Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2023-11-22
Sygnatura:
0114-KDIP2-1.4010.560.2023.1.KW
Dyrektor KIS potwierdza korzystne dla podatnika stanowisko, że do kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji z tytułu umowy leasingu wystarczy spełnienie definicji leasingu finansowego z ustawy o rachunkowości, która na gruncie innych przepisów może stanowić leasing operacyjny.


Zalicza się wówczas do kosztów kwalifikowanych cenę netto maszyny obejmującej opłaty wstępne, raty leasingowe, w tym część odsetkową raty leasingowej do dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania oraz wartość końcową nabycia aktywów od leasingodawcy. Dyrektor KIS wskazał również, że schemat leasingu zwrotnego nie pozbawia maszyn waloru nowości, a zatem okoliczność zbycia, a następnie zawarcia umowy na korzystanie z tej samej maszyny nie dyskwalifikuje leasingu zwrotnego z możliwości wsparcia w ramach PSI. Tym samym Dyrektor KIS dochodzi do przeciwnych wniosków w porównaniu do podobnej przesłanki nowości występującej w przypadku fabrycznie nowych robotów przemysłowych w uldze na robotyzację 
(więcej piszemy o niej tutaj).

W opisywanej sprawie (0114-KDIP2-1.4010.560.2023.1.KW z dnia 22 listopada 2023 r.) podatnik zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej  w celu ustalenia, jakie składniki leasingu finansowego są kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Zdaniem Wnioskodawcy kwalifikuje się cała cena netto maszyny obejmująca opłaty wstępne, raty leasingowe, w tym część odsetkowa raty leasingowej do dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania oraz wartość końcowa wynikająca z tych umów. Ponadto, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że tak długo jak zawierana umowa leasingu (niezależnie od jej tytułu) spełnia przesłanki dla uznania jej dla celów rachunkowych za leasing finansowy, to jej koszty mogą być kwalifikowane. 

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 f)  Rozporządzenia WNI (Dz.U.2024.459 t.j. z dnia 28 marca 2024 r.) do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem można zaliczyć cenę nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy. Natomiast stosowanie do § 8 ust. 5 Rozporządzenia WNI cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: UoR).

Zgodnie z art. 3 ust. 4 UoR przyjęcie do używania obcych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

  1. przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta;
  2. zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia;
  3. okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego;
  4. suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie;
  5. zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie;
  6. przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający;
  7. przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.

Oznacza to, że w przypadku gdy umowa leasingu nie spełnia ani jednego z tych warunków, ma się do czynienia z leasingiem operacyjnym. W opisywanej sprawie Dyrektor KIS zgodził  się z Wnioskodawcą, że kosztem kwalifikującym się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje będzie cena netto nabycia maszyn i urządzeń z których spółka korzysta w oparciu o umowy leasingu finansowego, obejmująca opłaty wstępne, raty leasingowe, w tym część odsetkowa raty leasingowej naliczanej do dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania, oraz wartość końcową wynikającą z tych umów. Należy zaznaczyć również, że nie ma znaczenia nazwa umowy leasingu, istotnym jest jedynie spełnienie jednej z przesłanek dla leasingu finansowego wynikających z UoR. 

Dyrektor KIS przywołuje przy tym przepisy ustawy o rachunkowości, w szczególności art. 28. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu cena nabycia aktywów to cena zakupu powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Natomiast zgodnie z ust 8. cena nabycia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Podobne stanowisko organ podatkowy przedstawił w interpretacji indywidualnej z dnia 19 lutego 2024 r. 0111-KDIB1-3.4010.750.2023.1.DW.

 

Komentarz PwC

Przedmiotowe rozstrzygnięcie jest kluczowe z punktu widzenia zaliczania kosztów leasingu do wartości limitu zwolnienia podatkowego, bowiem zgodnie z przepisami Rozporządzenia WNI jedynie leasing finansowy (nie operacyjny) może być kosztem kwalifikowanym inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Wielu przedsiębiorców realizujących inwestycje w ramach Polskiej Strefy Inwestycji korzysta z finansowania przedsięwzięcia w formie leasingu. Możliwość kwalifikowania poszczególnych elementów składowych ceny nabycia aktywów w przypadku, gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego była potwierdzona wielokrotnie przez organy podatkowe (opłata wstępna, raty leasingowe, w tym część odsetkowa raty poniesiona do dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania). 

Jednakże w komentowanej przez nas sprawie organ wskazał, że nawet jeśli tytuł umowy leasingu referuje do umowy leasingu operacyjnego, to o ile spełniona będzie przesłanka zakwalifikowania tej umowy do leasingu finansowego zgodnie z UoR, poszczególne elementy ceny nabycia będą stanowiły koszt kwalifikowany. Warto wobec tego przyjrzeć się zawartym umowom leasingu w ramach realizowanych inwestycji, gdyż nie zawsze nazwa umowy wskazująca na leasing operacyjny przekreśla możliwość kwalifikowalności wydatku w ramach uzyskanej decyzji o wsparciu. 

Powyższe rozstrzygnięcie jest bardzo ważne dla inwestorów bowiem w toku kontroli wykonywanych przez SSE mają oni argument do obrony kosztów leasingu jako kwalifikowanych i włączenia ich w podstawę do wyliczenia limitu zwolnienia. Niejednokrotnie bowiem z uwagi na tytuł umowy takie nakłady w trakcie kontroli sse mogły być wyłączona z nakładów kwalifikowanych.

Należy podkreślić, że omawiana Interpretacja indywidualna przedstawia jedno z pierwszych pozytywnych rozstrzygnięć w temacie leasingu operacyjnego, w przypadku gdy spełnia on przesłanki leasingu finansowego.

W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym Zespołem Pomocy Publicznej.