Od 1 kwietnia 2022 r. rozpocznie się nabór wniosków do II edycji konkursu na “Nowe technologie w zakresie energii”. Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju.

 

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”, przygotowany przez Radę NCBR, został zatwierdzony w 2020 roku przez Ministra Edukacji i Nauki. NCBR organizuje II edycję konkursu, w ramach którego przeznaczy ponad 390 mln zł na projekty z zakresu energetyki solarnej, energetycznego wykorzystania odpadów i ciepła z gazów poprocesowych i geotermii.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na opracowanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac wdrożeniowych. Projekty będą realizowane w 3 etapach - tak zwanych fazach:

 • Faza I – opracowane studium wykonalności techniczno-ekonomiczne wskazujące na zasadność realizacji propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, czas realizacji do 9 miesięcy,
 • Faza II – badania przemysłowe - osiągnięcie min. 6 poziomu gotowości technologicznej propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie; czas realizacji do 2 lat,
 • Faza III – prace rozwojowe - osiągnięcie co najmniej 8 poziomu gotowości technologicznej propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, czas realizacji do 3 lat.

Konkurs skierowany jest dla konsorcjów przemysłowo-naukowych, składających się z maksymalnie 3 podmiotów, wśród których jest co najmniej jedno przedsiębiorstwo (MŚP lub duże przedsiębiorstwo) oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.

W ramach programu, przedsiębiorcy, w zależności o wielkości, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w wysokości

 • 50-70% kosztów dla Fazy I (opracowanie studium wykonalności)
 • 50-80% dla kosztów ponoszonych w ramach Fazy II (badania przemysłowe)
 • 25-60% dla kosztów ponoszonych w ramach Fazy III (prace rozwojowe) 

W ramach konkursu będą wspierane konkretne obszary tematyczne:

 • T1 – Energetyka solarna
  • T1.1. System fotowoltaiczny zintegrowany z uprawą roślin w strefach suszy glebowej i atmosferycznej
  • T1.2. Nowatorskie zastosowania ogniw fotowoltaicznych w budownictwie, rolnictwie, transporcie lub innych dziedzinach
  • T1.3. Urządzenia fotowoltaiczne nowej generacji
 • T5 – Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych
  • T.5.1. W pełni regulacyjna instalacja ko- lub trigeneracyjna zasilana gazem odpadowym (metan kopalniany, gaz koksowniczy lub gaz wielkopiecowy, inne gazy palne przemysłowe) przystosowana do ciągłej, stabilnej pracy
  • T.5.2. Instalacja przetwarzająca palne odpady stałe (odpady pochodzenia komunalnego, spożywcze, drewno z przecinek wycinek ogrodowych i sadowniczych, odpady leśne) na paliwo wraz z instalacją do jego wykorzystania
  • T.5.3. Opracowanie instalacji przewoźnego magazynu ciepła pozwalającego na wykorzystanie ciepła odpadowego do zasilania odległej (kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów) instalacji ciepłowniczej
 • T6 – Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia)
  • T.6.1. Kogeneracyjny układ geotermalny
  • T6.2. Instalacja wykorzystująca głębokie wody geotermalne do zintegrowanej produkcji ciepła i energii elektrycznej
  • T6.3. Innowacyjne wykorzystanie energii i wód geotermalnych w rolnictwie w Polsce
  • T6.4. Technologie umożliwiające eksploatację i wykorzystanie wysokozmineralizowanych wód geotermalnych

Aplikacje można składać do 30 czerwca 2022 r. do godziny 16:00. 

 

Komentarz PwC

Powyższy konkurs jest kolejnym już wpisującym się w politykę neutralności klimatycznej i energetycznej UE w kontekście dążeń wspólnoty Europejskiej do przejścia na odnawialne źródła energii. Może on być szczególnie atrakcyjny dla beneficjentów, ponieważ dopuszcza możliwość wsparcia szczegółowych, profesjonalnych analiz technologiczno-biznesowych dla planowanego projektu, co pozwala na zweryfikowanie prawdopodobieństwa jego technologicznego i rynkowego sukcesu jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem realizacji prac badawczych. 

Termin składania wniosków może wydawać się odległy, jednakże w obliczu konieczności utworzenia konsorcjum zachęcamy do tego, by już teraz podjąć działania prowadzące do strukturyzacji koncepcji projektu i poszukiwań partnerów.  Zespół Pomocy publicznej PwC posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z branży ESG, Energetycznej, Gas&Oil jak i znakomite doświadczenie w aplikowanie o dofinansowanie projektów B+R podparte licznymi referencjami uznanych w Polsce marek. Działalności PwC w różnych obszarach biznesowych i sektorach, pozwala również wspierać naszych klientów w poszukiwaniu partnerów dla celów realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani powyższym konkursem i współpracą z naszym zespołem, serdecznie zapraszamy do kontaktu.