Instytucje dystrybuujące środki z UE w ramach Funduszy Unijnych robią wszystko co mogą aby ułatwić przedsiębiorcom pozyskanie dotacji. Pojawia się mnóstwo nowych konkursów z całkiem dużymi budżetami, jak również wiele ułatwień i zmian w zasadach.

 

Dotacje na infrastrukturę badawczo-rozwojową 

Pierwszy namacalny efekt zmian to dotacje na infrastrukturę badawczo-rozwojową (Działanie 2.1 PO IR) skierowane do podmiotów, które chcą i będą opracowywać, przetestować i udoskonalać produkty służące zwalczaniu pandemii COVID-19, do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji, tj.:

 1. produktów leczniczych, w tym szczepionek i terapii, ich półproduktów, farmaceutycznych składników czynnych i surowców;
 2. wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego, w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych oraz niezbędnych surowców;
 3. środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych niezbędnych do ich produkcji;
 4. narzędzi do gromadzenia lub przetwarzania danych związanych z przebiegiem i zwalczaniem pandemii COVID-19.

Inwestycja musi dotyczyć przynajmniej jednego z ww. produktów, służących do zwalczania pandemii COVID-19.

Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych może wynieść nawet 70% i jest uzależnione od wielkości firmy jak również od lokalizacji inwestycji. 

Przewidywany budżet tego działania to 100 mln PLN, dopuszczone są duże spółki również z województwa mazowieckiego.

Termin składania wniosków mija 31 lipca br.

 

Kredyt na innowacje technologiczne

Drugi konkurs, który uległ modyfikacji aby zachęcić przedsiębiorców, tym razem małych i średnich, to Kredyt na innowacje technologiczne (Poddziałanie. 3.2.2. PO IR). W nazwie widnieje kredyt, ale jest to realnie dotacja która pokrywa znaczną część kredytu komercyjnego zaciąganego na innowacyjną technologię. Instytucją organizującą konkurs jest Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z większością banków komercyjnych. 

Z nowości które pojawiły się w konkursie należy wskazać:

 1. Brak ograniczenia co do wysokości dotacji - premii technologicznej. Do tej pory było to 6 mln PLN co niekiedy było niewystarczającą zachętą dla innowacyjnych firm;
 2. Wprowadzenie innowacji na skalę przedsiębiorstwa - dotychczas wymagana była skala krajowa;
 3. Możliwość sfinansowania szerszego katalogu kosztów związanych z inwestycją (np. transport i montaż/instalacja urządzeń i maszyn na miejsce docelowe, koszty ekspertyz prowadzonych przez firmy doradcze);

Termin składania wniosków mija 31 grudnia 2020.

 

Szybka Ścieżka Koronawirusy

Kolejny konkurs, który przyciąga przedsiębiorców to tzw. Szybka Ścieżka Koronawirusy. Jest do dedykowany program innowacyjnym rozwiązaniom z szeroko rozumianego zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii i wirusa SARS-CoV-2. Nie ma znaczenia branża i wielkość przedsiębiorstwa ani lokalizacja projektu. Wszyscy przedsiębiorcy są zachęcani do podejmowania działań w walce z Covid-19. 

Jakie działania mogą zostać dofinansowane?

Wszystkie wydatki, które są niezbędne do opracowania i wprowadzenia na rynek nowego produktu i/lub technologii w tym m.in.:

 • wynagrodzenia pracowników
 • materiały i surowce do badań i eksperymentów
 • współpraca z uczelniami i innymi partnerami biznesowymi, 
 • wynajem laboratorium,
 • koszty procesu patentowego.

Poziom dofinansowania ww. kosztów zależy w tym wypadku od wielkości przedsiębiorstwa w związku z czym duże firmy pozyskują ok 50% dofinansowania, a małe i średnie nawet do ok. 70%. 

Konkurs trwa do 31 grudnia br. 

Patrząc na zmiany, które są wprowadzane przez instytucje dystrybuujące środki UE można się spodziewać jeszcze kilku ciekawych konkursów lub ułatwień w istniejących już, aby zachęcić przedsiębiorców do innowacji i nowych rozwiązań ukierunkowanych na walkę z Covid-19.