Początek 2024 roku może być bardzo interesujący pod kątem pozyskania dotacji dla przedsiębiorstw operujących na terenie województwa lubelskiego, ze względu na planowane uruchomienie konkursu oferującego wsparcie w formie dofinansowania dla MŚP, w tym również w partnerstwie z dużymi przedsiębiorstwami.

 

W ramach konkursu będzie można uzyskać wsparcie na realizację projektów badawczo-wdrożeniowych zmierzających do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa.

O wsparcie będą mogły ubiegać się:

 • MŚP;
 • konsorcja przedsiębiorstw (w tym z dużymi przedsiębiorstwami), w których liderem jest przedsiębiorstwo z sektora MŚP;
 • konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w których liderem jest przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

Przewidziana w ramach naboru pomoc będzie miała charakter kompleksowy. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe) oraz w przypadku MŚP również na wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej (komponent wdrożeniowy).

Wdrożenie wyników prac B+R jest obligatoryjne i badane na etapie oceny projektu (pod kątem m. in. wykonalności projektu oraz uzasadnienia dla wdrożenia). Nawet jeśli nie stanowi ono komponentu projektu, musi zostać zrealizowane z funduszy innych niż dotacja. W przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę o wsparcie w ramach komponentu wdrożeniowego, wsparcie to udzielone zostanie w formie dotacji warunkowej. Uzyskanie wsparcia na komponent wdrożeniowy warunkowane będzie pomyślnym zakończeniem fazy badawczo-rozwojowej projektu. Komponent wdrożeniowy musi stanowić mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie. 

Wysokość wsparcia w ramach:

1) Komponentu B+R wyniesie 

 • na badania przemysłowe:
  • 50% - duże przedsiębiorstwa
  • 60% - średnie przedsiębiorstwa
  • 70% - małe przedsiębiorstwa
 • na eksperymentalne prace rozwojowe:
  • 25% - duże przedsiębiorstwa
  • 35% - średnie przedsiębiorstwa
  • 45% - małe przedsiębiorstwa

Powyższa intensywność pomocy może zostać zwiększona o 15 punktów procentowych, maksymalnie do 80%, przy spełnieniu dodatkowych warunków.

2) Komponentu wdrożeniowego możliwego do dofinansowania przez MŚP, można otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie: 

 • Do 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ponadto, projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Wsparciem w ramach działania objęte będą przedsięwzięcia wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego, których obszary to:

 • Żywności wysokiej jakości,
 • Zielonej gospodarki,
 • Zdrowego społeczeństwa,
 • Cyfrowego społeczeństwa,
 • Technologii materiałowych, procesów produkcyjnych i logistycznych.

Wnioski będzie można składać już od 14 lutego 2024 r. Nabór zakończy się 5 kwietnia 2024 r. 

Pula środków przeznaczonych na nabór to 111 412 500,00 zł.

Konkurs zostanie przeprowadzony przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Konkursy regionalne na projekty B+R stanowią świetną alternatywę dla konkursów ogólnopolskich (np. Ścieżki SMART) i są doskonałym rozwiązaniem dla podmiotów, które chcą uniknąć szerokiej konkurencji na poziomie ogólnokrajowym. Dotychczasowe doświadczenia z regionalnych programów operacyjnych pokazują też, że konkursy te często różnią się kryteriami od tych krajowych, przez co są bardziej przystępne dla lokalnych przedsiębiorców, a środki przeznaczone na wsparcie nie są znacząco niższe niż te w konkursach o zasięgu ogólnokrajowym.

Jak my możemy Państwu pomóc? Pozyskujemy środki krajowe i te z Unii Europejskiej. Przeprowadzimy Państwa przez cały proces aplikowania o dotację oraz realizacji projektu. Dla naszych klientów wybieramy najkorzystniejsze i najbardziej adekwatne do planowanego przedsięwzięcia źródło finansowania, kompletujemy dokumentację i sporządzamy wniosek wraz z załącznikami. A na etapie realizacji projektu trzymamy rękę na pulsie w kwestiach formalnych i dotrzymywania terminów. 

Jeżeli zainteresował Państwa opisany w artykule nabór, zapraszamy do kontaktu.