Komisja Europejska opublikowała w ostatnim czasie piątą nowelizację Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Tymczasowe Ramy). Najważniejszymi informacjami dla przedsiębiorców jest zwiększenie kwoty limitu pomocy bezpośredniej w formie np. dotacji do 1,8 mln EUR oraz przedłużenie okresu obowiązywania Tymczasowych Ram do 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z prognozą gospodarczą z jesieni 2020 r. Komisja Europejska oczekuje, że dalsze stosowanie restrykcji gospodarczych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19, skutkować będzie mniejszym niż zakładano wzrostem gospodarczym na terenie Unii Europejskiej w roku 2021 (tj. nie więcej niż 4% w skali roku). W celu ożywienia gospodarki, a także sprawniejszego przywrócenia poziomu produkcji gospodarki do poziomu sprzed pandemii, Komisja Europejska zdecydowała się po raz piąty znowelizować Tymczasowe Ramy  w celu dalszego wspierania gospodarki i przedsiębiorców. 

Główne zmiany wprowadzone nowelizacją obejmują:

  • zwiększenie łącznej dostępnej kwoty pomocy bezpośredniej w formie m.in. dotacji do 1,8 mln EUR brutto na jedno przedsiębiorstwo (225 000 EUR w przypadku przedsiębiorstw rolnych oraz 270 000 EUR w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się rybołówstwem),
  • możliwość udzielania pomocy w ramach Tymczasowych Ram do 31 grudnia 2021 r.
  • zwiększenie z 3 do 10 mln EUR limitu kwoty części kosztów stałych przedsiębiorstw, które mogą pokryć państwa członkowskie. Instrument ten dotyczy przedsiębiorstw, które odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w porównaniu z tym samym okresem 2019 r.
  • umożliwienie państwom członkowskim zamiany instrumentów zwrotnych (takich jak: gwarancje, pożyczki, subwencje zwrotne) na inne formy pomocy, takie jak na przykład dotacje bezpośrednie. Należy pamiętać, że takie przekształcenie nie może doprowadzić do przekroczenia nowych limitów pomocy na przedsiębiorstwo (wskazanych powyżej). Dokonanie takiego przekształcenia może nastąpić w terminie do 31 grudnia 2022 r.