Informacja o możliwości uzyskania dotacji z funduszy unijnych w związku z wystąpieniem Covid-19 wzbudziła spore zainteresowanie przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. W ostatnich dniach weszło w życie oczekiwane rozporządzenie stanowiące podstawę prawną do udzielania dotacji, a już od tego tygodnia pojawiają się pierwsze, atrakcyjne konkursy (np. bony rekompensacyjne dla MŚP z Małopolski). 

Rozporządzenie w swojej treści nie wyklucza dużych przedsiębiorców z możliwości pozyskania dotacji na działalność operacyjną, natomiast pierwsze uruchomione instrumenty póki co dotyczą tylko sektora małych i średnich firm. 

Granty będą udzielane w ramach programów operacyjnych na lata 2014 - 2020, najprawdopodobniej będą to programy zarówno na szczeblu regionalnym jak i ogólnopolskim. 

 

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie?

Podstawowe zasady ubiegania się o dotacje:

  • zdefiniowanie wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami unijnymi, z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych;
  • maksymalna wysokość wsparcia wynosi 800 tys. EUR / przedsiębiorstwo (rozumiane jako grupa zgodnie z ww. definicją);
  • prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.;
  • nie znajdowanie się w trudnej sytuacji na dzień wnioskowania i udzielania pomocy;
  • zatrudnianie co najmniej 1 pracownika oraz posiadanie siedziby firmy w województwie, w którym aplikuje się o środki (wymóg w przypadku bonów rekompensacyjnych dla MŚP z Małopolski, który może mieć zastosowanie również w pozostałych RPO).

W zależności od instytucji, struktura wniosku o dotację może przybierać różną formę, jednak co do zasady, poza wskazaniem podstawowych danych dotyczących wnioskodawcy, konieczne jest uwzględnienie również m.in. jego sytuacji w związku z pandemią (np. dane o obrotach, zatrudnieniu), a także celu na jaki zostanie przekazana dotacja.

Biorąc pod uwagę fakt, że rozporządzenie weszło już w życie oraz nastąpiło opublikowanie niektórych naborów w ramach wybranych regionów, podejrzewamy, że możliwość aplikowania o dotacje w ramach pozostałych programów operacyjnych w całej Polsce dostępna będzie od połowy maja br.