O szczegółach dotyczących naboru oraz kryteriów wyboru projektów informowaliśmy w poprzednim artykule. W ogłoszeniu naboru pojawiło się kilka ważnych informacji oraz zmian, które przybliżymy poniżej.

 • Budżet naboru wynosi 366 mln zł, uwzględnieniem, że:
  • Dla 1 typu projektów - Infrastruktura B+R - alokacja wynosi 106 mln zł
  • Dla 2 typu projektów - Prace B+R - alokacja wynosi 260 mln zł

Projekt powinien dotyczyć tylko jednego typu projektu – brak jest możliwości złożenia wniosku łączącego dwa typy projektów.

 • Wsparcie zostanie skierowane do przedsiębiorstw na realizację prac badawczo-rozwojowych oraz tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. Warunkiem koniecznym jest:
 • w ramach 1 typu projektu jest przedstawienie planu prac B+R. Plan prac B+R powinien obejmować przewidywane do zrealizowania oraz zgodne z RIS, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu trwające minimum przez okres trwałości projektu. W ramach naboru nie można uzyskać wsparcia na infrastrukturę badawczą oraz infrastrukturę testowo – doświadczalną.Wsparta infrastruktura B+R może być wykorzystywana wyłącznie przez podmiot otrzymujący dofinansowanie i nie może być udostępniana innym podmiotom.
 • w ramach 2 typu projektu jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R zgodnych z RIS będących przedmiotem projektu. Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się do skomercjalizowania wyników projektu w okresie do roku od daty zakończenia realizacji projektu
 • W ramach niniejszego naboru nie ma możliwości sfinansowania kosztów wdrożenia prac B+R. Wdrożenie wyników prac B+R będzie można jedynie w osobnym konkursie, który jest planowany na koniec roku 2025.
 • Na realizację prac badawczo – przemysłowych wsparcie mogą uzyskać partnerstwa przemysłowo – naukowe (składające się z przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych i upowszechniających wiedzę). Nie ma możliwości uzyskania wsparcia przez partnerstwo przedsiębiorstw.
 • Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach z wyłączeniem badań podstawowych oraz IX poziomu gotowości technologii (wdrożenia) – nabór jest dedykowany projektom na poziomie TRL 3-8.
 • Dodatkowo realizując projekt B+R lub tworząc zaplecze badawczo – rozwojowe będzie można uzyskać wsparcie na cyfryzację procesów badawczych w firmie bądź podniesienie kompetencji pracowników. W przypadku projektu B+R będzie można uzyskać ochronę własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac B+R.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

1) Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

 • środki trwałe/dostawy - koszty nabycia nowych środków trwałych wykorzystywanych do działalności badawczej z wyłączeniem nieruchomości; część kapitałowa raty leasingu finansowego nowych środków trwałych wykorzystywanych do działalności badawczej.
 • wartości niematerialne i prawne - w przypadku dużego przedsiębiorstwa koszt wartości niematerialnych i prawnych kwalifikowany jest do wysokości 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej nie objętych limitami (z wyłączeniem kosztów nabycia gruntów oraz wartości niematerialnej i prawnej).
 • roboty budowlane;
 • nieruchomości -  suma kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć limitu całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu:
  • 10% w przypadku gruntów, a także gruntów wraz z budynkiem,
  • 10% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych,
  • 15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki

w ramach kosztów poniesionych na podstawie regionalnej pomocy z wyłączeniem kosztów związanych z nabyciem gruntu.

 • koszty wsparcia uczestników projektu.

 

2) Typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

 • personel projektu w ramach prac B+R; - kwalifikowalne są wyłącznie koszty wynagrodzeń merytorycznego personelu B+R tj. badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych biorących udział w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych. Koszty wynagrodzeń takiego personelu są rozliczane za pomocą godzinowej stawki jednostkowej wynoszącej 88,00 zł.
 • amortyzacja sprzętu i aparatury w ramach prac B+R;
 • amortyzacja budynków w ramach prac B+R;
 • usługi zewnętrzne związane z pracami B+R;
 • dostawy (inne niż środki trwałe) 
  • zakup materiałów i innych środków eksploatacyjnych, na przykład surowców, półproduktów, odczynników, które są niezbędne do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych,
  • zakup aparatury i sprzętu laboratoryjnego, który nie spełnia definicji środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości Wnioskodawcy – o wartości netto nie wyższej niż 10.000 zł,
  • raty kapitałowe leasingu oraz koszty wynajmu aparatury naukowo-badawczej i sprzętu w,
  • zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
 • koszty uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych;
 • koszty wsparcia uczestników projektu;
 • koszty pośrednie - wartość 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.

Informacje finansowe: Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% 

Poziom wsparcia dla 1 typu projektu (Infrastruktura B+R):

Wielkość firmy

Poziom dofinansowania

Premia

Duża

30%

+10% gdy projekt jest realizowany na terenach objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji (FST): podregiony katowicki, tyski, sosnowiecki, gliwicki, bielski, rybnicki, bytomski

Średnia

40%

Mała i mikro

50%

 

Poziom wsparcia dla 2 typu projektu (Prace B+R):

Wielkość firmy

Poziom dofinansowania

Premia - dotyczy jedynie badań przemysłowych i prac rozwojowych

 
 

Badania przemysłowe

Prace rozwojowe

Ochrona patentowa

Duża

50%

25%

+15% premii za spełnienie jednego z wymaganych warunków, jednak nie więcej niż łącznie 80% *

50% (pomoc de minimis)

Średnia

60%

35%

50%

Mała i mikro

70%

45%

50%

Jednostka naukowa / badawcza

100%

100%

   

 

*Warunki premii:

 • projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi, co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
 • wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego;
 • beneficjent zobowiązuje się do terminowego udostępnienia licencji związanych z wynikami badań dotyczących projektów badawczo-rozwojowych objętych pomocą, chronionych prawami własności intelektualnej, po cenie rynkowej i na zasadzie braku wyłączności i niedyskryminacji do użytku przez zainteresowane strony w EOG;
 • przedmiotowa premia może zostać zastosowana wyłącznie w przypadku gdy całość zaplanowanych w projekcie prac zostanie zrealizowana na terenie województwa śląskiego. Obejmuje to również prace zlecone innym podmiotom.