Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wraz z rozpoczęciem nowego roku przynosi nowe możliwości dofinansowania dla przedsiębiorstw w regionie. Konkurs rozpocznie się 26 stycznia 2024 roku, a jego głównym celem jest rozwinąć i wzmocnić zdolności badawcze i innowacyjne przedsiębiorców działających na terenie województwa mazowieckiego, a tym samym zwiększyć ich dostęp do wykorzystywania zaawansowanych technologii.

 

Jednocześnie formuła projektów modułowych, znana ze sztandarowego konkursu Ścieżka SMART, pozwoli sfinansować cały proces tworzenia i wdrażania innowacji powstałej w ramach prac badawczo-rozwojowych. Budżet jaki przewidziano na wsparcie przedsiębiorców w ramach konkursu wynosi 66,33 mln zł.

 

Jakie wydatki można sfinansować w ramach konkursu?

Czynnikiem wyróżniającym konkurs na tle pozostałych konkursów regionalnych jest modułowy charakter. W ramach projektu możliwe będzie sfinansowanie wydatków poniesionych na prace B+R, w tym z udziałem sektora nauki; infrastrukturę B+R; prace przedwdrożeniowe; wdrożenie wyników prac B+R; nabywanie przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji oraz doradztwo. Należy jednak podkreślić, że prace B+R stanowią element obligatoryjny każdego projektu. Projekty będą zatem mogły objąć cały proces proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy, aż do zakończenia w postaci wdrożenia wyników prac B+R na rynek.

Intensywność wsparcia w ramach naboru będzie zależeć od szeregu czynników takich jak wielkość przedsiębiorstwa, lokalizacja projekt, wybranego modułu. Jednakże na prace B+R, które stanowią kluczowy element projektu przewidziano od 60 do 80 % dofinansowania w zależności od rodzaju przeprowadzanych badań i wielkości przedsiębiorstwa.

Przykładowe koszty kwalifikowane w ramach konkursu:

 • moduł B+R: wynagrodzenia, podwykonawstwo, zakup materiałów do badań, elementy do budowy prototypu;
 • infrastruktura B+R: budowa, rozbudowa, aparatura B+R;
 • prace przedwdrożeniowe;
 • usługi doradcze, np. w zakresie wdrażania innowacji,
 • wdrożenie wyników prac B+R: zakup gruntu, budowa hali, zakup maszyn i innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, np. oprogramowania 
 • koszty szkoleń pracowników i kadry zarządzającej

 

Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu będą mogły przystąpić co do zasady wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego bez względu na ich wielkość. Warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku dużych przedsiębiorstw istnieje warunek nawiązania współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP z województwa mazowieckiego.  Przewidziany zakres współpracy musi dotyczyć działań badawczych i innowacyjnych zgodnych z celem szczegółowym konkursu, np. zaangażowanie w proces testowania opracowanych w badaniach rozwiązań.

Na etapie oceny instytucja zarządzająca konkursem będzie weryfikowała ciągłość prowadzonej działalności Wnioskodawcy i jego aktywność. Wymagane jest, aby Wnioskodawca uzyskiwał przychody ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności przynajmniej przez okres 12 miesięcy w ciągu 2 lat przed dniem ogłoszenia naboru tj. od stycznia 2022 roku.

Wśród specyficznych kryteriów zwracamy również uwagę na konieczność posiadania całego kluczowego personelu, w szczególności kierownika B+R już na etapie składania wniosku.

 

Jakie projekty będą wyżej punktowane?

Spośród projektów, które będą pozytywnie ocenione pod kątem merytorycznym, tak jak w każdym konkursie dotacyjnym, wybrane zostaną te z najwyższą punktacją. Najważniejszym kryterium, które będzie decydowało o kolejności na liście rankingowej w przypadku równej liczby punktów będzie doświadczenie w prowadzeniu i wdrażaniu prac B+R. Doświadczenie będzie musiało zostać potwierdzone formularzem PNT-10 “Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)”. 

Zwracamy również uwagę na kluczowe czynniki, które będą decydowały o potencjalnym sukcesie projektu:

 • nowość rezultatu projektu co najmniej w skali województwa mazowieckiego - oceniany będzie potencjał do wykreowania nowego rynku/transformacji rynku, na którym konkuruje przedsiębiorstwo;
 • posiadanie personelu badawczego nieprzerwanie w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę ogłoszenia naboru;
 • realizacja zadań zaplanowanych w ramach projektu we współpracy z organizacją badawczą i uzyskanie w ten sposób wymiernych korzyści;
 • projekty dotyczące prac B+R realizowanych w obszarze Europejskiego Zielonego Ładu (ekoinnowacyjność, gospodarka obiegu zamkniętego, inne) lub projekty realizowane w obszarze Programu Europa Cyfrowa;
 • wdrożenie nowego produktu/ulepszenie produktu nakierowanego na zapewnienie dostępności osób ze szczególnymi potrzebami (zniesienie jednej lub więcej barier w zakresie np. przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno- komunikacyjnych, produktów, usług);
 • promocja projektu w szerszym zakresie niż minimalne wymagania (odrębna strona internetowa, publikacje elektroniczne w formie broszur informacyjnych/ulotek, newsletter, prezentacja na wydarzeniu branżowym, inne formy promocji);
 • współpraca o zasięgu międzyregionalnym/międzynarodowym - poszczególne programy Interreg.

 

Komentarz PwC

Projekty badawcze zyskują coraz większą popularność wśród polskich przedsiębiorców. Liczne projekty zakończone skutecznym wdrożeniem rezultatów na rynek dowodzą temu, że projekty badawcze przestają dotyczyć wyłącznie tzw. branży high-tech, a mogą być z równą skutecznością realizowane przez przedsiębiorców z bardzo różnych sektorów gospodarki. Tym razem szansa kierowana jest mazowieckich przedsiębiorców.

Z dniem 12 stycznia 2024 roku opublikowana zostanie pełna dokumentacja konkursowa, a dwa tygodnie później, tj. 26 stycznia zostanie otwarty nabór. Wnioski będzie można składać do 6 marca 2024 roku.

Zalety wynikające z możliwości przeprowadzenia kompleksowej inwestycji przy wsparciu doświadczonego zespołu doradców mają duży potencjał sukcesu. Nasi specjaliści wyjaśnią Państwu zasady aplikowania oraz pomogą zweryfikować kwalifikowalność planowanych przedsięwzięć, aby zmaksymalizować szanse pozyskania dofinansowania. Zachęcamy do kontaktu z nami.