W tym roku przedsiębiorcy wciąż mogą liczyć na spore budżety dotacyjne, w ramach których możliwe jest pozyskanie dofinansowania na inwestycje, badania i rozwój czy też ochronę środowiska. Poniżej prezentujemy najważniejsze i najciekawsze konkursy, do których już przedsiębiorcy mogą się przygotowywać. 

 

1. Szybka Ścieżka

Popularny konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zgodnie z zapowiedziami to już ostatnia runda tego konkursu, na którą NCBR przewidział 300 mln złotych dla przedsiębiorców realizujących projekty poza województwem mazowieckiem. Natomiast o dofinansowanie mogą starać się zarówno duzi jak i mniejsi przedsiębiorcy. Najważniejszy jest innowacyjny pomysł oraz badawczo-rozwojowy charakter projektu. 

Dotację można pozyskać na takie koszty jak:

 • Wynagrodzenia pracowników biorących udział w projekcie
 • Materiały i surowce niezbędne do badań i eksperymentów
 • Amortyzacja środków trwałych
 • Współpraca zarówno z jednostkami naukowymi jak i innymi przedsiębiorcami. 

 

Wysokość dotacji może sięgnąć nawet 80%, natomiast jest to zależne od wielu czynników. Zatem uśredniając, duże firmy mogą liczyć na ok. 50-60% dofinansowania powyższych kosztów, mniejsze firmy na ok. 60-80%. 

Ogłoszenie konkursu ma nastąpić lada moment, natomiast już dziś wiemy, że wnioski można składać do 4 maja 2021 roku. 

 

2. Badania na rynek

Również jeden z ciekawszych konkursów, tym razem przeznaczony tylko dla małych i średnich przedsiębiorców. Budżet konkursu to 500 mln złotych, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości chce przeznaczyć na wdrożenie innowacji na rynek. Patrząc na cykl rozwoju produktu, byłaby to naturalna kontynuacja konkursu Szybka Ścieżka. Natomiast nie zawsze przedsiębiorcy korzystają z dotacji na rozwój produktów, tylko wykonują te prace przy zaangażowaniu własnych środków finansowych. Niezależnie do tego w jaki sposób opracowaliśmy nowy produkt, jak doszliśmy do tej innowacji - najważniejsze jest jego wdrożenie na rynek aby korzyści mogły dotrzeć również do końcowych odbiorców. 

W związku z powyższym, dotację można pozyskać na takie koszty jak:

 • Zakup nieruchomości
 • Prace i materiały budowlane (np. nowa hala produkcyjna i magazynowa)
 • Zakup środków trwałych (np. nowe maszyny i urządzenia produkcyjne)
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. patenty, które są niezbędne do rozpoczęcia produkcji),
 • Prace rozwojowe (jako komponent uzupełniający do inwestycji)
 • Usługi doradcze (niezbędne do rozpoczęcia produkcji, również jako komponent uzupełniający do inwestycji)

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od lokalizacji inwestycji i wynosi:

 • 60-70% dla województwa podkarpackiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego
 • 45-55% dla województwa pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego
 • 35-45% dla województwa śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego
 • 20-55% dla województwa mazowieckiego.

Na wnioski przedsiębiorców, PARP czeka do 17 lutego 2021 roku. 3. Design dla przedsiębiorców - dostępność plus

To konkurs również dedykowany małym i średnim przedsiębiorstwo, mający na celu rozwój przedsiębiorstwa - wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt nakierowany na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi). PARP przeznaczył na cały konkurs 70 mln złotych, dzięki którym przedsiębiorcy mogą zrealizować następujące działania:

 • zakup usług profesjonalnego audytu wzorniczego (wstępna faza którą należy wykonać przed złożeniem wniosku, gdyż ma ona określić i zdiagnozować potrzeby przedsiębiorcy w obszarze wzornictwa)
 • zakup usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego
 • zakup usługi prototypowania i testowania produktu, a także doradztwa w zakresie wdrożenia tego produktu na rynek
 • wdrożenie produktu na rynek poprzez działania inwestycyjne czyli zakup środków trwałych, patentów i licencji dzięki którym będzie możliwe wprowadzenie nowego produktu do działalności gospodarczej. 

Dofinansowanie na usługi doradcze jest udzielana w ramach pomocy de minimis i może wynieść do 85% wydatków (przy założeniu że budżet tych działań nie przekroczy 500 tys złotych). Natomiast na część inwestycyjną przedsiębiorca może wydać 1 mln złotych i otrzymać dofinansowanie od 20%-55% w województwie mazowieckim oraz od 35%-75% w pozostałych województwach (analogicznie jak w konkursie Badania na rynek). 

PARP przyjmuje wnioski w ramach trzech rund:

 • do 28 lutego 2021 roku
 • do 31 maja 2021 roku
 • do 28 lipca 2021 roku

 

4. Wsparcie wytwarzania energii z OZE / Fotowoltaika

Konkurs przeznaczony dla wytwórców energii, którzy planują przyłączyć się do sieci jak i tych, którzy planują produkować na własne potrzeby (np. produkcyjne). Organizatorem konkursu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który na ten cel przeznaczył 80 mln złotych. Nie jest to powalająca suma patrząc na poprzednie i aktualnie trwające w innych obszarach konkursy. Ale najwidoczniej wcześniejsze konkursu cieszyły się zbyt dużą popularnością aby instytucja mogła sobie pozwolić na większe oszczędności. 

Zatem korzystając z dofinansowania, przedsiębiorcy mogą sfinansować:

 • przygotowanie projektu inwestycyjnego
 • zarządzanie procesem inwestycyjnym, w tym na nadzór nad robotami budowlanymi
 • nabycie praw związanych z nieruchomościami
 • roboty budowlane wraz z materiałami, opłatami przyłączeniowymi, uruchomieniem i rozruchem urządzeń lub obiektów
 • sprzęt i wyposażenie.

Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy/ przebudowy danej instalacji. 

Na ten moment nie możemy określić szczegółów jeśli chodzi o wysokość wsparcia finansowego, gdyż konkurs nie został jeszcze ogłoszony. W poprzednich konkursach wsparcie na jeden projekt nie mogło przekroczyć 15 mln euro, natomiast kwota ta może ulec zmianie po ogłoszeniu konkursu. 

Składanie wniosków przewidziano na marzec 2021 co oznacza, że lada moment konkurs powinien zostać ogłoszony na stronie www NFOŚiGW.