Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Komisja Europejska (KE) w dniu 1 kwietnia 2021 r. przyjęła zmienione wytyczne Unii Europejskiej (UE) w sprawie regionalnej pomocy państwa, które to zawierają propozycję zmian limitów regionalnej pomocy inwestycyjnej na lata 2022 - 2027. 
Przedmiotowe wytyczne nie przesądzają jeszcze o finalnym kształcie nowej mapy pomocy regionalnej. Polska ma bowiem możliwość (po zatwierdzeniu przez KE) przedstawienia własnych propozycji, mieszczących się jednak w ogólnych ramach określonych przez KE.

 

Poniżej znajduje się mapa obrazująca planowane zmiany w obu wariantach tj. wynikającym z wytycznych KE oraz z propozycji polskiego rządu. 

(Powiększ wykres)

Analizując powyższą mapę warto zaznaczyć w pierwszej kolejności, że na planowanych zmianach skorzystają następujące województwa:

 • zachodniopomorskie – obecnie limit wynosi 35%, a wzrośnie do 40%,
 • lubuskie – obecnie limit wynosi 35%, a wzrośnie do 40%,
 • kujawsko-pomorskie – obecnie limit wynosi 35%, a wzrośnie do 40%,
 • łódzkie – obecnie limit wynosi 35%, a wzrośnie do 40%,
 • opolskie – obecnie limit wynosi 35%, a wzrośnie do 40%,
 • śląskie – obecnie limit wynosi 25%, a wzrośnie do 30%,
 • małopolskie – obecnie limit wynosi 35%, a wzrośnie do 40%,
 • świętokrzyskie – obecnie limit wynosi 35%, a wzrośnie do 50%,

Podmioty planujące skorzystać z regionalnej pomocy inwestycyjnej, czy to w formie zwolnienia podatkowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, grantu rządowego czy też zwolnienia z podatku od nieruchomości (o ile dana gmina przewiduje taką formę wsparcia), mogą tym samym rozważyć wstrzymanie się z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego (a tym samym z ubieganiem się o wspomnianą pomoc) do czasu wejścia w życie nowych przepisów, tak aby skorzystać z wyższej intensywności wsparcia.

Warto zaznaczyć, że planowane zmiany w regionalnej pomocy inwestycyjnej nie wiążą się jedynie ze wzrostem limitów. W województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim nie ulegną one zmianie, dlatego podmioty planujące inwestycje na terenie wskazanych obszarów nie muszą przykładać większej wagi do planowanych zmian.

Natomiast inwestorzy, którzy zamierzają rozpocząć prace inwestycyjne na terenie województwa pomorskiego, wielkopolskiego lub dolnośląskiego powinni rozważyć możliwość zawnioskowania o przyznanie regionalnej pomocy publicznej przed wejściem w życie zmian, tak aby uzyskać pomoc w oparciu o dotychczasowe przepisy. Nowe wytyczne zarówno w wariancie polskim oraz KE są, co do zasady, mniej korzystne niż obecnie obowiązujące.

W przypadku województwa pomorskiego, aktualny limit wynosi 35%, a planuje się jego obniżenie do 30%.

Wielkopolska i Dolny Śląsk wymagają dokładniejszej analizy, ponieważ sytuacja w omawianych regionach jest niejednoznaczna. W obu województwach aktualny limit pomocy publicznej wynosi 25%.

Jeżeli przyjęty zostanie wariant zaproponowany przez Polskę, to intensywność w tych regionach pozostanie na dotychczasowym poziomie, z wyłączeniem miast Poznania i Wrocławia oraz podregionu poznańskiego, dla których to intensywność w latach 2022-2024 wyniesie 20%, a w latach 2025-2027 spadnie do 15%.

Zakładając wariant KE, intensywność pomocy na terenie całego województwa wielkopolskiego oraz dolnośląskiego w latach 2022-2024 wyniesie 20%, a w latach 2025-2027 spadnie do 15%.  

Wyjątkowo specyficznym regionem będzie województwo mazowieckie. Stopa życia w Warszawie oraz na terenie obszarów ościennych mocno odbiega od pozostałych powiatów tego województwa. Tak więc, aby zachować ratio legis przepisów o regionalnej pomocy inwestycyjnej postanowiono podzielić Mazowsze na trzy kategorie:

 • Miasto stołeczne Warszawa,
 • Podregion mazowiecki stołeczny (obszar Mazowiecki stołeczny),
 • Podregion mazowiecki regionalny (obszar Mazowiecki regionalny).

