English 

W dniu 5 października 2023 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto.
Jak wynika z regulacji, zależnie od obszaru realizacji inwestycji, przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 350 milionów EUR dotacji na projekty inwestycyjne głównie związane z produkcją: określonych rozwiązań niskoemisyjnych, ich komponentów lub produkcją/odzyskiem surowców krytycznych, które są niezbędne do wspomnianej produkcji.

Na co?

Zgodnie z informacjami prezentowanymi we wcześniejszym artykule PwC: Dodatkowe środki na wsparcie producentów rozwiązań z zakresu OZE, wsparcie udzielane jest na realizację projektów polegających na: 

1) produkcji:

a) urządzeń takich jak: baterie, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła, elektrolizery oraz urządzenia do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCUS);

b) kluczowych komponentów przeznaczonych do bezpośredniego użytku jako materiał do produkcji ww. urządzeń i używanych w tym celu;

2) produkcji lub odzysku pokrewnych surowców krytycznych niezbędnych do produkcji urządzeń i kluczowych komponentów, o których mowa w pkt 1.

 

Jaka kwota dotacji celowej?

Wysokość wsparcia uzależniona jest od: rodzaju inwestycji, jej lokalizacji oraz wielkości wnioskodawcy (uprzywilejowanie MŚP) i wynosi od 7,5% do 55% kosztów kwalifikowanych. 

Tabela poniżej przedstawia poszczególne warianty dotyczące limitów poziomu intensywności pomocy dla projektu niskoemisyjnego oraz łącznej kwoty pomocy publicznej dostępnej dla jednego przedsiębiorcy.

 

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Zasięg terytorialny

Województwa:
a) kujawsko-pomorskie,

b) lubelskiego, 

c) lubuskie, 

d) łódzkie, 

e) małopolskie, 

f) opolskie, 

g) podkarpackie, 

h) podlaskie, 

i) pomorskie, 

j) śląskie, 

k) świętokrzyskie, 

l) warmińsko-mazurskie,

m) zachodniopomorskie

n) gminy należące do regionu mazowieckiego regionalnego, które nie zostały wymienione w wariancie 2.

Województwa:

a) dolnośląskie

b) wielkopolskie 

c) poniższe gminy należące do regionu mazowieckiego regionalnego:
- Baranów, 

- Błonie, 

- Dąbrówka, 

- Dobre, 

- Góra Kalwaria, 

- Grodzisk Mazowiecki,
- Jadów, 

- Jaktorów, 

- Kałuszyn, 

- Kampinos, 

- Kołbiel, 

- Latowicz, 

- Leoncin, 

- Leszno, 

- Mrozy, 

- Nasielsk, 

- Osieck, 

- Prażmów, 

- Serock, 

- Siennica, 

- Sobienie-Jeziory,
- Strachówka, 

- Tarczyn, 

- Tłuszcz, 

- Zakroczym,

- Żabia Wola.

Obszar całej Polski, z wyłączeniem regionów przedstawionych w wariantach 1 i 2.

Podstawowy poziom intensywności pomocy publicznej*

do 35% kosztów kwalifikowanych

do 20% kosztów kwalifikowanych

do 15% kosztów kwalifikowanych

Podwyższony poziom intensywności pomocy publicznej

O 20 punktów procentowych - dot. mikro i małych przedsiębiorców

O 10 punktów procentowych - dot. średnich przedsiębiorców

Maksymalne dofinansowanie (równowartość w EUR)

350 mln EUR

200 mln EUR

150 mln EUR

 

* W przypadku inwestycji w zakresie produkcji pomp ciepła oraz produkcji kluczowych komponentów przeznaczonych do bezpośredniego użytku jako materiał do produkcji pomp ciepła, maksymalną intensywność obniża się o 50% w stosunku do wartości wskazanych w tabeli. 

 

Dla kogo?

