Ostatnie dni przynoszą coraz więcej informacji na temat Tymczasowych Ram Kryzysowych, które pozwolą na przyznanie pomocy publicznej firmom dotkniętym skutkami trwającej obecnie wojny na Ukrainie.

10 sierpnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które umożliwi przyznanie wsparcia w ramach trzech regionalnych programów operacyjnych przedsiębiorcom z województw: 

  • podlaskiego, 
  • podkarpackiego, 
  • świętokrzyskiego.

Przewidziana pomoc ma wartość 45 milionów złotych. Będzie ona udzielana do 31 grudnia 2022 roku.

 

Dla kogo?

O wsparcie ubiegać się będą mogły mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z terenu województw podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego. 

Wsparcie skierowane będzie to większości branż. Nie będą mogły z niego skorzystać firmy z sektora finansowego oraz podmioty będące w trudnej sytuacji lub objęte sankcjami. 

 

Na co?

Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe nakierowane na łagodzenie skutków społeczno-gospodarczych agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

 

Na jakich zasadach?

Pomoc udzielana będzie w formie pożyczki udzielanej na maksymalnie 6 lat. Wysokość pożyczki będzie ustalana indywidualnie dla każdego z wnioskodawców.

Oprocentowanie pożyczki ustalane będzie na podstawie wartości stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej. 

Co istotne, kwota pożyczki nie może przekroczyć:

  • 15% średnich rocznych obrotów beneficjenta ogółem za ostatnie 3 zamknięte okresy obrachunkowe lub
  • 50% kosztów energii za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.

 

Dalsze kroki

Obecnie Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi postępowanie, które wyłoni operatorów pożyczek w poszczególnych województwach. Rozstrzygnięcie postępowania powinno nastąpić w przeciągu najbliższych 2-3 tygodni. Rozpoczęcie naboru wniosków powinno nastąpić w niedługim czasie po ogłoszeniu jego wyników oraz zatwierdzeniu przez BGK wszystkich dokumentów związanych z udzielaniem pożyczki.   

 

Dodatkowe środki

To nie jedyne rozporządzenie dotyczące Tymczasowych Ram Kryzysowych, które jest obecnie procedowane. Kolejne, które umożliwi rozdysponowanie blisko 500 milionów zł w formie  dotacji i 100 milionów zł w formie preferencyjnych pożyczek ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest obecnie na etapie konsultacji i opiniowania. 

Stale monitorujemy sytuację i będziemy Państwa niezwłocznie informować o wszelkich nowych informacjach w tej sprawie.  

Ta forma wsparcia została już omówiona w naszym wcześniejszym artykule.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tej lub innych możliwości uzyskania środków w ramach pomocy publicznej zapraszamy do kontaktu.