Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ) rozpoczął czwartą rundę konkursową w ramach programu Energia Plus.

 

Dla Kogo?

Wnioski w programie składać mogą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą. 

Alokacja ogłoszonego konkursu wynosi ponad 566 milionów złotych.

 

Na co?

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza poprzez realizację inwestycji prośrodowiskowych.

Program przewiduje dofinansowanie pięciu typów przedsięwzięć: 

1. Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych,

  • przykładowe działania w ramach priorytetu: budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych, lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub działania prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

2. Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery,

  • przykładowe działania w ramach priorytetu: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia, lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

3. Przedsięwzięcia na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych,

  • przykładowe działania w ramach priorytetu: modernizacja systemu wentylacji, montaż systemu odzysku ciepła, modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji służących wytwarzaniu energii elektrycznej, ciepła lub chłodu.

4. Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej

przykładowe działania w ramach priorytetu: budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: 

a) energię ze źródeł odnawialnych, 

b) ciepło odpadowe, 

c) ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem, 

d) paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

5. Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych 

  • przykładowe działania w ramach priorytetu: przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji,  budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych, budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym lub w celu podłączenia nowych odbiorców.Na jakich warunkach finansowych?

Wsparcie udzielane będzie w formie preferencyjnej pożyczki. 

Pożyczka może zostać udzielona w kwocie od pół miliona złotych do 500 milionów złotych.

Pożyczka może zostać udzielona na warunkach:

  • Preferencyjnych- oprocentowanie według stawki WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,
  • Rynkowych - (taka pożyczka nie stanowi pomocy publicznej) oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (od 01.01.2023 wynosi ona 7,62%).

Istnieje możliwość umorzenia części pożyczki udzielonej na zasadach preferencyjnych. 

Maksymalny poziom umorzenia wynosi 10% wartości pożyczki nie więcej jednak niż 1 milion złotych.

Okres spłaty pożyczki wynosi do 15 lat

Istnieje również możliwość uzyskania karencji spłaty rat kapitałowych do maksymalnie 12 miesięcy.

Udzielona pożyczka może pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

 

Do kiedy?

Nabór wniosków prowadzony jest od 01.02.2023 do 31.12.2024 lub do wyczerpania alokacji środków

Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie NFOŚ.

Istnieje możliwość złożenia większej ilości wniosków na kilka różnych typów przedsięwzięć. 

 

Dalsze kroki

W najbliższym czasie trudno spodziewać się stabilizacji cen nośników energii. Każda inwestycja zmniejszająca to zużycie lub poprawiająca efektywność energetyczną przedsiębiorstwa jest istotna. 

Działania prośrodowiskowe są również istotnie jako element polityk ESG wdrażanych przez coraz większą ilość firm.

Warto skorzystać z zewnętrznego wsparcia przy tego typu inwestycjach. Zespół Pomocy Publicznej PwC z chęcią porozmawia z Państwem na temat dostępnych form wsparcia i doradzi najlepsze rozwiązanie z zakresu efektywności energetycznej lub działań prośrodowiskowych dla Państwa przedsiębiorstwa.