Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór w ramach działania FEDŚ 2.4 Innowacje w OZE - Inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy instalacji wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii. Dla kogo?

 • JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego), jednostki organizacyjne działające w imieniu JST, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST
 • wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS,
 • wspólnoty energetyczne (społeczności), w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne,
 • organizacje pozarządowe.

 

Na co?

Nabór dotyczy inwestycji w zakresie budowy i rozbudowy instalacji wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii:

 • do produkcji zrównoważonego biometanu (przy czym celem projektu jest produkcja energii elektrycznej i/lub cieplnej z biometanu) i/lub
 • dotyczące energii: promieniowania słonecznego, geotermii, aerotermii/energii otoczenia, biomasy i biogazu:
  • w których brakuje wsparcia operacyjnego, 
  • technologia nie jest wystarczająco dojrzała (np. perowskity, głęboka geotermia), 
  • charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością w odniesieniu do powszechnie stosowanych technologii.

Uzupełniająco projekt może obejmować:

 • przyłączenie instalacji wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej do sieci energetycznych lub ciepłowniczych,
 • budowę magazynów energii wyłącznie na potrzeby tych instalacji (adekwatnych pod względem parametrów technicznych do ich możliwości produkcji energii),
 • budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych wykorzystujących energię z tych źródeł/magazynów energii),
 • budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci wewnątrz klastrów energii, spółdzielni energetycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej (sieci bezpośrednie, niezbędne odcinki sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej uzasadnione celami projektu).

Projekt może zawierać jeden, kilka lub wszystkie powyżej wymienione elementy uzupełniające. 

Wartość uzupełniających elementów w projekcie może wynieść łącznie do 49 % wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

 

Forma i warunki dofinansowania

 • minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 tys. zł,
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 10 mln zł.
 • maksymalny poziom dofinansowania: do 70,00 % wydatków kwalifikowalnych,
 • budżet naboru to 28,27 mln zł

Wnioski aplikacyjne można składać w terminie 5 czerwca - 24 lipca 2024 r.

 

Ważne

W zakresie wytwarzania energii elektrycznej dofinansowywane będą projekty:

 • do 0,5 MWe dla promieniowania słonecznego,
 • do 0,5 MWe dla biogazu.

W zakresie wytwarzania energii cieplnej dofinansowywane będą projekty:

 • do 0,5 MWt dla promieniowania słonecznego,
 • do 5 MWt dla biomasy,
 • do 0,5 MWt dla biogazu,
 • do 2 MWt dla geotermii i aerotermii/energii otoczenia (w tym pompy ciepła).

 

Komentarz PwC

Potencjał rozwoju OZE w województwie dolnośląskim, jak i w całej Polsce, jest ogromny. Mamy szansę  stać się przykładem w kwestii transformacji energetycznej –  szczególnie dla krajów, które podobnie jak Polska, są mocno uzależnione od węgla i stoją przed wyzwaniem związanym z koniecznością redukcji emisji. Co więcej, rozwój w obszarze źródeł odnawialnych jest niezbędny, ponieważ koszty korzystania z energii elektrycznej i cieplnej opartej na węglu są coraz wyższe. Konieczne jest więc podejmowanie działań w celu zastępowania wyeksploatowanych bloków energetycznych innymi źródłami wytwarzania energii. Dlatego właśnie, zarówno strategia rozwoju kraju jak i województwa dolnośląskiego, kładzie duży nacisk na rozwój OZE poprzez alokację środków w tym obszarze i udostępniając je szerokiemu gronu odbiorców.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem wsparcia, zapraszamy do kontaktu.