Ministerstwo Aktywów Państwowych zaprezentowało projekt, zgodnie z którym sprzedawcy gazu ziemnego mają obowiązek stosowania taryf wobec wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, ale również szkół, uczelni, placówek zdrowotnych, kościołów i innych podobnych podmiotów. Ma to spowodować zmniejszenie wzrostu cen surowca, który jest wykorzystywany przez te podmioty do ogrzewania swoich obiektów.

 

Podmioty, które będą beneficjentami tej zmiany, czyli wspólnoty, spółdzielnie etc., żeby skorzystać z tej preferencji, muszą złożyć samodzielnie specjalne oświadczenie do swojego dostawcy paliwa gazowego. Brak złożenia takiego oświadczenia albo jego niewłaściwe złożenie może skutkować wysokimi karami finansowymi oraz brakiem możliwości skorzystania z niższych cen gazu. Termin na złożenie takiego oświadczenia to 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy, która zostanie prawdopodobnie dość szybko przyjęta; przynajmniej wszystko na to wskazuje. 

W takim oświadczeniu podmioty zobowiązane będą musiały wskazać, że:

  • spełniają warunki uznania go za odbiorę uprawnionego;
  • określić szacowaną ilość paliwa gazowego na potrzeby określone w projekcie ustawy zgodnie z przepisami regulacji energetycznych lub z uwzględnieniem powierzchni lokali, charakteru prowadzonej w nich działalności oraz posiadanych danych historycznych;
  • określić szacowaną ilość paliwa gazowego na potrzeby inne niż określone w projekcie ustawy zgodnie z przepisami regulacji energetycznych lub z uwzględnieniem powierzchni lokali, charakteru prowadzonej w nich działalności oraz posiadanych danych historycznych.

Warto podkreślić, że osoba która działa w imieniu uprawnionego podmiotu może ponieść odpowiedzialność finansową wobec dostawcy gazu w przypadku nieprawidłowego określenia powyższych wartości.

Dodatkowo osoba, który nie złoży oświadczenia, a która działa w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności i albo pozbawienia wolności.

Jako PwC jesteśmy gotowi udzielić Państwu wsparcia w procesie przygotowania i złożenia niezbędnej dokumentacji. Prosimy o informację mailową lub telefoniczną w tym zakresie.