Dnia 23 czerwca 2023 r. zostały wprowadzone zmiany w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tzw. General Block Exemption Regulation (“GBER”). Poniżej prezentujemy kluczowe zmiany w obszarze dotyczącym regionalnej pomocy inwestycyjnej.

 

Zwiększona wartość pomocy bez notyfikacji - duże projekty inwestycyjne

Z perspektywy zmian w obszarze regionalnej pomocy inwestycyjnej, w ramach której w Polsce działają m.in. program Polskiej Strefy Inwestycji (zwolnienie z CIT) oraz Program  wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 (tzw. Grant Rządowy), szczególnie istotną kwestię stanowi zmiana w zakresie obliczania maksymalnej dopuszczalnej kwoty regionalnej pomocy inwestycyjnej na duże projekty inwestycyjne. Wprowadzono zmiany w obszarze progów, dla których kwota pomocy ulega obniżeniu. Pierwszy próg wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji, w ramach którego przy kalkulacji pomocy uwzględniana jest maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionie, został podwyższony z 50 mln EUR do 55 mln euro. Drugi próg wysokości kosztów kwalifikowanych, po przekroczeniu którego intensywność pomocy zostaje obniżona o połowę, został zmieniony z przedziału od 50 mln euro do 100 mln euro na przedział od 55 mln euro do 110 mln euro. Natomiast próg, powyżej którego dana część kosztów kwalifikowanych nie jest uwzględniana bez notyfikacji pomocy do Komisji Europejskiej, zmienił się z 100 mln euro na 110 mln euro.

Tym samym, nastąpiła również zmiana progu pomocy niewymagającego notyfikacji do Komisji Europejskiej – w poprzednio obowiązującym stanie prawnym należało przeprowadzić notyfikację, jeśli pomoc miałaby być obliczana w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych inwestycji przekraczających 100 mln euro, a po zmianach -  110 mln euro.

Niniejsza zmiana ma szczególnie istotny charakter dla dużych inwestycji, ponieważ zwiększa efektywnie dostępną pulę pomocy bez notyfikacji. Wartość korzyści z tego tytułu będzie zależna od intensywności pomocy w danym regionie, przykładowo w województwach Polski wschodniej i woj. świętokrzyskim, gdzie obowiązuje 50% intensywność pomocy, po zmianie duży projekt inwestycyjny o kosztach kwalifikowanych w wysokości 110 mln euro będzie mógł otrzymać o 3,75 mln euro większe wsparcie niż dotychczas.

 

Jednostkowy Projekt Inwestycyjny

W kontekście regionalnej pomocy inwestycyjnej, za istotną należy również uznać zmianę definicji Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym, za część takiego projektu uznawano każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta (na poziomie grupy) w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionie na poziomie 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Obecnie wprowadzono dodatkowy warunek zawężający definicję Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego do inwestycji początkowych, które są związane z taką samą lub podobną działalnością (“taka sama lub podobna działalność” oznacza działalność wchodzącą w zakres tej samej klasy [czterocyfrowy kod numeryczny] statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2).

Niniejsza zmiana również ma korzystny charakter dla inwestorów. Regulacje Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego mają szczególne znaczenie w przypadku, gdy inwestycje na niego się składające łącznie przekraczają próg 55 mln euro (po wyżej opisanej zmianie) kosztów kwalifikowanych. W takiej sytuacji, efektywne wsparcie przyznane w związku z tymi inwestycjami jest niższe niż gdyby rozpoznawane byłyby one osobno, nie jako Jednostkowy Projekt Inwestycyjny. Ograniczenie rozpoznania inwestycji jako Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego tylko do inwestycji związanych z taką samą lub podobną działalnością ma zatem korzystny charakter dla inwestorów i naszym zdaniem bardziej racjonalnie oddaje istotę Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego.

 

Pozostałe zmiany

Wśród nowych zmian pojawiła się również definicja zakończenia inwestycji, który oznacza moment, w którym organy krajowe uznają inwestycję za zakończoną albo – w przypadku braku uznania jej za zakończoną – moment, w którym upływają 3 lata od rozpoczęcia prac.

Doprecyzowano również definicję inwestycji początkowej, polegającej na dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wprowadzenie usług nieświadczonych przez ten zakład oprócz produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, a także wskazanie, że zasadnicza zmiana powinna dotyczyć całościowego procesu produkcji produktu lub produktów, których dotyczy inwestycja w ten zakład. Wskazana zmiana ma jednak charakter doprecyzowujący, ponieważ w praktyce przedstawione podejście już miało zastosowanie.

Natomiast w przypadku inwestycji początkowej polegającej na nabyciu aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby nie został nabyty, usunięto warunek nabycia przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą.

 

Podsumowanie 

Wskazane zmiany dotyczące Jednostkowego i Dużego Projektu Inwestycyjnego należy ocenić pozytywnie. Mają one korzystny wpływ na wysokość potencjalnego wsparcia dla inwestorów. Należy jednak zwrócić uwagę, że w wielu programach pomocy publicznej, przepisy analogiczne do poprzedniego brzmienia GBER zostały wprowadzone wprost do treści przepisów krajowych. Oznacza to, że przepisy krajowe będą musiały zostać znowelizowane, tak by zastosowanie w ramach polskich programów pomocy przez nich regulowanych miały w tym zakresie nowe regulacje GBER. Bez przeprowadzenia odpowiedniej nowelizacji polskich przepisów inwestorzy nie będą mogli z nich korzystać.

Zachęcamy do dalszego śledzenia tematu, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu.