regionów, w celu zlikwidowania luki innowacyjnej.

 

Finansowanie z EIC w 2021 r.

Środki z pierwszego programu prac EIC w 2021 r. obejmować będą:

  • Finansowanie start-upów i MŚP w ramach instrumentu „Akcelerator” EIC, na które przewidziano 1 mld EUR. Wsparcie zostanie przeznaczone na rozwój i wzrost potencjału rozwojowego innowacji o dużym wpływie do stworzenia nowych rynków lub zniekształcenia istniejących. Ponadto, wsparciem zostaną objęte działania dotyczące przełomowych innowacji na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu oraz dotyczące strategicznych technologii cyfrowych i medycznych.  Instrument przewiduje finansowanie mieszane obejmujące kapitał własny w wysokości od 0,5 do 15 mln z dotacjami do 2,5 mln EUR. 
  • wizjonerskie badania, które mogą prowadzić do przełomowych rozwiązań technologicznych w ramach instrumentu „Pionier”, na które przeznaczono 300 mln EUR. Dostępna dotacja wynosi maksymalnie do 4 mln EUR dla poszczególnych zespołów badawczych. Większość środków jest przydzielana w drodze otwartych konkursów nieobejmujących zidentyfikowanych priorytetów tematycznych, podczas gdy 132 mln EUR przeznaczono na pięć określonych zadań: samoświadoma sztuczna inteligencja, narzędzia do pomiaru aktywności mózgu, terapia komórkowa i genowa, zielony wodór i materiały ELM.
  • przekształcenie wyników badań w innowacyjne możliwości w ramach instrumentu „Transformacja” EIC, z alokacją 100 mln EUR. Pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczyć będzie dopracowywania technologii i tworzenia uzasadnienia biznesowego dla konkretnych zastosowań zidentyfikowanych w szczególności w ramach projektów pilotażowych „Pionier”.

 

Podsumowanie

W naszej ocenie EIC jest inicjatywą, która oferować będzie wsparcie dla najbardziej perspektywistycznych naukowców oraz MŚP w globalnym zrealizowaniu opracowanych koncepcji. Środki finansowe, którymi dysponuje EIC przyczynią się do tworzenia lub modyfikowania istniejących rozwiązań technologicznych, zwiększając jednocześnie poziom konkurencyjności w obrębie europejskich podmiotów gospodarczych.

Naszym zdaniem nacisk Komisji Europejskiej na promowanie działań proinnowacyjnych przełoży się korzystnie na odbudowanie skutków COVID-19, a także wpłynie istotnie na spełnienie celów związanych z zieloną i cyfrową gospodarką.