English

 

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) zyskuje coraz większe zainteresowanie zarówno producentów, jak i konsumentów. W ramach GOZ dążymy do zminimalizowania zużycia surowców oraz powstawania odpadów. Pozwala to na zmniejszenie obciążeń środowiskowych, ograniczenie emisji, a w niektórych przypadkach wykorzystanie odpadów jako surowca w kolejnych fazach produkcji.

 

Z racji ograniczonych zasobów surowców, stale rosnących cen nośników energii oraz zmian oczekiwań konsumenckich, temat GOZ coraz częściej pojawia się w działaniach podejmowanych przez przedsiębiorców. Rozwojowi GOZ sprzyjają również zmiany legislacyjne. Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), nakłada na przedsiębiorstwa (duże podmioty już od roku finansowego 2024) obowiązek raportowania kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. Implementacja w Spółce rozwiązań z zakresu GOZ może znacząco zmniejszyć wpływ środowiskowy, który podlegać będzie raportowaniu.

 

Wsparcie w zakresie wdrażania GOZ

Wdrożenie tego typu rozwiązań niejednokrotnie wiąże się z bardzo poważnymi zmianami w całym procesie technologicznym, jak również z gigantycznymi kosztami. Aby choć częściowo zmniejszyć potrzebne nakłady inwestycyjne warto skorzystać z planowanych w najbliższym czasie konkursów dotacyjnych z obszaru GOZ. 

Konkursy zapowiadaliśmy już w ubiegłym roku, teraz znane są już bardziej szczegółowe informacje na ich temat oraz daty naborów. 

 

 • Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (konkurs w ramach Krajowego Planu Odbudowy)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie Instytucją odpowiedzialną za konkurs A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ, w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia konkursu:

Termin naboru

Wnioski przyjmowane będa od 25.06.2024 r. do 20.08.2024 r.

Budżet naboru

Na realizację konkursu przewidziano 325 mln zł.

Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro, małe, średnie)

Działania przewidziane w projekcie

Podstawowym działaniem w ramach projektu powinno być opracowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Pełny katalog działań dostępny będzie wraz z opublikowaniem ogłoszenia o naborze i dokumentacji konkursowej. 

Wsparcie będzie przyznawane  w ramach następujących kategorii pomocy publicznej:  

 • regionalnej pomocy inwestycyjnej dla MŚP;
 • pomocy na usługi doradcze dla MŚP;
 • pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności;
 • pomocy inwestycyjnej umożliwiającej przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych;
 • pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych;
 • pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną;
 • pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych;
 • pomocy inwestycyjnej na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów;
 • pomocy de minimis.

Co istotne przedsięwzięcia powinny wpisywać się w regulacje unijne (CEAP 2020) i krajowe ("Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego"), a ich efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej i zmiana filozofii firm w kierunku zero waste.

Warunki wsparcia

Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami od instytucji ogłaszającej konkurs zakłada się minimalną wartość dotacji na poziomie równowartości 200 tys. euro. Maksymalne możliwe do uzyskania wsparcie to równowartość 1 mln euro.

Organizatorzy konkursu szacują, że średnio koszt jednostkowy wyniesie 3,5 mln zł. Szczegółowe warunki wsparcia zostaną ogłoszone w dokumentacji aplikacyjnej.

Wsparcie przyznawane będzie w formie dotacji. 

 

 • Wsparcie technologii i innowacji środowiskowych, także związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (konkurs dla konsorcjów i dużych przedsiębiorstw)

Drugim z zapowiadanych konkursów jest ogłaszany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs z zakresu wsparcia rozwoju technologii, przyczyniających się do tworzenia rynku surowców wtórnych. Możliwe będzie również wsparcie infrastruktury B+R służącej do opracowania technologii w zakresie wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych. Konkurs realizowany będzie także w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia konkursu:

Termin naboru

Ogłoszenie naboru nastąpi 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia stanowiącego program pomocowy lub od dnia podpisania Porozumienia.    

Zakończenie naboru do 30.09.2024 r.

Budżet naboru

Na realizację konkursu przewidziano 346 mln zł.

Grupa docelowa

Konkurs przeznaczony będzie dla dwóch grup wnioskodawców:

 • Konsorcja (składające się z co najmniej jednego dużego przedsiębiorstwa i jednej organizacji badawczej, w skład konsorcjum wejść będzie mogło maksymalnie trzy podmioty);
 • Duże przedsiębiorstwa

Działania przewidziane w projekcie

Działania wspierające rozwój technologii, przyczyniających się do tworzenia rynku surowców wtórnych.

Efektem realizowanych projektów będą:

-zwiększenie ilości surowców możliwych do ponownego wykorzystania, 

-zmniejszenie ilości surowców pierwotnych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych,

-zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach.

Przewidziano również możliwość finansowania infrastruktury B+R 

służącej do opracowania technologii w zakresie wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych.

Warunki wsparcia

Szczegółowe warunki wsparcia zostaną określone w dokumentacji konkursowej.

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji.

Zgodnie z zapisami KPO organizator konkursu  zakłada średnią wartość dofinansowania na poziomie 70,1 mln zł na jedną opracowaną technologię przyczyniającą się do stworzenia rynku surowców wtórnych.

 

Komentarz PwC

Zmiany technologiczne związane z redukcją emisji środowiskowych są niezbędne, zarówno z uwagi na wymagania regulacyjne, oczekiwania konsumentów, jak również w celu powstrzymania niekorzystnych zmian klimatycznych. 

Kwestia efektywnego gospodarowania odpadami i zrównoważonego zużycia surowców stała się w wyniku wydarzeń kilku ostatnich lat niezwykle kluczowa. Warto wykorzystać wszystkie dostępne możliwości wsparcia przedsiębiorstw w zakresie transformacji energetycznej.

Eksperci PwC z chęcią odpowiedzą na Państwa pytania w zakresie omawianych konkursów, jak również innych dostępnych i planowanych form wsparcia przedsiębiorstw.

Zachęcamy do kontaktu.