Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2024-03-26
Sygnatura:
0111-KDIB1-3.4010.46.2024.1.AN
W marcu 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał na rzecz Spółki zajmującej się produkcją metali interpretację indywidualną, w zakresie sposobu wykorzystania limitu zwolnienia w podatku dochodowym w przypadku posiadania dwóch decyzji o wsparciu (DoW) w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Organ wskazał, że pomimo poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji Spółka nie może rozpocząć wykorzystywania wygenerowanej puli pomocy publicznej w ramach drugiej DoW, dopóki nie upłynie termin zakończenia inwestycji w niej określony.

 

W opisie stanu faktycznego opisywanej interpretacji indywidualnej Spółka wskazała, że otrzymała dwie decyzje o wsparciu - DoW 1 z 3.12.2021 r.  oraz DoW  2 z 12.12.2023 r. Termin zakończenia inwestycji w ramach DoW 2 mija 30.6.2024 r. (Jednocześnie rok podatkowy Spółki trwał od 1 lipca do 30 czerwca). Spółka przewiduje, że limit pomocy publicznej przyznanej jej na podstawie DoW 1 zostanie wykorzystany już w trakcie roku podatkowego 2023/2024. Spółka miała wątpliwość, czy po wykorzystaniu puli pomocy publicznej przysługującej na mocy DoW 1 będzie uprawniona do zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, do całości dochodu ze sprzedaży metali uzyskanego w roku podatkowym 2023/2024, do wysokości puli pomocy przysługującej w związku z nową inwestycją DoW 2.

Spółka podkreślała, że:

  • inwestycja w ramach DoW 2  spełnia przesłanki ścisłej integracji nowej inwestycji z zakładem,
  • po wykorzystaniu puli pomocy publicznej w ramach DoW 1 związanej z istniejącą inwestycją jest uprawniona do zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, do całości dochodu ze sprzedaży metali, 
  • dochód roczny (2023/2024) będzie wygenerowany z wykorzystaniem nowej inwestycji i będzie obejmował również przychody ze sprzedaży uzyskane dzięki wykorzystaniu linii technologicznych zbudowanych w ramach nowej inwestycji (DoW 2),

Pomimo wskazanej argumentacji organ zakwestionował prawidłowość tego podejścia. Dyrektor KIS uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe argumentując, że skoro realizacja nowej inwestycji powinna zostać zakończona do 30 czerwca 2024 r., prawo do rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia w ramach uzyskanej nowej DoW 2 i wykorzystywania przysługującej w ramach tej Decyzji puli pomocy publicznej, przysługuje począwszy od miesiąca, w którym upłynął termin zakończenia inwestycji, a więc dopiero od ostatniego miesiąca roku podatkowego 2023/2024. Wynika to ze zmiany treści § 9 ust. 1 Rozporządzenia o wspieraniu nowych inwestycji (dalej: “Rozporządzenie WNI”), który wskazuje, że wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym upłynął termin zakończenia inwestycji określony w decyzji o wsparciu. Mimo argumentacji podnoszonej przez Spółkę, że inwestycja jest ściśle powiązana z istniejącym już zespołem składników, a sposób zintegrowania nowej i istniejącej inwestycji nie pozwala na określenie dochodu wyłączenie z nowej inwestycji, organ wskazał, że możliwość korzystania z pomocy publicznej w ramach DoW 2 będzie możliwa po terminie zakończenia inwestycji. Przepis Rozporządzenia WNI jednoznacznie wskazuje termin rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym.

W rezultacie Dyrektor KIS stwierdził, że po wykorzystaniu puli pomocy publicznej przysługującej w ramach DoW 1, przedsiębiorca nie będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, do całości dochodu ze sprzedaży metali uzyskanego w roku podatkowym 2023/2024 (z wykorzystaniem nowej inwestycji - DoW 2), do wysokości puli pomocy przysługującej w związku z nową inwestycją DoW 2.

 

Komentarz

Trudno się nie zgodzić ze stanowiskiem zaprezentowanym przez organ podatkowy w omawianej sprawie. W istocie zmiana przepisów Rozporządzenia WNI wprowadzona w 2023 r. spowodowała, że zwolnienie podatkowe przysługuje przedsiębiorcy dopiero od miesiąca, w którym upłynął termin zakończenia inwestycji określony w DoW, a nie począwszy od miesiąca, w którym poniósł te koszty po dniu wydania decyzji o wsparciu.  Wskazywane ścisłe i nierozerwalne powiązanie inwestycji z dotychczasową infrastrukturą zakładu nie może spowodować wcześniejszego uruchomienia prawa do zwolnienia na podstawie kolejnej decyzji o wsparciu. W opisywanym przypadku prawdopodobnie istnieje możliwość uniknięcia przez przedsiębiorcę luki w rozliczaniu pomocy publicznej. Jeśli Spółka w pełni zrealizowała inwestycję opisaną w DoW 2 (tj. poniosła koszty kwalifikowane oraz zakończyła inwestycję), to powinna rozważyć złożenie odpowiedniego wniosku do Ministerstwa Rozwoju i Technologii w celu zmiany terminów realizacji inwestycji (o możliwości zmiany DoW pisaliśmy tutaj). Po uzyskaniu akceptacji  MRiT przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć szybsze korzystanie z puli pomocy publicznej wygenerowanej w ramach DoW 2. Alternatywnie można również zweryfikować wykorzystanie dostępnego limitu wynikającego z DoW 1 z wynikiem finansowym za pierwsze półrocze i sprawdzić, czy cały wynik finansowy z działalności zwolnionej za cały rok finansowy będzie objęty faktycznym zwolnieniem.