8 sierpnia br. Komisja Europejska zatwierdziła wart 140 milionów EUR (ponad 670 milionów PLN) pakiet pomocy dla polskich firm dotkniętych sytuacją związaną z inwazją rosyjską na Ukrainę. Wsparcie to stanowi uzupełnienie wcześniej zatwierdzonych form wsparcia w ramach Tymczasowych Kryzysowych Ram Pomocy.

Program o numerze SA.103175(2022/PN) umożliwi przyznawanie dotacji lub pożyczek ze środków programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją rosyjską na Ukrainę

 

Dla kogo

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy - skierowana została do zdecydowanej większości przedsiębiorców

Ze wsparcia nie będą mogły jednak skorzystać firmy z branży finansowej, objęte sankcjami, bądź podmioty znajdujące się w trudnej sytuacji.

 

Rodzaje i kwota wsparcia

Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków społeczno-gospodarczych agresji rosyjskiej wobec Ukrainy. Wsparcie będzie udzielana w formie dotacji i pożyczek. 

Maksymalna wartość wsparcia uzależniona zostanie od rodzaju prowadzonej działalności i wyniesie:

  • Około 296 000 zł– w przypadku pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 651/2014; 
  • Około 358 000 zł – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem nr 1379/2013; 
  • Około 2 392 000 zł – w pozostałych przypadkach.

Pomoc może być kumulowana z pomocą udzielaną na innych podstawach prawnych, z zachowaniem zasad określonych w tych podstawach, oraz z pomocą de minimis.

Wsparcie udzielane będzie w ramach trzech Programów Operacyjnych: 

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (10 000 000 zł na wsparcie w formie grantów)

Instytucją dystrybuującą środki będzie Zarząd Województwa Podlaskiego, 

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (60 000 000 zł na wsparcie w formie pożyczek). 

Instytucjami dystrybuującymi środki będą: 

a) Zarząd Województwa Małopolskiego, 

b) Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, 

c)  Małopolski Fundusz Rozwoju.

  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (500 000 000 zł w formie dotacji oraz 100 000 000 zł w formie pożyczek). 

Funduszami zarządzać będą:

a) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 

b) PARP, 

c) NCBiR,  

d) BGK. 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ma charakter ogólnopolski i wsparcie udzielane będzie przedsiębiorstwom z wszystkich województw.

Wsparcie w formie pożyczek może być również udzielane przez wybrane instytucje kredytowe i pośredników finansowych.

Sam wniosek o przyznanie wsparcia zgodnie z projektem rozporządzenia zawierał będzie: 

  • dane przedsiębiorstwa, 
  • opis celu na który przeznaczone będą środki, 
  • informacje na temat udzielonej dotychczas pomocy,
  • inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku. 

Szacuje się że wsparcie zostanie udzielone około 1400 przedsiębiorstwom. 

Pomoc udzielana będzie do 31 grudnia 2022 r. 

Rozporządzenie znajduje się na etapie konsultacji. 

 

Co dalej?

Zespół Pomocy Publicznej PwC na bieżąco śledzi informacje w kwestii dostępności wspomnianych środków. Będziemy informować Państwa o kolejnych krokach podjętych w celu uruchomienia omawianego wsparcia. 

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tej lub innych możliwości uzyskania środków w ramach pomocy publicznej zapraszamy do kontaktu.