O wsparcie mogą aplikować przedsiębiorcy (nie tylko duże firmy, ale również MŚP), którzy spełnią następujące warunki:

1) złożą kompletny i prawidłowy wniosek o udzielenie pomocy dla projektu niskoemisyjnego do właściwej instytucji (w okresie udzielania wsparcia);

2) zobowiążą się do realizacji projektu niskoemisyjnego;

3) zobowiążą się do poniesienia minimalnych kosztów kwalifikowalnych projektu na poziomie co najmniej równowartości 110 mln euro;

4) zobowiążą się do utworzenia co najmniej 50 nowych miejsc pracy w związku z realizacją projektu niskoemisyjnego;

5) nie znajdują się w trudnej sytuacji;

6) nie zostali zobowiązani do zwrotu pomocy na podstawie wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem;

7) przez ostatnie dwa lata przed złożeniem wniosku o pomoc na omawiany projekt niskoemisyjny, nie przenieśli swojej działalności lub jej części z zakładu na terenie państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu do zakładu w Polsce, gdzie realizowany jest wspomniany projekt;

8) zobowiążą się do niedokonywania relokacji, o której mowa w powyższym punkcie, w okresie realizacji projektu niskoemisyjnego i dwóch lat po zakończeniu jego realizacji;

9) spełnią co najmniej 5 z 14 kryteriów uzupełniających, tj.:

 • utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy,
 • wzrost netto liczby pracowników ponad minimalny próg,
 • poniesienie kosztów kwalifikowalnych ponad minimalny próg,
 • współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi lub podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • status MŚP,
 • lokalizacja inwestycji na obszarze zagrożonym wykluczeniem,
 • robotyzacja i automatyzacja procesów,
 • inwestycja w OZE,
 • wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich,
 • wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkolnictwem branżowym,
 • tworzenie powiązań regionalnych,
 • podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem,
 • prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko,
 • prowadzenie działalności B+R;

10) zobowiążą się do zakończenia realizacji projektu niskoemisyjnego nie później niż w okresie 7 lat od rozpoczęcia prac;

11) nie rozpoczęli prac ws. projektu (zakup gruntów i prace przygotowawcze nie są uznawane za rozpoczęcie prac).

 

Kiedy?

 • Udzielenie pomocy następuje na wniosek złożony do Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT). 
 • Dotacją mogą zostać objęte również inwestycje (spełniające kryteria) pokryte wnioskami sprzed wejścia w życie rozporządzenia regulującego omawianą preferencję, tj. złożone przed 5 października br. 
 • Pomoc publiczna może być udzielana do 31 grudnia 2025 r., przy czym jest ona udzielana w okresie obowiązywania decyzji Komisji Europejskiej o zgodności omawianej pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym.

 

Komentarz PwC

Z naszej perspektywy prezentowana dotacja stanowić może istotny czynnik przyczyniający się do realizacji strategii ESG oraz tworzenia rozwiązań wpływających na poprawę klimatu. Bez wątpienia wsparcie finansowe na przedstawione inwestycje powinno zainteresować znaczących producentów m.in. pomp ciepła, paneli słonecznych, turbin wiatrowych czy urządzeń do składowania dwutlenku węgla.

W naszej ocenie, omawiana dotacja, z uwagi na wskazane kryteria, a szczególnie minimalną wysokość kosztów kwalifikowalnych projektu na poziomie co najmniej równowartości 110 mln EUR, może cieszyć się popularnością głównie wśród dużych oraz średnich przedsiębiorstw. Co do zasady dla mikro- i małych- firm, naszym zdaniem, nieosiągalnym będzie wpisanie się w stosunkowo wysokie progi wejścia.

Zwracamy uwagę, że inwestycje rozpoczęte przed złożeniem wniosku do MRiT nie będą kwalifikowały się do wsparcia. Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem, rozpoczęcie prac oznacza:

“rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskiwanie zezwoleń i wykonywanie wstępnych studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac”. 

W przypadku pilnej konieczności rozpoczęcia projektu inwestycyjnego zalecamy możliwie jak najszybsze złożenie wniosku aplikacyjnego.

Zachęcamy do kontaktu z nami - posiadamy wieloletnie doświadczenie w badaniu potencjału do skorzystania z danego źródła wsparcia, przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej, czy rozliczaniu projektów dotyczących pomocy publicznej.