English

 

Unia Europejska finalizuje prace nad nowym instrumentem  (jednolity specjalny instrument)  „The Ukraine Facility”, którego celem będzie wsparcie Ukrainy w procesie odbudowy, rekonstrukcji i modernizacji. Dodatkowo, instrument ten ma wspierać wysiłki Ukrainy związane ze statusem kraju kandydującego do UE.

 

Całkowity planowany budżet instrumentu ma wynieść 50 miliardów Euro. Z tej kwoty 17 miliardów Euro przyznanych zostanie w formie dotacji, pozostałe 33 miliardy przyznane będą w formie pożyczek. 

EU planuje, iż realizacja instrumentu potrwa od 2024 do 2027 roku. 

Implementację instrumentu podzielono na trzy filary:

  • Filar I: Rząd Ukrainy przygotuje „Plan dla Ukrainy”, określający jego zamierzenia dotyczące odbudowy, odbudowy i modernizacji kraju oraz reform, które planuje przeprowadzić w ramach procesu przystąpienia do UE. Wsparcie finansowe w formie dotacji i pożyczek dla Ukrainy byłoby udzielane w oparciu o realizację Planu dla Ukrainy, którego podstawą będzie zestaw warunków i harmonogram wypłat;
  • Filar II: W ramach ram inwestycyjnych Ukrainy UE zapewni wsparcie w formie gwarancji budżetowych oraz kombinacji dotacji i pożyczek od instytucji publicznych i prywatnych. Gwarancja ukraińska obejmowałaby ryzyko związane z pożyczkami, gwarancjami, instrumentami rynku kapitałowego i innymi formami finansowania wspierającymi cele filaru;
  • Filar III: Unijna pomoc w zakresie przystąpienia Ukrainy do UE i inne środki wspierające Ukrainę w dostosowaniu jej prawa do prawa UE i przeprowadzaniu reform strukturalnych umożliwiających przyszłe członkostwo w UE;

Dotacje będą uruchamiane za pośrednictwem nowego specjalnego instrumentu zaproponowanego w kontekście śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych (WRF);

Pożyczki będą gwarantowane w ramach rezerwy środków własnych, na wzór obecnego finansowania w ramach Pomocy Makrofinansowej „Plus” (MFA+). Ukraina może wnioskować w ramach Planu Ukraina o wypłatę zaliczki w wysokości do 7% Kredytu;

Znacząca część części inwestycyjnej Planu dla Ukrainy i Ram inwestycyjnych dla Ukrainy zostanie przeznaczona na inwestycje ekologiczne, a część Ram inwestycyjnych dla Ukrainy będzie zarezerwowana dla MŚP. Plan będzie również nastawiony na wspieranie organów krajowych.

Warunkiem wstępnym wsparcia Ukrainy w ramach Instrumentu będzie dalsze przestrzeganie przez Ukrainę skutecznych mechanizmów demokratycznych, w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego i praworządności;

Plan zakłada realizację 69 reform i osiągnięcie 150 wskaźników.

Pomimo nadal trwających działań wojennych, warto już teraz zaplanować wsparcie w odbudowie Ukrainy. Co istotne wsparcie to udzielane będzie nie tylko na poziomie instytucjonalnym, ale również małym przedsiębiorcom. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców posiadających oddziały lub chcących rozpocząć działalność na Ukrainie do śledzenia informacji na ten temat.