Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działania 9.4 Transformacja gospodarcza. Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 44 565 000,00 PLN. Poniżej przedstawiamy Państwu kluczowe informacje o naborze.

  • Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą od 8 lutego do 28 marca br. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 100 000,00 PLN.
  • Maksymalna wartość całkowita projektu wynosi 200 000,00 EUR (tj. 867 100,00 PLN).

 

Dla Kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w okresie co najmniej 6 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru i realizujące projekt na obszarze subregionu wałbrzyskiego, który obejmuje powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, m. Wałbrzych.

 

Na Co?

Wsparcie udzielane będzie projektom przyczyniającym się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności. Efektem ich realizacji powinna być aktywizacja gospodarcza oraz wzmocnienie konkurencyjności poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału subregionu w sposób gwarantujący osiągnięcie celów ograniczenia niskiej emisji i dekarbonizacji.

W ogłoszonym naborze kwalifikowalne będą wydatki na:

  • zakup środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości), 
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych, 
  • „drobne” (do 20% wydatków kwalifikowalnych projektu) prace remontowo-budowlane niewymagające pozwolenia na budowę.

Dodatkowo, wszystkie projekty muszą spełniać niżej wymienione warunki:

  1. wykazanie zgodności lub częściowej zgodności z celami transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu;
  2. wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności, zgodnie z koncepcja uniwersalnego projektowania;
  3. zakaz finansowania pojazdów samochodowych (w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym);
  4. rodzaje działań zostały ocenione jako zgodne z zasadą DNSH.

 

Ze wsparcia wyłączone zostały inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych;

 

Komentarz PwC

Transformacja gospodarcza to jedno z ważniejszych wyzwań dla województwa dolnośląskiego.

Proces transformacji w Subregionie Wałbrzyskim ciągle trwa, choć rozpoczął się ponad 20 lat temu, po zamknięciu kopalń dawnego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego.

Ogłoszony konkurs to szansa dla przedsiębiorstw z sektora MŚP na zwiększenie własnej konkurencyjności i pozyskanie dofinansowania dla planowanych inwestycji w infrastrukturę.

 

Jeśli reprezentujecie Państwo sektor MŚP, funkcjonujecie na obszarze jednego ze wskazanych powiatów i jesteście zainteresowani pozyskaniem wsparcia, zapraszamy do kontaktu! Zespół Pomocy Publicznej PwC z chęcią odpowie na wszelkie Państwa pytanie dotyczące planowanego programu, jak również innych kwestii związanych ze wsparciem w Państwa przedsiębiorstwie.