Ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór w ramach konkursu „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych” pozwoli na zainwestowanie pół miliarda złotych w rozwój sieci elektroenergetycznych. Upoważnione firmy będą mogły uzyskać aż do 60% dotacji na pokrycie kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

 

Jednym z wyzwań utrudniającym rozwój elektromobilności jest dostęp do odpowiedniej infrastruktury elektroenergetycznej. 

Rozbudowana sieć punktów ładowania to tylko połowa sukcesu. Potrzebne są duże inwestycje, dzięki którym wspomniane punkty ładowania będą miały zapewnioną odpowiednią moc.

Wzrasta również zapotrzebowania na ładowarki dużej mocy (powyżej 100kW), zwłaszcza wzdłuż dróg tranzytowych. Sieci elektroenergetyczne wymagają inwestycji, aby zapewnić odpowiednią jakość usług ładowania. 

 

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do operatorów systemu dystrybucyjnego (w rozumieniu art. 3 pkt. 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne). 

Podmioty takie definiuje się jako: „przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi;”.

Ponadto niezbędne jest posiadanie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej (DEE).

 

Na co?

Przewidziano możliwość realizowania czterech typów działań. Przewidziane typy projektów pozwolą na modernizację sieci elektroenergetycznych i zapewnienie stabilnych dostaw dużej mocy na potrzeby infrastruktury ładowania. 

Przewidziane w programie działania to:

1) budowa nowych/rozbudowa/modernizacja stacji transformatorowo-rozdzielczych
(stacji elektroenergetycznych) na wszystkich dowolnych poziomach napięcia,

2) rozbudowa/modernizacja pól rozdzielni lub poprawa systemu nadzoru i sterowania (w tym monitoring) tych stacji transformatorowo-rozdzielczych,

3) budowa/przebudowa linii elektroenergetycznych WN, SN, nn,

4) zwiększenie stopnia automatyzacji sieci, rozwój systemów pomiarowych, systemów komunikacji i systemów IT umożliwiających lub poprawiających warunki monitoringu i wizualizacji stanu pracy sieci w celu przystosowania jej do wzrostu nasycenia źródłami generacji rozproszonej oraz stacjami ładowania pojazdów elektrycznych.

Co istotne, warunkiem uzyskania dofinansowania jest realizacja w ramach inwestycji zakresu działania, o którym mowa w pkt 1 (budowa/rozbudowa/modernizacja stacji transformatorowo-rozdzielczych) lub 3 (budowa/przebudowa linii elektroenergetycznych WN, SN, nn).

 

Na jakich zasadach?

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji. Maksymalna wysokość wsparcia wyniesie do 60% kosztów kwalifikowanych

Jeden podmiot może złożyć w ramach konkursu wyłącznie jeden wniosek aplikacyjny.

W ramach realizacji inwestycji możliwe będzie sfinansowanie następujących kosztów kwalifikowanych: 

a) koszty budowy/modernizacji linii napowietrznych i podziemnych, 

b) koszty budowy, rozbudowy, modernizacji stacji transformatorowo – rozdzielczych WN/SN i stacji transformatorowo – rozdzielczych SN/nN (stacji elektroenergetycznych), 

c) koszty związane z dostosowaniem infrastruktury energetycznej, infrastruktury telekomunikacyjnej do obsługi ( automatyzacja sieci, rozwój systemów pomiarowych, systemów komunikacji i systemów IT ), 

d) koszty infrastruktury informatycznej: macierze, serwery, - w zakresie, w jakim stanowią uzasadnione koszty działalności operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, 

Koszty kwalifikowane mogą być ponoszone do 31.12.2026 roku. Okres trwałości projektu wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji. 

 

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowania przyjmowane będą od 12.12.2022 do 28.02.2023 roku lub do wyczerpania alokacji

Wnioski będą oceniane przez NFOŚiGW na bieżąco. 

 

Dalsze kroki

Dynamiczny rozwój elektromobilności nie jest możliwy w oderwaniu od rozwoju całej infrastruktury elektroenergetycznej. 

Nawet największa sieć punktów ładowanie nie będzie efektywna bez zapewnienia odpowiedniej mocy. Wraz ze spodziewanym stałym wzrostem sprzedaży aut elektrycznych warto już teraz zadbać o odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie sieci.

Punktów ładowania będzie stale przybywać również związku ze zmianami w prawie, takimi jak np. obowiązkowym montażem punktów ładowania w nieruchomościach komercyjnych.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji na temat konkursu lub rozważania możliwości aplikacji zachęcamy do kontaktu z zespołem pomocy publicznej i innowacji PwC.