English

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w ramach procedury inicjatywy ustawodawczej, w którym wzywa UE do pilnego przyjęcia prawa, które miałoby zagwarantować ponoszenie odpowiedzialności przez przedsiębiorstwa w przypadku gdy szkodzą lub przyczyniają się do szkodzenia prawom człowieka, środowisku naturalnemu i dobrym rządom w państwie.

Przedsiębiorstwa, które chcą uzyskać dostęp do rynku wewnętrznego UE (również to obejmuje przedsiębiorstwa z siedzibą poza UE), będą zobowiązane do udowodnienia że ich przedsiębiorstwa spełniają wymogi w zakresie należytej staranności odnośnie ochrony środowiska i praw człowieka.

Nowe prawo będzie wymagało przestrzegania przez przedsiębiorstwa zasad należytej staranności, które miałyby na celu zidentyfikowanie błędów w przyjętym łańcuchu wartości (np. bezpośrednie lub pośrednie relacje biznesowe, inwestycyjne), które mogłyby naruszać lub naruszają przykładowo prawa człowieka (w tym prawa społeczne, prawa związków zawodowych i prawa pracownicze), kwestię ochrony środowiska (przyczyniając się do zmiany klimatu itp.).

Wprowadzenie przedmiotowego prawa ma celu umożliwienie pokrzywdzonym łatwiejsze dochodzenie szkód wyrządzonych przez dane przedsiębiorstwo poprzez pozywanie zgodnie z prawem unijnym.

W związku z powyższym, przedsiębiorstwa powinny rozpocząć analizę w celu zidentyfikowania wszystkich obszarów wymagających z ich strony należy staranności w powyższym zakresie.