English

 

Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, które nakłada na importerów i eksporterów bydła, kakao, kawy oleju palmowego, soi, drewna oraz produktów wyprodukowanych z ich użyciem, obowiązek dochowania należytej staranności w łańcuchu dostaw

 

Obowiązek dochowania należytej staranności w łańcuchu dostaw ma na celu zapewnienie, że:

  • towary i produkty nie zostały wyprodukowane na gruntach wylesionych lub zdegradowanych po 31 grudnia 2020 r.;
  • zostały wyprodukowane zgodnie z prawem kraju produkcji.

Projektowana regulacja ma w założeniu doprowadzić do ograniczenia importu oraz eksportu towarów związanych z wylesianiem i wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym to unijni przedsiębiorcy będą zmuszeni udowodnić, że ich globalne łańcuchy dostaw nie przyczyniają się do niszczenia lasów.

 

Nowe wymogi zgodności z regulacjami

W ramach swoich systemów należytej staranności podmioty wprowadzające produkty na rynek UE lub eksportujące będą musiały:

  • zapewnić dostęp do informacji m.in. o towarze, ilości, dostawcy, kraju produkcji itp. Kluczowym wymogiem na tym etapie jest uzyskanie współrzędnych geograficznych obszaru, na których towary zostały wyprodukowane. Ponieważ wylesianie jest powiązane ze zmianą użytkowania gruntów, monitorowanie wylesiania wymaga precyzyjnego powiązania towaru lub produktu wprowadzonego na rynek UE z terenem, na której był uprawiany.
  •  wykorzystać informacje o terenie wykorzystywanym do produkcji towarów do analizy i oceny ryzyka w łańcuchu dostaw.

Niespełnienie któregokolwiek z tych wymogów będzie skutkowało zakazem wprowadzania tych produktów na rynek UE.

Większość przepisów będzie miała zastosowanie w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia. Uwzględniając całość procesu legislacyjnego można założyć, że będzie to 1 stycznia 2023 roku. Przepisy rozporządzenia oddziaływują bezpośrednio w każdym państwie członkowskim UE więc nie jest wymagana implementacja regulacji unijnych w tym zakresie.

Szczegółowy wykaz produktów został określony w załączniku do projektu rozporządzenia poprzez odniesienie się do klasyfikacji taryfowej CN.