Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2023-09-13
Sygnatura:
0111-KDIB1-3.4010.396.2023.1.JKU
Skorzystanie z ulgi na ekspansję możliwe jest jeśli podatnik wytwarza nowe produkty i ponosi koszty prowadzące do zwiększenia przychodów z ich sprzedaży. Jak się okazuje, przedmiotem wątpliwości może być kwestia tego, co wpisuje się w definicję „wytwarzania produktu”. Zgodnie z komentowaną interpretacją przetwórcy nie mogę skorzystać z ulgi na ekspansję, ponieważ zdaniem Dyrektora KIS nie wytwarzają nowych produktów. 

 

Okoliczności sprawy

Wnioskodawca („Spółka”) zajmujący się m.in. przetwórstwem warzyw, złożył do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS”, Organ”) wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie tzw. ulgi na ekspansję, opisanej w art. 18eb (Ulga”) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa o CIT”). 

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa warzywa od dostawców po czym poddaje je odpowiednim procesom przetwórczym w zakładzie produkcyjnym. Procesy te, polegają na obróbce warzyw poprzez obieranie, krojenie w różne kształty np. plastry o odpowiednich wielkościach. Produkowane przez Spółkę produkty różnią się od siebie w zależności od wykorzystywanego do produkcji surowca. 

Spółka ponosi i dalej zamierza ponosić wydatki, mające doprowadzić do wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów zarówno już oferowanych jak i nowych w ofercie Spółki. Wnioskodawca wskazał, że nowe produkty będą różnić się od dotyczasowo produkowanych właściwościami technicznymi, materiałami oraz kwestiami wizualnymi. 

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy poniesione w opisie stanu faktycznego wydatki na wzrost przychodów stanowią koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży, o których mowa w art. 18eb ust. 7 Ustawy o CIT.

 

Stanowisko Organu

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe, odnosząc się w uzasadnieniu do charakteru działalności podatnika. Organ podkreślił, że Ulga możliwa jest do zastosowania, jeśli podatnik ponosi konkretne wydatki celem zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów wytworzonych bezpośrednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Dyrektor KIS wskazuje, że zgodnie z przywołaną definicją, określoną w art. 18eb Ustawy o CIT, przez “produkty” należy rozumieć rzeczy wytworzone przez podatnika. Zdaniem Dyrektora KIS działania przetwórcze warzyw nie odpowiadają słownikowej definicji pojęcia wytworzyć” rzecz. Organ podkreślił, że skoro Spółka nie jest producentem warzyw, a jedynie nabywa je w celu przetworzenia - to nie wytwarza rzeczy materialnej w prowadzonej działalności. Powołując się na słownikową definicję słowa “przetworzyć” Dyrektor KIS podkreślił, że w procesie przetwarzania nie dochodzi do wytworzenia rzeczy, a jedynie do jej zmiany. 

Wobec powyższego, Spółka nie ma prawa do skorzystania z ulgi na ekspansję, mimo ponoszenia kosztów, które mogły kwalifikować się do odliczenia w ramach Ulgi, ponieważ zdaniem Organu przetwórstwo nie prowadzi do wytworzenia nowego produktu. 

 

Komentarz PwC

Komentowana interpretacja jest niekorzystna dla podatników z branży przetwórstwa, ponieważ wyłącza spod pojęcia „wytwarzanie rzeczy” przetwarzanie produktów. Przekształcenie owoców lub warzyw w zupełnie inną formę, nie przypominającą pierwotnego surowca i odpowiednie jego zapakowanie powoduje w istocie powstanie nowego produktu. Stanowisko Organu sugerujące, iż podatnik powinien jednocześnie zajmować się “produkcją warzyw”, a także ich przetwórstwem, jest odbiegające od sytuacji wielu podmiotów, działających zarówno w branży rolniczej jak i przetwórczej - podmioty te już z definicji zajmują się zupełnie innym rodzajem działalności, podlegają także pod różne zasady opodatkowania. 

W naszej ocenie, przetwórstwo warzyw prowadzi do znaczących zmian, nie tylko w formie wizualnej, lecz także fizycznej, chemicznej, bądź możliwości zastosowania w różnych gałęziach gospodarki. Tym samym, nie sposób zgodzić się z Organem, iż tworzenie nowych produktów ogranicza się wyłącznie do działań polegających na stworzeniu przedmiotów materialnych od początku do końca w ramach działalności gospodarczej podatnika. Każdy przedmiot materialny wytworzony jest z odpowiednich surowców, materiałów bądź ich części - nabywanych od innych podmiotów - które dopiero w wyniku obróbki przekształcane są w finalny produkt. Identyczna sytuacja jest w omawianym przypadku - prace prowadzące do przetwórstwa warzyw prowadzą bowiem do powstania nowego produktu o innych właściwościach i zastosowaniach niż pierwotny surowiec.