Z powodu trwającego obecnie kryzysu energetycznego i spowodowanych przez niego wzrostu cen nośników energii coraz więcej osób i instytucji zainteresowanych jest tematyką efektywności energetycznej. 

 

Nawet niewielkie inwestycje w tym zakresie potrafią przynieść wymierne korzyści. Barierą często bywają jednak koszty, czy też długoletnie zaniedbania w kwestii remontów. 

Ważne zmiany dla właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych przyniosła niedawna nowelizacja ustawy z 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (Dz. U. poz. 2456).

Umożliwi ona zwiększenie poziomu wsparcia na termomodernizację, remonty, oraz instalację Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych.

Wsparcie w tym zakresie oferowane będzie przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu TERMO.

 

Dla Kogo?

Program TERMO skierowany jest, do szerokiego grona odbiorców są to:

 • osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

 

Na co i na jakich zasadach?

Program TERMO realizowany jest poprzez cztery premie umożliwiające realizację różnych zakresów projektów:

 • Premia termomodernizacyjna,
  • Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przeznaczona jest dla inwestorów korzystających z kredytu na potrzeby realizacji inwestycji.
  • Wysokość premii termomodernizacyjnej uzależniona jest od rodzaju realizowanej inwestycji i wynosi maksymalnie:
   • 26 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
   • 31 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z przedsięwzięciem OZE polegającym na zakupie, montażu, budowie albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (koszty instalacji OZE muszą stanowić przynajmniej 10 proc. łącznych kosztów termomodernizacji i instalacji OZE),
   • dodatkowe wsparcie w wysokości 50 proc. kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego – przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. wielkiej płyty wraz z ich wzmocnieniem.
 • Premia remontowa,
  • Premia remontowa przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia remontowego i stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przeznaczona jest dla inwestorów korzystających z kredytu na potrzeby realizacji inwestycji,
  • Aby skorzystać z premii, remontowej budynek musi zostać oddany do użytku co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku, lub co najmniej 20 lat przed złożeniem wniosku w przypadku nieruchomości należących do społecznych inicjatyw mieszkaniowych, lub towarzystw budownictwa społecznego,
  • Wysokość premii remontowej wynosi 25 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego.
 • Premia MZG (Mieszkaniowego Zasobu Gmin),
  • Pomoc finansowa dla gmin lub spółek gminnych, realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, lub remontowe w mieszkaniowym zasobie gmin,
  • Premia MZG wynosi 50% kosztów przedsięwzięcia gdy:
   • przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego jest budynek mieszkalny, w którym wszystkie lokale mieszkalne wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
   • z audytu energetycznego lub remontowego wynika, że po zrealizowaniu tego przedsięwzięcia przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie będą spełniały wymagania minimalne dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994  r. – Prawo budowlane.
  • Premia może zostać podwyższona do 60% dla budynków wpisanych do rejestru zabytków lub w przypadku przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
 • Premia kompensacyjna,
  • Wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe (pomiędzy rokiem 1994 a 2005),
  • Wysokość premii kompensacyjnej jest wyliczana indywidualnie i równa iloczynowi wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2 proc. wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za najem, w okresie od 12 listopada 1994 roku do 25 kwietnia 2005 roku.

 

Dalsze kroki

Program TERMO będzie istotnym wsparciem w poprawie efektywności energetycznej budynków. Inwestycje termomodernizacyjne zwłaszcza połączone z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii mogą pozwolić nie tylko na wymierne korzyści dla mieszkańców, ale również dla środowiska naturalnego.  

Zachęcamy wszystkie wspólnoty mieszkaniowe i zarządców nieruchomości wielorodzinnych do zapoznania się z korzyściami, jakie mogą przynieść tego typu inwestycje.

W przypadku chęci aplikowania o omówione w niniejszym artykule środki zachęcamy do kontaktu z zespołem Pomocy Publicznej PwC.