English

 

Najbliższa okazja na wsparcie w zakresie rozwoju i wdrażania infrastruktury sieciowej dostępna będzie do 20 lutego 2024 r. w ramach komponentu cyfrowego programu Connecting Europe Facility, czyli tzw. CEF Digital.

 

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na wdrożenie ultraszybkiej, bezpiecznej i zrównoważonej infrastruktury cyfrowej w obszarach sieci gigabitowych i 5G, wydajności i odporności cyfrowej infrastruktury szkieletowej oraz cyfryzacji sieci transportowych i energetycznych.

 

Wsparcie rozwoju i wdrażania infrastruktury sieciowej w ramach CEF Digital

Mimo szerokich perspektyw rozwojowych, w Polsce sieć 5G wciąż nie spełnia wielu oczekiwań odbiorców. Na poprawę tej sytuacji powinna jednak wpłynąć niedawna aukcja na docelowe częstotliwości tej technologii – 3,4-3,8 GHz – zorganizowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. W zakończonej już części aukcyjnej swoje oferty zgłosili wszyscy najwięksi operatorzy w Polsce. Istotnym wsparciem w tym obszarze dla branży telekomunikacyjnej jest też instrument “Łącząc Europę” Connecting Europe Facility – CEF  Digital. Cyfrowa część instrumentu ma bowiem za zadanie wsparcie i przyspieszenie publicznych i prywatnych inwestycji w infrastrukturę łączności cyfrowej w całej perspektywie finansowej w latach 2021–2027. 

 

Na co i na jakich warunkach?

Dofinansowanie będzie możliwe do pozyskania w ramach 3 obszarów tematycznych:

1) Zasięg sieci 5G wzdłuż korytarzy transportowych

Obszar wspiera pokrycie systemami 5G wszystkich głównych europejskich szlaków transportowych w oparciu o korytarze TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa), które na terenie Polski stanowią w głównej mierze znaczną część dróg ekspresowych i autostrad. Priorytetem niniejszego działania będzie wspieranie inwestycji o wyższym poziomie dofinansowania na odcinkach transgranicznych państwa członkowskiego z co najmniej jednym państwem członkowskim lub krajem stowarzyszonym , np. w przypadku inwestycji transgranicznych uwzględniających obszary oddalone (terytoria zamorskie).

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury i przygotowawczych, w tym opracowań, związanych z kosztami projektu obejmującymi następujące kategorie:

a) Wdrażanie infrastruktury łączności 5G wzdłuż korytarzy transportowych

  • pasywnych elementów sieci obejmujących wykonanie lub zlecenie robót budowlanych w zakresie, np. kanałów, światłowodów ciemnych, stacji radiowych 5G, wież, masztów i/lub pylonów (w tym m.in. koszty osobowe, koszty zakupu, podwykonawstwo),
  • wdrożenie i instalacja aktywnych elementów sieci, np. anten, możliwości przechowywania i obliczeń, takich jak kontrolery sieci, routery, przełączniki, centrale, brzegowy węzeł MEC itp. (w tym m.in. koszty osobowe, koszty zakupu, podwykonawstwo),
  • wdrożenie i instalacja określonych urządzeń przytorowych (np. drogowych, kolejowych) do zastosowań CAM, takich jak czujniki, kamery itp. do celów monitorowania ruchu, w tym podłączonych jednostek przydrożnych (w tym m.in. koszty osobowe, koszty zakupu, podwykonawstwo).

b) Studia wykonalności w ramach prac przygotowawczych

Projekty mogą obejmować planowanie sieci w tym m.in. planowanie aspektów technicznych architektury sieci, analiza kosztów i korzyści, modele biznesowe. Planowanie może dotyczyć prac założonych w ramach aplikacji, jak i odnosić się do kolejnych projektów wdrożeniowych systemów 5G umożliwiających rozwój połączonej i zautomatyzowanej mobilności.

Środki przeznaczone na obszar wynoszą 100 mln euro. Poniesione przez przedsiębiorców koszty zostaną zwrócone według stawek finansowania określonych w umowie o grant (maksymalnie 50% na koszty studiów wykonalności, maksymalnie 70% na koszty działań inwestycyjnych w regionach najbardziej oddalonych (tzw. outermost regions - terytoria zamorskie UE tj. Martynika, Majotta, Gwadelupa, Gujana Francuska, Saint-Martin, Madera, Azory, Wyspy Kanaryjskie), maksymalnie 30% na inwestycje w pozostałych regionach UE (w tym w Polsce) oraz 50% w przypadku wskazywania na silny wymiar transgraniczny, czyli o wysokim potencjale na osiągnięcie korzyści transgranicznych.