Limit pomocy dla m.st. Warszawy zarówno w wariancie KE jak i rządu polskiego ma wynieść 0%. Innymi słowy, tylko do końca tego roku podmioty zamierzające skorzystać z regionalnej pomocy inwestycyjnej na realizację projektów na terenie m. st. Warszawy mają czas na złożenie stosownej aplikacji.

Natomiast, w zależności od wariantu, planowany limit dla pozostałych obszarów województwa mazowieckiego kształtuje się następująco:

 • dla obszaru Mazowieckiego stołecznego wyniesie 0% (wariant KE) albo 25% (wariant polski),
 • podregion siedlecki (jeden z powiatów wchodzących w skład obszaru Mazowieckiego regionalnego) wyniesie 40% (wariant KE) albo 50% (wariant polski),
 • dla pozostałych powiatów obszaru Mazowieckiego regionalnego wyniesie 40% według obu wariantów.

Poniżej wykres obrazujący specyficzną sytuację województwa mazowieckiego

(Powiększ wykres)

Niezależnie od powyższego należy jeszcze wskazać, że przedstawione przez Komisję Europejska wytyczne umożliwiają także podwyższenie intensywności pomocy o 10 pp. w przypadku regionów objętych wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). W przypadku Polski dotyczyć to będzie województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i lubelskiego. FST jest nowym instrumentem finansowym w ramach polityki spójności służącym zapewnieniu wsparcia obszarom zmagającym się z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Informacja w tym zakresie nie została uwzględniona w przygotowanej przez stronę Polską propozycji, ciężko więc przewidzieć ostateczny wpływ FST na intensywność pomocy.

Na zakończenie należy wspomnieć jeszcze o kwestii przekwalifikowania wybranych województw z tzw. obszarów “a” na obszary “c”, co pociąga za sobą daleko idącą zmianę w zakresie typów inwestycji umożliwiających inwestorom ubieganie się o regionalną pomoc inwestycyjną.

W ramach regionów oznaczonych literą „a” wsparciu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej podlegać mogą bowiem inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (tzw. Inwestycje początkowe) związane z:

 • utworzeniem nowego zakładu,
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu,
 • dywersyfikacją produkcji zakładu na produkty dotąd nie wytwarzane przez ten zakład,
 • zasadniczą zmianą całościowego procesu produkcji produktów, których dotyczy inwestycja w ten zakład,
 • nabyciem aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił.

W przypadku obszarów “c”, zakres typów inwestycji mogących skorzystać z regionalnej pomocy inwestycyjnej jest znacznie węższy tj. wyłączone są inwestycje związane ze:

 • zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu,
 • zasadniczą zmianą całościowego procesu produkcji produktu lub produktów, których dotyczy inwestycja w ten zakład.

Zgodnie z przedstawionymi przez KE wytycznymi, obszarami “c” od 1 stycznia 2022 r. będą w Polsce Wielkopolska oraz Dolny Śląsk. Strona Polska zamierza uczynić obszarem “c” także region Mazowiecki stołeczny z wyłączeniem Warszawy.  Pozostałe województwa oraz obszar Mazowiecki regionalny zostaną zakwalifikowane jako obszary „a”.

Podsumowując powyższe, inwestorom zainteresowanym realizacją projektu polegającego np. na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu na terenie województwa Dolnośląskiego czy też Wielkopolskiego, został czas tylko do końca bieżącego roku na złożenie stosownego wniosku. Po tym terminie, tego typu projekty na tym obszarze nie będą mogły korzystać z regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Niezależnie od powyższego, trwające ciągle negocjacje oraz rozmowy na linii Komisja Europejska - rząd Polski sprawiają, że ostateczny kształt mapy nie jest ciągle znany. Należy monitorować status prac w tym zakresie, tak aby w przypadku zainteresowania skorzystaniem z regionalnej pomocy inwestycyjnej wybrać odpowiedni moment dla skorzystania z tej formy pomocy publicznej.