Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął realizację nowego programu “Energia dla wsi”, który umożliwi dofinansowanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii rolnikom i spółdzielniom energetycznym.

 

Dla kogo?

Wniosek o wsparcie w programie złożyć może:

 • spółdzielnia energetyczna, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. – Ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 poz. 1378, z późn. zm.) bądź jej członkowie będący przedsiębiorcami,
 • powstająca spółdzielnia energetyczna w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. z 2018  poz. 2073, z późn. zm.),
 • Rolnik - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub dział specjalny produkcji rolnej,
 • W przypadku osoby fizycznej, gdy  instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu może być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

 

Do kiedy?

Wnioski przyjmowane będą od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 roku, lub do wyczerpania alokacji 1 miliard złotych (515 milionów w formie pożyczek i 485 milionów w formie dotacji)

 

Na co?

Rodzaj inwestycji w ramach programu uzależniony jest od typu beneficjenta, który będzie składał wniosek oraz mocy planowanej instalacji.

 1. Instalacje realizowane przez rolnika o mocy powyżej 50 kW i mniejszej niż 1 MW: 
  • instalacja fotowoltaiczna,
  • Instalacja wiatrowa.
 2. Instalacje realizowane przez rolnika o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW:
  • elektrownia wodna,
  • instalacja wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW  nie większej niż 1 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 3 MW.
 3. Instalacje realizowane przez spółdzielnię energetyczną lub jej członka, lub powstającą spółdzielnię energetyczną, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 10 kW  nie większej 10 MW:
  • instalacja fotowoltaiczna,
  • instalacja wiatrowa,
  • elektrownia wodna,
  • instalacja wytwarzania energii z biogazu lub biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 30 MW

Dodatkowo możliwe jest zintegrowanie magazynu energii ze sfinansowanym z programu źródłem energii.

 

Na jakich zasadach?

Forma wsparcia uzależniona jest od rodzaju beneficjenta oraz zakresu rzeczowego projektu, może wynieść maksymalnie:

 • dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych wsparcie udzielane jest w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
 • dla biogazowni i elektrowni wodnych wsparcie udzielane jest w formie dotacji do 45% kosztów kwalifikowanych, i/lub w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.
 • wsparcie na magazyny energii może wynieść do 20% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji.

Maksymalna kwota pożyczki to 25 milionów złotych.

Pożyczka może być oprocentowana na warunkach:

 • preferencyjnych (WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku),
 • rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.Dalsze kroki

Program “Energia dla wsi” to nie jedyna forma wsparcia w zakresie wytwarzania energii z OZE ogłoszona w ostatnim czasie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje kolejną edycję programu pilotażowego z zakresu biogazowni rolniczych. Z kolei Komisja Europejska ogłosi wkrótce rozpoczęcie naboru wniosków w ramach  Annual Work Programme for the Circular Biobased Europe Joint Undertaking (CBE JU).

Wytwarzanie energii z odpadów spożywczych i produktów ubocznych może stanowić ważne uzupełnienie w naszym miksie energetycznym. Polecamy wszystkim przedsiębiorcom działającym zwłaszcza w branży przetwórstwa spożywczego i branż pokrewnych do zbadania możliwości inwestycji w produkcję biogazu.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat możliwych form wsparcia biogazowni, OZE lub z zakresu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami zespołu State Aid PwC. Z chęcią doradzimy, z jakich form wsparcia może skorzystać Państwa przedsiębiorstwo.