 

2) 5G i Edge Cloud dla inteligentnych społeczności 

W ramach konkursu będzie można sfinansować koszty osobowe, koszty zakupu, podwykonawstwa i działania inwestycyjne w ramach poszczególnych kategorii:

  • inwestycja mającą na celu uzupełnienie lub modernizację sieci dosyłowych i dostępowych łączących obiekty, w których realizowany będzie projekt wspierany przez 5G, z publicznymi sieciami łączności elektronicznej (orientacyjnie max 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych)
  • infrastruktura przetwarzania brzegowego, w tym sprzęt i oprogramowanie.
  • budowa infrastruktury służącej do świadczenia usług 5G i brzegowych
  • elementy łączności urządzeń mobilnych lub stacjonarnych, takie jak sprzęt antenowy, urządzenia nadawczo-odbiorcze i podłączone czujniki.
  • licencje i oprogramowanie do łączności 5G, a także węzły brzegowe.

Na finansowanie kosztów w ramach obszaru przeznaczono 51 mln euro. Maksymalny poziom dofinansowania dla wszystkich projektów oraz dla wszystkich kategorii kosztów objętych działaniem wynosi 75%. Użytkownikami końcowymi powstałych efektów inwestycji powinny być organy publiczne lub podmioty świadczące usługi w ogólnym interesie gospodarczym.

3) Łączność szkieletowa dla globalnych bram cyfrowych

W ramach działania wspierane będzie wdrożenie nowych i istotnych ulepszeń tras łączności głównie za pośrednictwem kabli podmorskich, w celu poprawy wydajności i odporności sieci łączności na wyspach i w regionach nadmorskich, a także na obszarach odległych, najbardziej oddalonych i słabo zaludnionych, a także między UE i krajami trzecimi. Ma to kluczowe znaczenie dla zwiększenia wydajności i odporności unijnych sieci cyfrowych, zgodnie z unijną strategią Global Gateway.

Budżet obszaru wynosi 90 mln euro, a poziom dofinansowania jest zależny od kategorii kosztu i wynosi do 70% na koszty działań inwestycyjnych w regionach najbardziej oddalonych, do 50% na studia wykonalności i do 30% w pozostałych regionach UE, w tym w Polsce (50% w przypadku wskazywania na silny wymiar transgraniczny). Kategorie kosztów kwalifikowalnych obejmują m.in. koszty osobowe, koszty zakupu, podwykonawstwo.

 

Dla kogo?

Udział w konkursie będą mogły wziąć zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne (wliczając w to spółki joint venture). Jednym z warunków nałożonych przez regulamin konkursu jest obowiązek posiadania siedziby w krajach UE, w tym w krajach lub terytoriach zamorskich. W ramach konkursu przewiduje się również możliwość współpracy transgranicznej i międzynarodowej. W zależności od obszaru tematycznego wniosek musi zostać złożony przez konsorcjum lub przez jednego wnioskodawcę. Do udziału w konkursie zachęca się w szczególności operatorów sieci komórkowych, firmy wieżowe, operatorów telekomunikacyjnych typu backhaul, operatorów dróg, zarządców infrastruktury kolejowej (obszar 1), producentów oryginalnego sprzętu (OEM), np. dostawców usług mobilności.

Łącznie w ramach całego działania do rozdysponowania dla beneficjentów jest kwota ponad 240 mln euro dofinansowania. Finansowane będą inwestycje w trudnych obszarach, gdzie same siły rynkowe nie byłyby w stanie dostarczyć usług 5G o wymaganej jakości usług.

Dotacje nie będą mogły generować zysku (tj. nadwyżki przychodów + dotacji UE nad kosztami). Organizacje nastawione na zysk będą musiały zadeklarować swoje przychody, a jeśli wykażą zysk, zostanie on odliczony od ostatecznej kwoty dotacji.

 

Komentarz PwC

Program CEF Digital daje możliwość uzyskania wsparcia na poziomie nawet 75% dofinansowania przy niebagatelnym budżecie 240 mln euro, stanowiąc w naszej ocenie atrakcyjną okazję dla inwestorów rynku TELCOM. Podmioty kwalifikujące się do wsparcia zachęcamy do rozważenia aplikowania o ww. dotację. Nabór kończy się już 20 lutego, dlatego jest to bardzo dobry moment, aby rozpocząć przygotowania do aplikowania.

Jeśli zainteresował Państwa program CEF Digital, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy szczegółowo przybliżą Państwu zasady naboru i pomogą zweryfikować kwalifikowalność zaplanowanych przedsięwzięć.