Komisja Europejska (KE) zatwierdziła tzw. mapę pomocy regionalnej dla Polski, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r.

 

Jej ostateczny kształt, zgodnie z komunikatem KE z dnia 19 kwietnia 2021 r. przedstawia się następująco:

(Powiększ obrazek)

Analizując powyższą mapę warto zaznaczyć w pierwszej kolejności, że na planowanych zmianach skorzystają ostatecznie następujące województwa:

 • świętokrzyskie,

gdzie dotychczasowa intensywność na poziomie 35% wzrośnie o 15 pp. do 50%;

 • zachodniopomorskie,
 • lubuskie,
 • kujawsko-pomorskie,
 • łódzkie,
 • opolskie,
 • małopolskie,

gdzie dotychczasowa intensywność na poziomie 35% wzrośnie o 5 pp. do 40%.

 • śląskie,

gdzie dotychczasowa intensywność na poziomie 25% wzrośnie o 5 pp. do 30%.

Podmioty planujące skorzystać z regionalnej pomocy inwestycyjnej, czy to w formie zwolnienia podatkowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, grantu rządowego czy też zwolnienia z podatku od nieruchomości (o ile dana gmina przewiduje taką formę wsparcia), mogą tym samym rozważyć wstrzymanie się z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego (a tym samym z ubieganiem się o wspomnianą pomoc) do czasu wejścia w życie nowych przepisów, tak aby skorzystać z wyższej intensywności wsparcia. 

Natomiast inwestorzy, którzy zamierzają rozpocząć prace inwestycyjne na terenie województwa pomorskiego, wielkopolskiego lub dolnośląskiego powinni rozważyć możliwość zawnioskowania o przyznanie regionalnej pomocy publicznej przed wejściem w życie zmian, tak aby uzyskać pomoc w oparciu o dotychczasowe przepisy. 

W przypadku województwa pomorskiego, aktualny limit wynosi 35%, a planuje się jego obniżenie do 30%. 

Wielkopolska i Dolny Śląsk wymagają dokładniejszej analizy, ponieważ sytuacja w omawianych regionach jest niejednoznaczna. W obu województwach aktualny limit pomocy publicznej wynosi 25%. Dla Wrocławia, Poznania i regionu podpoznańskiego intensywność pomocy regionalnej będzie wynosiła 20%, a od dnia 1 stycznia 2025 r. spadnie do 15%. Natomiast w pozostałych regionach województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego limit zostanie utrzymany na poziomie 25%. 

Wyjątkowo specyficznym regionem będzie województwo mazowieckie. Stopa życia w Warszawie oraz na terenie obszarów ościennych mocno odbiega od pozostałych powiatów tego województwa. Tak więc, aby zachować ratio legis przepisów o regionalnej pomocy inwestycyjnej postanowiono podzielić Mazowsze na trzy kategorie:

 • Miasto stołeczne Warszawa,
 • Podregion mazowiecki stołeczny (obszar Mazowiecki stołeczny),
 • Podregion mazowiecki regionalny (obszar Mazowiecki regionalny).

Limit pomocy dla m.st. Warszawy ma wynieść 0%. Innymi słowy, tylko do końca tego roku podmioty zamierzające skorzystać z regionalnej pomocy inwestycyjnej na realizację projektów na terenie m. st. Warszawy mają czas na złożenie stosownej aplikacji. 

Problematyczny jest obszar Mazowiecki stołeczny, ponieważ co do zasady ma on zostać wyłączony z pomocy regionalnej, natomiast przewidziano odstępstwa od niniejszej zasady dla enumeratywnie wymienionych gmin.

Tak więc, maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 25% dla obszarów należących do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin. Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola. Natomiast, limit 35% przewidziano dla obszarów należących do gmin: Dąbrówka, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz.

Pozostałe podregiony województwa mazowieckiego nie są tak podzielone jak podregion stołeczny i miasto stołeczne i w zależności od wariantu, limit dla pozostałych obszarów województwa mazowieckiego kształtować się będzie następująco: 

 • podregion siedlecki (jeden z powiatów wchodzących w skład obszaru Mazowieckiego regionalnego) wyniesie 50%,
 • dla pozostałych powiatów obszaru Mazowieckiego regionalnego wyniesie 40%. 

Poniżej dwa wykresy obrazujące specyficzną sytuację województwa mazowieckiego.

(Powiększ obrazek)

 

(Powiększ obrazek)

 

Niezależnie od powyższego należy jeszcze wskazać, że przedstawione przez Komisję Europejska wytyczne umożliwiają także podwyższenie intensywności pomocy o 10 pp. w przypadku regionów objętych wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). W przypadku Polski dotyczyć to będzie województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i lubelskiego. FST jest nowym instrumentem finansowym w ramach polityki spójności służącym zapewnieniu wsparcia obszarom zmagającym się z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W zatwierdzonych wytycznych KE przewiduje się możliwość zwiększenia maksymalnej intensywności pomocy regionalnej o 10 pp.  dla wybranych obszarów.

Na zakończenie należy wspomnieć jeszcze o kwestii przekwalifikowania wybranych województw z tzw. obszarów “a” na obszary “c”, co pociąga za sobą daleko idącą zmianę w zakresie typów inwestycji umożliwiających inwestorom ubieganie się o regionalną pomoc inwestycyjną.

W ramach regionów oznaczonych literą „a” wsparciu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej podlegać mogą bowiem inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (tzw. Inwestycje początkowe) związane z:

 • utworzeniem nowego zakładu,
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu,
 • dywersyfikacją produkcji zakładu na produkty dotąd nie wytwarzane przez ten zakład,
 • zasadniczą zmianą całościowego procesu produkcji produktów, których dotyczy inwestycja w ten zakład,
 • nabyciem aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił.

W przypadku obszarów “c”, zakres typów inwestycji mogących skorzystać z regionalnej pomocy inwestycyjnej jest znacznie węższy tj. wyłączone są inwestycje związane ze:

 • zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu,
 • zasadniczą zmianą całościowego procesu produkcji produktu lub produktów, których dotyczy inwestycja w ten zakład.

Zgodnie z komunikatem KE, obszarami “c” od 1 stycznia 2022 r. będą w Polsce Wielkopolska oraz Dolny Śląsk, a także region Mazowiecki stołeczny z wyłączeniem Warszawy.  Pozostałe województwa oraz obszar Mazowiecki regionalny zostaną zakwalifikowane jako obszary  „a”.

Podsumowując powyższe, inwestorom zainteresowanym realizacją projektu polegającego np. na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu na terenie województwa Dolnośląskiego czy też Wielkopolskiego, został czas tylko do końca bieżącego roku na otrzymanie stosownej decyzji. Po tym terminie, tego typu projekty na tym obszarze nie będą mogły korzystać z regionalnej pomocy inwestycyjnej. 

Z uwagi na złożony charakter nowej mapy pomocy regionalnej jak również dodatkowy instrument związany z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, rekomendujemy dokładną analizę odnośnie strategii realizacji nowych inwestycji w kontekście pomocy publicznej.