W dniu 8 marca 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła zarys planu uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych przed rokiem 2030, począwszy od gazu przez ropę naftową po węgiel kamienny. Plan powstaje między innymi ze względu na wojnę w Ukrainie oraz sankcje nałożone na Rosję.

 

2 filary nowej polityki energetycznej

Komisja Europejska pracuje nad planem RePowerEU, umacniającym ogólnoeuropejski system energetyczny w oparciu o dwa główne filary:

  • dywersyfikację dostaw gazu poprzez zwiększenie dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) i importu rurociągowego od dostawców innych niż rosyjscy;
  • szybsze ograniczenie wykorzystywania paliw kopalnych na rzecz energii odnawialnej, biogazu a także odnawialnego wodoru.

Plan zakłada podjęcie szeregu konkretnych działań w odpowiedzi na rosnące od kilku miesięcy ceny energii w Europie oraz służących zabezpieczeniu zasobów energetycznych na przyszłą w zimę. 

Szczególną uwagę poświęcono magazynom gazu. Do kwietnia zostanie przedstawiony przez Komisję Europejską projekt legislacji, zgodnie z którym do dnia 1 października każdego roku, podziemne magazyny gazu w całej Unii Europejskiej muszą być napełnione w co najmniej 90% swojej pojemności.

W tym celu Komisja Europejska proponuje współpracę z państwami członkowskimi w celu określenia najbardziej odpowiednich projektów służących osiągnięciu tych celów, w oparciu o szeroko zakrojone prace wykonane już w ramach Krajowych Planów Odbudowy i Odporności. 

 

Pomoc publiczna

Wraz z zakończeniem konsultacji w sprawie ukierunkowanych zmian wytycznych dotyczących pomocy państwa w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji, Komisja zamierza konsultować się z państwami członkowskimi w sprawie potrzeby i zakresu nowych, tymczasowych ram prawnych obejmujących pomoc państwa w sytuacjach kryzysowych, aby przyznać pomoc przedsiębiorstwom dotkniętym kryzysem, a w szczególności tym, które szczególnie borykają się z wysokimi kosztami energii.

Należy pamiętać, iż tymczasowe ramy  środków pomocy państwa pozwalają na stworzenie szczególnych trybów przyznawania pomocy publicznej, w tym dla dużych przedsiębiorstw i przykładem takich tymczasowych ram prawnych były instrumenty pomocy publicznej dotyczące przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19.

Nowa oferta pomocy publicznej zostanie również przedstawiona w odniesieniu do realizacji wyżej wymienionych 2 filarów nowej polityki energetycznej.

Monitorujemy zagadnienie na bieżąco i będziemy Państwa informować o dalszych działaniach Komisji.