W wykazie prac legislacyjnych pojawił się już wzmianka o projekcie uchwały Rady Ministrów dotyczącej nowej edycji programu rekompensat dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.

 

Celem programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, a pomoc publiczna ma być skierowana głównie do przedsiębiorców najbardziej dotkniętych trudną sytuacją rynków energetycznych, spowodowaną bezprawną agresją rosyjską na Ukrainę. Ceny energii elektrycznej i gazu z pierwszego kwartału obecnego roku są wyższe o 150–200% od tych z połowy 2021 r.

Podobnie jak rok temu potencjalnymi beneficjentami wsparcia będą przedsiębiorcy spełniający warunek energochłonności (tj. koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości produkcji przedsiębiorstwa w 2021 r.) oraz prowadzący przeważającą działalność w jednej lub wielu podklasach PKD z sekcji B lub C. W tym zakresie tak szerokie podejście jest nowością. W praktyce z tej pomocy będą mogły skorzystać np. firmy produkujące żywność, ale również sektor automotive. 

Wnioski będą składane za trzy rozdzielne okresy: 

1) pierwszy okres wnioskowany, tj. okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.,

2) drugi okres wnioskowany, tj. okres od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r.,

3) trzeci okres wnioskowany, tj. okres od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Termin na składanie wniosków o rekompensatę za pierwszy okres mija 14 sierpnia 2023 r.

Budżet programu podzielony jest proporcjonalnie – w pierwszym okresie wynosi on 2,495 mld zł, a w kolejnych dwóch po 1,245 mld zł. Wysokość przyznanej pomocy wynika z kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup gazu ziemnego i energii elektrycznej w kolejnych kwartałach 2023 r. Limit maksymalnej kwoty pomocy to 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 4 mln EUR. 

Istnieje również drugi zwiększony limit pomocy - 40% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 20 mln EUR. W przypadku chęci skorzystania z niego trzeba spełnić dodatkowego wymogi, pierwszym warunkiem jest prowadzenie przeważającej działalności w branżach wskazanych na liście w programie według kodów PKD i PRODCOM (m.in. produkcja cukru, produkcja nawozów azotowych, produkcja cementu). Są to branże określone przez Komisję Europejską jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności względem firm spoza EOG. 

Drugim warunkiem jest przedstawienie do końca pierwszego kwartału 2024 r. przez wnioskodawcę planu zwiększenia efektywności energetycznej, opracowanego na podstawie audytu energetycznego, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanej pomocy. 

Po uwzględnieniu pomocy otrzymanej w zwiększonym limicie, wskaźnik EBITDA przedsiębiorstwa za 2023 r. nie może przekraczać 70% swojej wartości za rok 2021. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa uprawnione do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej, mogą wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego.